اخبار

اداره مطبوعات سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی با مشارکت گروه تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد، نشست علمی معرفی روزنامه خراسان دوره قاجار را در این دانشگاه برگزار کرد.