شورای پژوهش

فصل‌ یکم‌: کلّیات‌ (هدفها و تعریفها) ماده‌ 1- هدفها * ارتقاء دانش‌ و مهارتهای‌ مورد نیاز برای‌ انجام‌ پژوهش‌ * تشویق‌، تقویت‌، توسعه‌ و هماهنگ‌ ساختن‌ امور پژوهشی‌ * تعیین‌ اولویتهای‌ پژوهشی‌ برای‌ کتابخانه‌ های‌ آستان‌ قدس‌ رضوی‌ * نظارت‌ وارزیابی‌ طرحهای‌ پژوهشی‌ ماده‌ 2- تعریفها ماده‌ 2-1. شورای‌ پژوهشی‌: مجمعی‌ است‌ از افراد معین‌ و با هدفها و وظایف‌ مشخص‌ که‌ بر اساس‌ ماده‌ 5 تشکیل‌ می‌شود. ماده‌ 2-2. طرح‌ پژوهشی‌: طرحی‌ است‌ که‌ بر اساس‌ روشهای‌ شناخته‌ شده‌ علمی‌ با قید مدّت‌ زمان‌ مشخص‌ برای‌ انجام‌ آن‌ تهیّه‌ وتدوین‌ یافته‌ باشد. ماده‌ 2-3. مجری‌ طرح‌: پژوهشگری‌ است‌ که‌ مسؤلیت‌ اجرای‌ طرح‌ را برعهده‌ دارد. ماده‌ 2-4. همکار طرح‌: پژوهشگری‌ است‌ که‌ در اجرای‌ طرح‌ با مجری‌ همکاری‌ می‌کند و به‌ نسبت‌ میزان‌ همکاری‌، در قبال‌ طرح‌مسؤلیت‌ دارد و از مزایای‌ آن‌ استفاده‌ می‌کند. ماده‌ 2-5. مشاور طرح‌: صاحبنظری‌ است‌ که‌ مجری‌ طرح‌ از نظرات‌ او برای‌ پیشبرد طرح‌ استفاده‌ می‌کند. ماده‌ 2-6. گزارش‌ پیشرفت‌ کار طرح‌: گزارشی‌ است‌ که‌ طی‌ مدّت‌ زمان‌ معین‌ از طرف‌ مجری‌ به‌ شورا ارائه‌ می‌شود. ماده‌ 2-7. گزارش‌ نهایی‌ طرح‌: گزارشی‌ است‌ که‌ مجری‌ در پایان‌ طرح‌ و با توجّه‌ به‌ چارچوب‌ تعیین‌ شده‌ به‌ شورا تحویل‌ می‌دهد. ماده‌ 2-8. قرارداد: سندی‌ است‌ که‌ میان‌ کتابخانه‌ مرکزی‌ و مجری‌ برای‌ انجام‌ طرح‌ منعقد می‌شود. فصل‌ دوم‌: طرحهای‌ پژوهشی‌ ماده‌ 3- طرحهای‌ قابل‌ تصویب‌ ماده‌ 3-1. طرح‌ شماره‌ یک‌: طرحی‌ است‌ که‌ به‌ بودجه‌ای‌ بیش‌ از پنج‌ میلیون‌ ریال‌ نیاز دارد. ماده‌ 3-2. طرح‌ شماره‌ دو: طرحی‌ است‌ که‌ به‌ بودجه‌ای‌ کمتر از پنج‌ میلیون‌ ریال‌ نیاز دارد. ماده‌ 3-3. طرح‌ شماره‌ سه‌: پایان‌ نامه‌ دانشجوی‌ کارشناسی‌ ارشد یا دکترا که‌ تا مبلغ‌ دو میلیون‌ ریال‌ به‌ آن‌ کمک‌ می‌شود. فصل‌ سوم‌: شورای‌ پژوهشی‌ ماده‌ 4- وظایف‌ ماده‌ 4-1. همکاری‌ با ریاست‌ کتابخانه‌ برای‌ رسیدن‌ به‌ هدفهای‌ پژوهشی‌ کتابخانه‌ های‌ آستان‌ قدس‌. ماده‌ 4-2. تدوین‌ سیاستهای‌ کلی‌ فعالیتهای‌ پژوهشی‌ کتابخانه‌های‌ آستان‌ قدس‌. ماده‌ 4-3. پیشنهاد اولویتهای‌ پژوهشی‌. ماده‌ 4-4. پیشنهاد برای‌ فراهم‌ آوری‌ شرایط‌ مناسب‌ برای‌ انجام‌ امور پژوهشی‌. ماده‌ 4-5. تدوین‌ راهکارهای‌ مناسب‌ برای‌ برقراری‌ ارتباط‌ پژوهشی‌ با مراکز و شخصیتهای‌ پژوهشی‌ و فرهنگی‌. ماده‌ 4-6. تهیّه‌ و تدوین‌ آئین‌ نامه‌ های‌ پژوهشی‌. ماده‌ 4-7. بررسی‌ و تصویب‌ طرحهای‌ پژوهشی‌ پیشنهادی‌ (داخلی‌ و خارجی‌). ماده‌ 4-8. تعیین‌ و تصویب‌ میزان‌ حق‌ التحقیق‌ مجریان‌ و همکاران‌ طرحها. تبصره‌ 1: موارد 4 - 7 - و 4 - 8 پس‌ از تأیید هیأت‌ مدیره‌ قابل‌ اجرا خواهد بود. ماده‌ 4-9. بررسی‌ مسائل‌ گوناگون‌ ارجاع‌ شده‌ به‌ شورا. ماده‌ 5- ترکیب‌ اعضا شورای‌ پژوهشی‌ از افراد زیر تشکیل‌ می‌شود: ماده‌ 5-1. رئیس‌ کتابخانه‌ مرکزی‌ ماده‌ 5-2. معاون‌ کتابخانه‌ مرکزی‌ ماده‌ 5-3. سه‌ نفر از رؤسای‌ ادارات‌ یا بخشها یا کتابداران‌ برجسته‌ کتابخانه‌ (به‌ انتخاب‌ ریاست‌ کتابخانه‌) ماده‌ 5-4. مشاور علمی‌ کتابخانه‌ تبصره‌ 2: جلسات‌ با حضور اکثریت‌ اعضای‌ آن‌ رسمیت‌ می‌یابد و تصمیمات‌ با رأی‌ نصف‌ به‌ اضافه‌ یک‌ از اعضای‌ حاضر درجلسه‌ گرفته‌ می‌شود. در صورت‌ تساوی‌ آراء نظر ریاست‌ کتابخانه‌ نافذ خواهد بود. تبصره‌ 3: جلسات‌ هر ماه‌ یکبار و در محل‌ کتابخانه‌ مرکزی‌ تشکیل‌ می‌شود. تبصره‌ 4: دبیر شورا از میان‌ اعضاء در اوّلین‌ جلسه‌ انتخاب‌ می‌شود. فصل‌ چهارم‌: طرحهای‌ پیشنهادی‌ ماده‌ 6- شرایط‌ ماده‌ 6-1. طرحهای‌ پیشنهادی‌ باید روی‌ فرمهای‌ ویژه‌ و بااطلاعات‌ کافی‌ درمورد مجری‌. همکار طرح‌، مشاور (درصورت‌ لزوم‌)پیشینه‌ پژوهش‌، هدف‌، فرضیه‌ها یا سؤالات‌، روش‌ تحقیق‌، ابزار گردآوری‌ داده‌ها، هزینه‌ مورد نیاز به‌ تفکیک‌، و مدّت‌ زمان‌لازم‌ برای‌ اجرای‌ طرح‌ تکمیل‌ شود. ماده‌ 6-2. طرحهایی‌ که‌ قبلاً در سازمان‌ یا مؤسسه‌ دیگری‌ انجام‌ شده‌ است‌ نمی‌تواند مورد تصویب‌ قرار گیرد مگر آن‌ که‌ دلیل‌کاملاً موجهی‌ برای‌ تکرار آن‌ ارائه‌ شود. اده‌ 6-3. طرحهای‌ پیشنهادی‌ باید قبل‌ از بررسی‌ و تصویب‌ در شورای‌ پژوهش‌، توسط‌ حداقل‌ دو داور ارزیابی‌ شود و گزارش‌آن‌ به‌ شورا ارائه‌ گردد. ماده‌ 6-4. پایان‌ نامه‌های‌ کارشناسی‌ ارشد و دکترا که‌ به‌ عنوان‌ طرح‌ پژوهشی‌ ارائه‌ شود باید قبلاً موافقت‌ دانشکده‌ مربوطه‌ راکسب‌ کرده‌ باشد. ماده‌ 7- زمان‌ اجرای‌ طرحها ماده‌ 7-1. حداکثر زمان‌ اوّلیه‌ پیشنهاد شده‌ برای‌ طرحها دو سال‌ است‌. ماده‌ 7-2. هرگونه‌ تمدید مدّت‌ زمان‌ طرح‌ باید با توجیهات‌ و دلایل‌ کافی‌ همراه‌ باشد. ماده‌ 7-3. تأخیر بدون‌ جهت‌ و اهمال‌ در انجام‌ بموقع‌ طرح‌ به‌ عنوان‌ نکات‌ منفی‌ در کارنامه‌ طرح‌ درج‌ می‌شود و در پرداخت‌حق‌التحقیق‌ و انعقاد قراردادهای‌ بعدی‌ تأثیر خواهد داشت‌. تشخیص‌ مورد با شورا خواهد بود. ماده‌ 8- هزینه‌ های‌ طرحها ماده‌ 8-1. مبلغ‌ حق‌التحقیق‌ مجری‌ و همکاران‌ اصلی‌ طرح‌ بر اساس‌ مصوبات‌ شورا و با توجّه‌ به‌ اظهار نظر داوران‌ طرح‌ در فرم‌مربوطه‌ تعیین‌ می‌شود. ماده‌ 8-2. حق‌ التحقیق‌ مجری‌ و همکاران‌ طرح‌ طبق‌ شرایط‌ قرارداد پژوهشی‌ به‌ شرح‌ زیر قابل‌ پرداخت‌ خواهد بود: ماده‌ 8-2-1. 25% اوّل‌ پس‌ از عقد قرارداد ماده‌ 8-2-2. 25% دوّم‌ پس‌ از ارائه‌ اوّلین‌ گزارش‌ پیشرفت‌ کار و تقاضای‌ کتبی‌ مجری‌ ماده‌ 8-2-3. 25% سوم‌ پس‌ از ارائه‌ گزارش‌ نهایی‌ طرح‌ ماده‌ 8-2-4. 25% بقیه‌ به‌ هنگام‌ تسویه‌ نهایی‌ و تسلیم‌ اسناد مربوطه‌ ماده‌ 8-3. مجری‌ موظف‌ است‌، پس‌ از اتمام‌ طرح‌، صورت‌ تمام‌ هزینه‌ های‌ نیروی‌ انسانی‌ تجهیزاتی‌ و مصرفی‌ را همراه‌ با اسنادمثبته‌ به‌ شورا ارائه‌ دهد. ماده‌ 8-4. به‌ مجری‌ و همکاران‌ اصلی‌ طرحهایی‌ که‌ با کیفیّت‌ ممتاز انجام‌ پذیرد مبلغی‌ به‌ عنوان‌ پاداش‌ پرداخت‌ خواهد شد. تشخیص‌ کیفیّت‌ طرح‌ و تعیین‌ میزان‌ پاداش‌ بر اساس‌ نظر شورا خواهد بود. ماده‌ 8-5. پرداخت‌ حق‌التحقیق‌ به‌ مجریان‌ پایان‌ نامه‌ها پس‌ از اتمام‌ کار و ارائه‌ یک‌ نسخه‌ از پایان‌ نامه‌ (با درج‌ نام‌ شورای‌پژوهشی‌ کتابخانه‌ مرکزی‌ آستان‌ قدس‌ رضوی‌، به‌ عنوان‌ پشتیبان‌ طرح‌، روی‌ جلد و صفحه‌ عنوان‌ پایان‌ نامه‌) امکان‌پذیر است‌. ماده‌ 8-6. تعیین‌ هزینه‌های‌ کارکنان‌ و اقلام‌ مصرفی‌ و پرداخت‌ آنها باید به‌ درخواست‌ کتبی‌ مجری‌ و بر اساس‌ ضوابط‌ قانونی‌موجود در آستان‌ قدس‌ صورت‌ گیرد. ماده‌ 9- نحوه‌ تغییرات‌ در بودجه‌ و مدّت‌ طرحها ماده‌ 9-1. مدّت‌ زمان‌ تصویب‌ شده‌ توسط‌ شورا غیر قابل‌ تغییر است‌، مگر آنکه‌ کتباً دلایل‌ قابل‌ قبول‌ از سوی‌ مجری‌ به‌ شوراارائه‌ شود. ماده‌ 9-2. مبلغ‌ تصویب‌ شده‌ کل‌ هزینه‌ های‌ طرح‌ غیر قابل‌ تغییر خواهد بود مگر آن‌ که‌ دلایل‌ قابل‌ قبول‌ از سوی‌ مجری‌ ارائه‌ شودو شورا درباره‌ آن‌ تصمیم‌ بگیرد. ماده‌ 9-3. تقاضای‌ جابجایی‌ مبالغ‌ بین‌ ردیفهای‌ هزینه‌ های‌ پیشنهادی‌ در طرح‌ تنها باید بر اساس‌ درخواست‌ کتبی‌ مجری‌ وموافقت‌ شورا صورت‌ پذیرد. فصل‌ پنجم‌: نحوه‌ تصویب‌ طرحها ماده‌ 10-1. مجری‌ طرح‌ پس‌ از تکمیل‌ فرم‌ درخواست‌ تصویب‌، آن‌ را به‌ شورا ارائه‌ می‌دهد. ماده‌ 10-2. بررسی‌ اولیه‌ طرح‌ در شورا انجام‌ گرفته‌ و چنانچه‌ مشکلی‌ اساسی‌ در طرح‌ مشاهده‌ نشود. طرح‌ برای‌ ارزیابی‌ به‌ دوداور ارسال‌ خواهد شد. ماده‌ 10-3. ارزیابان‌ باید از متخصصان‌ وکارشناسان‌ حوزه‌ مربوط‌ به‌ موضوع‌ طرح‌ باشند. ماده‌ 10-4. طرحهای‌ نوع‌ سوم‌ یعنی‌ پایان‌ نامه‌ های‌ دانشجویی‌ نیاز به‌ ارزیابی‌ ندارد و شورا درباره‌ آن‌ نظر خواهد داد. ماده‌ 10-5. مشخصات‌ مجری‌ باید برای‌ ارزیابان‌ و مشخصات‌ ارزیابان‌ باید برای‌ مجری‌ محرمانه‌ بماند. ماده‌ 10-6. تصمیم‌گیری‌ در مورد تصویب‌ یا عدم‌ تصویب‌ طرح‌ پس‌ از بررسی‌ نتایج‌ ارزیابی‌، توسط‌ شورا انجام‌ خواهد شد. ماده‌ 10-7. در موارد استثنایی‌، شورا می‌تواند درباره‌ تعداد ارزیابان‌ (افزایش‌ یا کاهش‌ ارزیابان‌ یک‌ طرح‌ خاص‌) و یا نحوه‌ارزیابی‌. (از جمله‌ عدم‌ نیاز به‌ ارزیابی‌ یک‌ طرح‌ خاص‌) تصمیم‌ نهایی‌ را اتخاذ نماید. ماده‌ 10-8. پس‌ از تصویب‌ نهایی‌ طرح‌ و صدور تصویبنامه‌ و تأیید آن‌ توسط‌ هیأت‌ مدیره‌ کتابخانه‌ قراردادی‌ در چهار نسخه‌ بین‌دبیر شورا و مجری‌ منعقد خواهد شد. ماده‌ 10-9. مجری‌ بایستی‌ بر اساس‌ جدول‌ زمانبندی‌ طرح‌، گزارش‌ پیشرفت‌ کار خود را به‌ شورا ارائه‌ دهد. فصل‌ ششم‌: اتمام‌ و ارائه‌ گزارش‌ نهایی‌ طرحها ماده‌ 11-1. مجری‌ پس‌ از اتمام‌ طرح‌، گزارش‌ نهایی‌ آن‌ را در چهار نسخه‌ تهیّه‌ و به‌ شورا تحویل‌ خواهد داد. ماده‌ 11-2. دبیر شورا گزارش‌ نهایی‌ را همراه‌ با فرم‌ داوری‌ برای‌ دو داور (ترجیحا همان‌ ارزیابان‌ اوّلیه‌) ارسال‌ خواهد کرد. ماده‌ 11-3. نتایج‌ داوری‌ و نسخه‌ای‌ از گزارشهای‌ برگشتی‌ برای‌ بررسی‌ نهایی‌ ارائه‌ خواهد شد تا شورا بر اساس‌ داوریها و سابقه‌طرح‌ (از جمله‌ گزارشهای‌ پیشرفت‌ کار) درباره‌ آن‌ قضاوت‌ کند و رتبه‌ (امتیاز مورد نظر برای‌ میزان‌ موفقیت‌) را به‌ طرح‌اختصاص‌ دهد و کارنامه‌ نهایی‌ را صادر نماید. ماده‌ 11-4. نحوه‌ امیتازبندی‌ طرح‌ بر اساس‌ آئین‌نامه‌ جداگانه‌ای‌ که‌ شورا تصویب‌ خواهد کرد صورت‌ می‌گیرد. ماده‌ 11-5. در امتیاز دادن‌ به‌ طرحها، امتیاز ویژه‌ای‌ برای‌ طرحهایی‌ که‌ براساس‌ آنها توسط‌ مجری‌ مقاله‌ای‌ علمی‌ استخراج‌ و دریکی‌ از مجلات‌ معتبر چاپ‌ شود تعلق‌ خواهد گرفت‌. تبصره‌: ذکر نام‌ کتابخانه‌ مرکزی‌ به‌ عنوان‌ پشتیبان‌ طرح‌ در مقاله‌ چاپ‌ شده‌ الزامی‌ است‌. ماده‌ 11-6. چنانچه‌ طرحی‌ نیازمند مواد و تجهیزات‌ غیر مصرفی‌ بوده‌ باشد، لازم‌ است‌، پس‌ از پایان‌ طرح‌، آن‌ مواد یا تجهیزات‌به‌ کتابخانه‌ مرکزی‌ بازگشت‌ داده‌ شود. ماده‌ 11-7. پس‌ از تصویب‌ گزارش‌ نهایی‌ طرح‌، چنانچه‌ مجری‌ تقاضای‌ چاپ‌ آن‌ را بنماید، این‌ موضوع‌ باید در شورا مطرح‌ وسپس‌ درباره‌ حقوق‌ مادی‌ و معنوی‌ آن‌ تصمیم‌ گرفته‌ شود. این‌ آئین‌ نامه‌ در 11 ماده‌ و 5 تبصره‌ در جلسه‌ مورّخ‌ 18/2/1379 هیأت‌ محترم‌ امنای‌ آستان‌ قدس‌ رضوی‌ به‌ تصویب‌ نهایی‌ مقام‌منیع‌ تولیت‌ عظمای‌ آستان‌ قدس‌ رضوی‌ رسید.
 
  1393/6/19 چهارشنبه
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر
بيشتر
تعداد بازديد اين صفحه: 3759