۱۳۹۸-۱۰-۲۳
دنياي هنر خودآموز جامع کار با چرم ‎۲

دنياي هنر خودآموز جامع کار با چرم ‎۲

دنياي هنر خودآموز جامع کار با چرم ‎۲/ [هريان اما] ...[و ديگران]؛ مترجم: اکرم ذاکري.- تهران: انتشارات بين‌المللي حافظ، ‎۱۳۹۷.

دنياي هنر خودآموز جامع کار با چرم ‎۲/ [هريان اما] ...[و ديگران]؛ مترجم: اکرم ذاکري.- تهران: انتشارات بين‌المللي حافظ، ‎۱۳۹۷.
‎۷۹ ص.: مصور(رنگي).
عنوان اصلي: .Leathercraft: inspirational projects for you and your home.‎
ISBN 978-600-277-100-1.‎

 موضوع:
‎۱.چرمکاري-- راهنماي آموزشي. ‎۲.چرمکاري.  

شماره ديويي: 724 د 745/531

موجودي: 

 مخزن بسته: (‎۱۱۱۱۶۶۴۷۱‎) / (۱۱۱۱۶۶۴۷۲‎)
 گردش و امانت بانوان: (‎۲۱۲۴۲۴۳۴‎) / (۲۱۲۴۲۳۳۳‎)
 تالار قفسه باز بانوان: (‎۲۳۸۲۴۶۳‎)
 تالار نوجوانان و جوانان دختر: (‎۱۷۴۹۴۰۵‎) / (۱۷۴۸۸۶۹‎)
 کتابخانه مسجدالرضا(ع): (‎۳۳۱۱۸۰۹۹‎)
 کتابخانه آيت ا... حاج شيخ عباس تربتي: (‎۳۵۷۴۲۵۰‎)
 کتابخانه آيت الله محمد تقي بروجردي- بروجرد: (‎۴۴۵۴۳۵۶‎)
 کتابخانه مسجد محمديه: (‎۴۶۲۷۰۴۱‎)
 کتابخانه مسجد بزرگ امام رضا: (‎۴۹۳۰۰۵۱‎)
 کتابخانه مسجد پيغمبر(ص): (‎۵۰۳۰۵۷۹‎)
 کتابخانه امام رضا(ع) روشناوند گناباد: (‎۵۳۹۱۱۵‎)
 کتابخانه علامه شيخ شوشتري- شوشتر: (‎۵۴۴۰۲۷۰‎) / (۵۴۴۰۰۸۲‎)
 مجتمع فرهنگي و کتابخانه امام رضا(ع)- قوچان: (‎۵۷۴۶۲۷۹‎)
 مجتمع فرهنگي و کتابخانه امام رضا(ع)- درگز: (‎۶۰۳۵۵۶۱‎)
 مجتمع فرهنگي امام خميني: (‎۶۳۴۴۵۱۲‎)
 حسينيه و کتابخانه امام رضا(ع): (‎۶۲۳۳۲۴۶‎)
 کتابخانه آيت الله جليلي کرمانشاه: (‎۶۵۳۵۰۳۰‎)
 کتابخانه امام رضا(ع) بيرجند: (‎۷۴۵۹۰۸۹‎)
 کتابخانه مسجد غدير باباعلي پنج: (‎۷۹۱۱۹۴۰‎)
 کتابخانه امام رضا(ع)مسجدامام جعفرصادق(ع): (‎۸۱۹۰۵۷‎)

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود