۱۳۹۸-۱۲-۰۵
بيرون از ماز (گذر پيچيده): راهي ساده براي تغيير فکر و گشودن قفل موفقيت‌تان

بيرون از ماز (گذر پيچيده): راهي ساده براي تغيير فکر و گشودن قفل موفقيت‌تان

بيرون از ماز (گذر پيچيده): راهي ساده براي تغيير فکر و گشودن قفل موفقيت‌تان/ نويسنده: اسپنسر جانسون؛ مترجم علي‌اکبر قاري‌نيت؛ ويراستار سمانه عباسي.- تهران: نسل نوانديش، ‎۱۳۹۸.

بيرون از ماز (گذر پيچيده): راهي ساده براي تغيير فکر و گشودن قفل موفقيت‌تان/ نويسنده: اسپنسر جانسون؛ مترجم علي‌اکبر قاري‌نيت؛ ويراستار سمانه عباسي.- تهران: نسل نوانديش، ‎۱۳۹۸.
‎۹۵ ص.: مصور.
عنوان اصلي: [Out of the maze: an a-mazing way to get unstuck, [2018.‎
عنوان روي جلد: راهي براي تغيير فکر و گشودن قفل موفقيت‌تان: بيرون از ماز (گذر پيچيده).
کتاب حاضر نخستين بار با عنوان "بيرون از هزارتو: راهي شگفت‌انگيز براي رهايي" با ترجمه سيده سارا سجادي توسط انتشارات گيوا در سال ‎۱۳۹۷ فيپا گرفته است.
ISBN 978-622-220-031-2.‎
موضوع:
‎۱.تحول (روانشناسي).  

شماره ديويي:  1398 ب 199 ج 158/1

موجودي: 

 مخزن بسته: (‎۱۱۱۲۲۴۵۸۷‎)
 تالار قفسه باز بانوان: (‎۲۳۸۳۰۷۶‎)
 کتابخانه امام رضا(ع) کرمان: (‎۵۶۲۱۱۵۲‎)
 کتابخانه حسين بن موسي الکاظم(ع) طبس: (‎۶۴۶۴۲۸۱‎)
 کتابخانه امام رضا(ع) بيرجند: (‎۷۴۵۹۶۱۵‎)
 کتابخانه امام رضا(ع) سبزوار: (‎۸۹۴۳۱۷۸‎)

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود