پایان نامه های حمایت شده

  پایان نامه های مورد حمایت سازمان بر اساس موضوع
 علم اطلاعات و دانش شناسی
ردیف
عنوان
نگارنده
مقطع تحصیلی
 
1
بررسی میزان ایمنی کتابخانه های وابسته در برابر حوادث و بلایای طبیعی
عباس مرجانی
کارشناسی ارشد
2
بررسی وضعیت، شیوه ها و عوامل مؤثر بر اشتراک دانش در سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
پریسا خاتمیان فر
کارشناسی ارشد
3
بررسی تأثیر سیستم فناوری اطلاعات بر اثربخشی سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
ابراهیم تقی زاده
کارشناسی ارشد
4
بررسی مقایسه ای کتابخانه های وابسته آستان قدس رضوی و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی
برات علی دوربینیان
کارشناسی ارشد
5
بررسی وضعیت مدیریت اطلاعات در سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
مریم موسوی
کارشناسی ارشد
6
مقایسه روش های ارائه خدمات اشاعه گزینشی اطلاعات در مراکز اطلاع رسانی و کتابخانه های ایران و چند کشور منتخب
مریم زبردست
کارشناسی ارشد
7
نیازسنجی آموزشی کارکنان سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی با استفاده از تکنیک QFD
حمید رضا ژیان پور
کارشناسی ارشد
8
ارزیابی قابلیت های جستجو و نمایش نرم‌افزارهای کتابخانه های دیجیتالی ایران
مهدی کریمی
کارشناسی ارشد
9
بررسی وضعیت کتابخانه های نابینایان و نیمه بینایان مستقر دراستان خراسان رضوی و بررسی میزان رضایت مندی کاربران از خدمات آنها
رضا رشید پور
کارشناسی ارشد
10
امکان سنجی ارائه خدمات کتابخانه ای به وسیله تلفن همراه در سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
بی بی سکینه علوی فر
کارشناسی ارشد
11
امکان سنجی ایجاد کتابخانه دیجیتالی سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
عزیزه نیک ذات
کارشناسی ارشد
12
مطالعه میزان رضایت مندی کاربران و کتابداران سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی از محیط کاربری سیمرغ و تحلیل عناصر و ویژگی های مطرح در آن
محمد رضا آبینه ئی
کارشناسی ارشد
13
بررسی وضعیت وجین منابع چاپی کتابخانه مرکزی و وابسته به آستان قدس رضوی در محدوده سال های 1388 و 1389
فاطمه اصغری
کارشناسی ارشد
14
بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با فعالیت های بازاریابی در سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
حسین خسروی
کارشناسی ارشد
15
بررسی عوامل مرتبط با مدیریت زنان در سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
بیتا ایمانی
کارشناسی ارشد
16
بررسی عوامل و موانع مؤثر بر یادگیری سازمانی در سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 
احمد خسروی
 
 
کارشناس ارشد
17
بررسی تأثیر مهارت های ارتباطی کارکنان کتابخانه های وابسته به آستان قدس رضوی در رضایت مندی مراجعه کنندگان
محمد رضا خیابانی
کارشناسی ارشد
18
بررسی وضعیت رابط کاربر وب سایت کتابخانه های اسلامی ایران با تأکید بر وب سایت کتابخانه آستان قدس رضوی
مرضیه نادر پور
کارشناسی ارشد
19
بررسی وضعیت سرمایه های فکری و نقش آن در بهبود عملکرد و افزایش کیفیت خدمات در سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس
سجاد فخروی
کارشناسی ارشد
20
بررسی میزان تأثیر خدمات برون سپاری در سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستا ن قدس
الیاس بخشی
کارشناسی ارشد
21
مطالعه رابطه بین آگاهی از علم ارگونومی با میزان آسیب های اسکلتی ـ عضلانی کتابداران سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
انیس میری
کارشناسی ارشد
22
بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با خلاقیت کتابداران در کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی
آذر خیبری نوغانی
کارشناسی ارشد
23
بررسی میزان انطباق پیشینه های کتابشناختی پایگاه نسخ خطی آستان قدس با استانداردتوصیف و دسترسی به منبع آر.دی. ای
عادله فخاری
کارشناسی ارشد
24
مطالعه میزان استفاده از روش های مختلف روابط عمومی در بین مدیران و کارمندان کتابخانه آستان قدس رضوی
بهرام هراتی
کارشناسی ارشد
25
بررسی نقش متغیر تعدیل گر دموگرافی در ارتباط بین شرایط ارگونومی با فرسودگی شغلی کتابداران کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی
غلام عباس میرزایی
کارشناسی ارشد
26
بررسی رابطه میان نگر شغلی و سازمانی کتابداران با میزان درگیری شغلی آنان در کتابخانه آستان قدس رضوی
مریم شایگانی
کارشناسی ارشد
27
مطالعه بازاریابی خدمات در سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی و ارائه راهکارهای مؤثر
ملیحه موحد
کارشناسی ارشد
28
بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و فرسودگی شغلی در آستان قدس رضوی (مطالعه موردی سازمان کتابخانه‌های آستان قدس رضوی)
روح الله راوه ئی
کارشناسی ارشد
29
بررسی رابطه بین هوش اجتماعی با عملکرد شغلی مدیران سازمان کتابخانه ها،موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
هادی اسماعیلی
کارشناسی ارشد
30
میزان آمادگی کتابخانه آستان قدس رضوی برای پیاده سازی نظام آراستگی پنج اس با توجه به عوامل مؤثر در اجرای این نظام
زهرا بهادر پور
کارشناسی ارشد
 
اسناد
ردیف
عنوان
 
نگارنده
 
مقطع تحصیلی
1
تشکل ها و جریان های مذهبی در مشهد پس از شهریور 1320
زهرا فاطمی مقدم
کارشناسی ارشد
2
تشکیلات اداری آستان قدس رضوی در دوره پهلوی دوم با تکیه بر اسناد
محمود بابایی
کارشناسی ارشد
3
بررسی تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جنوب خراسان از انقلاب مشروطه تا سقوط رضا شاه
حسین شبانی
کارشناسی ارشد
4
بررسی نظام مناسبات در قباله های ازدواج گنجینه آستان قدس رضوی
شیما جرموزی
کارشناسی ارشد
5
تاریخ دارالشفای آستان قدس از دوره صفویه تا پایان دوره قاجار با تکیه بر اسناد آستان قدس
سالم حسین زاده
کارشناسی ارشد
6
دیدگاه اسناد و منابع تاریخی در سنخ شناسی زائران مشهد در دوره قاجار
حسن امیرزاده گرو
کارشناسی ارشد
7
پژوهشی در مصالحه نامه های موجود در مرکز اسناد آستان قدس رضوی
هادی کدخدا
کارشناسی ارشد
8
بررسی جایگاه انجمن پیروان قرآن در تاریخ معاصر مشهد با تأکید بر شخصیت علی اصغر عابدزاده
محمد نظرزاده
کارشناسی ارشد
9
تاریخ مهمان سرای آستان قدس از دوره صفویه تا قاجار
سهراب
پور محمدتقی
کارشناسی ارشد
10
رویکرد تحلیلی به نقش زنان در شکل گیری اسناد آستان قدس در دوره قاجار
آناهیتا ضیایی مهر
کارشناسی ارشد
11
بررسی و تحلیل محتوایی وقف نامه های موجود در مرکز اسناد آستان قدس رضوی
گلناز منتظری ساینجی
کارشناسی ارشد
12
بررسی تطبیقی ساختار محتوایی تحمیدیه ها در اسناد دوره صفوی و قاجار با استناد به نمونه های آستان قدس رضوی
شکیبا حاجی لالانی
کارشناسی ارشد
13
اهمیت اسناد در پژوهش های مردم شناسی دوره قاجار منتطقه بیمرغ گناباد
فتانه پاسبان حضرتی
کارشناسی ارشد
 
