اصول به نژادی گیاهان زراعی و باغی
۱۴۰۰-۰۱-۱۵
15فروردین، سالروز ذخایر ژنتیکی و زیستی
اصول به نژادی گیاهان زراعی و باغی
در این کتاب، قوانین و اصول زمینه‌های مربوط به مراکز ژنتیکی و پیدایش کشاورزی، منابع ژنتیکی، روش‌های آمار کاربردی مورد بحث قرار گرفته است.

 

کتاب «اصول به نژادی گیاهان زراعی و باغی» توسط يعقوب صادقيان مطهر تالیف یافته و انتشارات آموزش کشاورزي در سال ‎۱۳۸۷ آن را به چاپ رسانده است.

از میان بیش از 250000 گونه گیاهی، حدود 500 گونه اهلی و کشت آنها توسط بشر صورت گرفت که از این تعداد فقط 100 گونه دارای اهمیت کشاورزی هستند. از زمان پیدایش کشاورزی و ابتدای تکامل گیاهان اهلی، فرایند به‌نژادی از طریق بشر شروع شد. در دو یا سه قرن اخیر، فعالیت به‌نژادی به صورت تجاری درآمد.

در این کتاب، قوانین و اصول زمینه‌های مربوط به مراکز ژنتیکی و پیدایش کشاورزی، منابع ژنتیکی، روش‌های آمار کاربردی، روش‌های تولید مثل گیاهان با توجه به ماهیت تکاملی آنها، وراثت صفات کمی و کیفی، بررسی مدل‌های ژنی، پیشرفت ژنتیکی در پاسخ به گزینش، روش‌های کلاسیک به‌نژادی در گیاهان خودگشن و دگرگشن، استفاده از نرعقیمی و آپومیکسی در توسعه ارقام گیاهی، روش‌های کشت بافت و تهیه لاین دابل‌هاپلوئید و اصلاح آن، به‌نژادی کلون و موتانت، تجزیه صفات کمی در ارتباط با نشانگرهای ملکولی و مالکیت معنوی مرتبط با حقوق به‌نژادگر مورد بحث قرار گرفته است.

این کتاب در چهارده فصل تهیه شده است.

 

افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید