اخبار

طی سلسله نشست های قرآنی و حدیث پژوهی کتابخانه تخصصی علوم قرآن و حدیث کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی، «سیره امام رضا(ع) رد قالب کرامات رضوی» با حضور استاد حوزه و دانشگاه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.