 
نسخه های خطی
ردیف
عنوان
 
نگارنده
 
مقطع تحصیلی
1
بررسی نسخ مصور ادبی موجود در کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی
لادن زحمتکش
کارشناسی ارشد
2
بررسی و تحلیل نقش و رنگ در قرآن کریم (سه نسخه فاتحه الکتاب) دوره تیموری، صفوی و قاجار از گنجینه نفایس خطی آستان قدس رضوی
مریم قندهاریون
کارشناسی ارشد
3
بررسی و مقایسه تذهیب و صفحه آرایی قرآن های خطی در دوره تیموری
زرین تاج
حسین زاده
کارشناسی ارشد
4
بررسی و تحلیل نقوش به کار رفته در نشان های قرآن های سده 4 تا 10 هجری با تأکید بر قرآن های موجود در گنجینه آستان قدس رضوی
مریم خدام محمدی
کارشناسی ارشد
5
بررسی محتوای یادداشت های وقف قرآن های خطی دوره صفویه در کتابخانه آستان قدس رضوی
حمیده حنافروش
کارشناسی ارشد
6
بررسی آرایه های تزیینی در قرآن های نفیس عهد ایلخانی کتابخانه آستان قدس رضوی
عصمت رجبی
کارشناسی ارشد
7
بررسی محتوای ظهریه های نسخ خطی وقفی نادرشاه افشار به کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی
احمد حیدریان کاخکی
کارشناسی ارشد
8
بررسی اطلاعات نسخه شناسی و کتاب آرایی در جنگ ها، مجموعه ها و سفینه های کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی
کلثوم اسکندری
کارشناسی ارشد
9
ویژگی های بصری انجامه نسخ قرآنی چاپ سنگی سده سیزدهم در کتابخانه آستان قدس رضوی
نسترن موسوی
کارشناسی ارشد
 
 
حفاظت و مرمت
ردیف
عنوان
 
نگارنده
 
مقطع تحصیلی
1
تأثیر آلودگی هوا بر گنجینه های موزه ای
فرهاد ابوالقاسمی
کارشناسی ارشد
2
بررسی آزمایشگاهی و مطالعه سبکی کاشی های زرین فام موجود در موزه و خزانه آستان قدس رضوی
مریم کلبادی
دکترا
3
مطالعه فنی بر روی روش و ماده مناسب پاکسازی لایه روغنی از سطح در چوبی (آرامگاه خالصی) در دوره تیموری
محمد ژولیده
کارشناسی ارشد
4
بررسی و شناسایی قارچ های آلوده کننده کتاب ها در موزه و کتابخانه آستان قدس
اکرم امیر شجاع
کارشناسی ارشد
5
ارائه طرح حفاظتی و مرمتی ضریح نقره ای (ضریح چهارم) حرم امام رضا(ع)
منصوره مقری
کارشناسی ارشد
6
فن شناسی، آسیب شناسی و ارائه طرح حفاظتی بخش فلزی ضریح فولادی حرم امام ضا واقع در موزه آستان قدس رضوی
سمیه السادات شجیعی
کارشناسی ارشد
7
بررسی اثر پلی اتیلن پی.ای.جی و نانو هیدروکسی آپاتیت بر استحکام بخشی نمونه های پارشمنی موجود در کتابخانه آستان قدس رضوی
مژگان مقیمی
کارشناسی ارشد
8
حفظ و مرمت یک جلد کتاب چاپ سربی از مجموعه مآثر الامراء متعلق به کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی
مهدی قربانی
کارشناسی
9
سنتز و شناسایی نانو ذرات کلسیم هیدروکسید جهت حفاظت از آثار کاغذی (اسید زدایی و استحکام بخشی)
مریم باقر پور
کارشناسی ارشد
10
ارزیابی کاربرد خواص فیزیکی ـ مکانیکی بیو نانو کامپوزیت الیاف سلولز به منظور استحکام بخشی آثار کاغذی
مهدی قربانی
کارشناسی ارشد
 
موزه و معماری حرم و اماکن متبرکه
ردیف
 
عنوان
 
نگارنده
مقطع تحصیلی
1
پیراهن رزم موزه آستان قدس رضوی
حشمت کفیلی
کارشناسی ارشد
2
بهینه سازی موزه قرآن آستان قدس رضوی
ابوالفضل
صادق پور
کارشناسی ارشد
3
معرفی و بررسی قالی ها و قالیچه های محرابی موزه فرش آستان قدس رضوی
حسین کمند لو
کارشناسی ارشد
4
بررسی کارکرد های حمام مهدی قلی بیک مشهد به عنوان یک حمام عمومی در زندگی مردم
فاطمه فلاح
کارشناسی
5
بررسی و مقایسه روشنایی و اشیاء مربوطه در حرم مطهر امام رضا(ع) در موزه از صفویه تا قاجاریه
روح افزا
قدوسی
کارشناسی ارشد
6
بررسی درهای چوبی موجود در آستان قدس رضوی (صحن انقلاب و آزادی)
ملیحه عبادی
کارشناسی
7
مطالعه شناسایی و طبقه بندی سکه های اشکانی موجود در موزه آستان قدس رضوی
سید مهدی
میر قاسمی
کارشناسی ارشد
8
بررسی تصاویر گل و مرغ در موزه و کتابخانه آستان قدس رضوی
فهیمه فرزانه
کارشناسی ارشد
9
بررسی تأثیر تزیینات نگاره های بازمانده از مانویان در تزیین قرآن های قرون اولیه اسلامی موجود در موزه قرآن آستان قدس رضوی
ابوالفضل
صادق پور
کارشناسی ارشد
10
مطالعه و طبقه بندی سکه های ساسانی موزه آستان قدس رضوی
بانو دالوندی
کارشناسی ارشد
11
نقش و رنگ در کاشی های دوره صفوی حرم امام رضا(ع) و مقایسه آن با کاشی های هم دوره در اصفهان
بهاره مقدم
کارشناسی ارشد
12
مطالعه تطبیقی- تحلیلی نقوش سفالینه های دوره اسلامی در موزه آستان قدس رضوی
لیلا محمدی فر
کارشناسی ارشد
13
بررسی نقوش قالی های عمو اغلی و مقایسه با آثار مشابه هم دوره
زهرا دمرچلی
کارشناسی ارشد
14
سیر تحول سر سوره های قرآن موجود در موزه آستان قدس از صدر اسلام تا صفویه
نگار شریعتمداری
کارشناسی ارشد
15
بررسی و تحلیل نقاشی های خیالی نگاری موجود در موزه آستان قدس رضوی
مهنوش غفوریان
کارشناسی ارشد
16
تحلیل ساختاری کتیبه های نستعلیق در حرم رضوی
حسن کشاورز
کارشناسی ارشد
17
شناخت و ویژگی های طرح و نقش کاشی کاری حرم اما رضا(ع) بعد از انقلاب اسلامی
الهه خاکشور
کارشناسی ارشد
18
هم آوایی ارتباط عناصر بصری در کتیبه های حرم رضوی (صحن عتیق)
ملوسک
تبریزی زاده
کارشناسی ارشد
19
پژوهشی بر ضریح های امام رضا در موزه آستان قدس از منظر طرح، نقش، کتیبه و مفاهیم
اسراء صالحی
کارشناسی ارشد
20
معرفی و بررسی وسایل مرتبط با شستشو و غبارروبی حرم مطهر رضوی
مصطفی
حسن زاده
کارشناسی ارشد
21
طراحی و ساخت جعبه چوبی قرآن های عصر تیموری با تأکید بر نمونه های موجود در آستان قدس رضوی
شادی
شیرازی نژاد
کارشناسی ارشد
22
مطالعه و بررسی محراب های زرین فام موزه مرکزی آستان قدس رضوی بر اساس شواهد باستان شناختی و ویژگی های هنری
محسن
منصوری زاده
کارشناسی ارشد
23
بررسی و بازشناسی هویت ایرانی در هنر تیموری با تأکید بر مؤلفه تشیع
وحید عابدینی پور
دکترا
24
بررسی جایگاه و کارکرد هنرمندان و صنعت گران در دوره تیموریان
معصومه سمائی
دکترا
25
بررسی کتیبه ها و نقوش درهای طلا و نقره موزه آستان قدس رضوی
عطیه افقهی
کارشناسی
26
بررسی فرم و نقش قفل های موزه آستان قدس رضوی
زهرا
علی مندگاری
کارشناسی
27
فرآیند ایرانی شدن ایلخانان مغول در ایران بر اساس شواهد باستان شناختی
اسماء رشیدی
کارشناسی ارشد
28
طراحی و ساخت کاسه فلزی با الهام از نمونه های طلسمی موجود در موزه آستان قدس رضوی
امرالله فرخاری
کارشناسی ارشد
29
مطالعه مؤلفه های فرمی و مضمونی ضریح پوش ها و صندوق پوش های آستان قدس رضوی با تأکید بر آثار کتیبه دار
منیژه بهرامی
کارشناسی ارشد
 
  1393/6/19 چهارشنبه
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر
بيشتر
تعداد بازديد اين صفحه: 7593