۱۳۹۵-۰۳-۳۰

تاریخ کتابخانه آستان قدس رضوی بر پایه اسناد از صفوی تا قاجار (۱۳۴۴ - ‎۹۰۷ه.ق.)

این کتاب تاریخ کتابخانه آستان قدس را از دوره صفوی تا پایان قاجار با استفاده از اسناد موجود در سازمان اداری کتابخانه، بررسی کرده است.
تاریخ کتابخانه آستان قدس رضوی بر پایه اسناد از صفوی تا قاجار (۱۳۴۴ - ‎۹۰۷ه.ق.)/ الهه محبوب فریمانی.- مشهد: سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، ‎۱۳۹۰.
‎۵۴۸ ص.: جدول، نمونه.
عنوان روی جلد: تاریخچه کتابخانه آستان قدس رضوی بر پایه اسناد از صفوی تا قاجار (۱۳۴۴ - ‎۹۰۷ه.ق.).
کتابنامه.
نمایه.
ISBN 978-964-6429-64-2.‎
موضوع: ‎۱.سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی. ‎۲.سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی-- تاریخ -- اسناد و مدارک
شماره دیویی: ت 294 م 027/455822

 
بررسی پیشینه تاریخی و تشکیلات اداری این کتابخانه هدف کتاب حاضر است. وجود چندین هزار برگ سند و وقفنامه کتاب از سازمان اداری کتابخانه باعث شد تا چنین اندیشه ای شکل بگیرد. این کتاب تاریخ کتابخانه آستان قدس را از دوره صفوی تا پایان قاجار با استفاده از اسناد مزبور بررسی کرده است. سازمان اداری، مشاغل، القاب و مناصب کارکنان کتابخانه، راه‏های انتخاب و تأمین منابع، محل نگهداری، مراجعان، فهرست‏ها و عرض‏های تهیه شده از کتاب‏ها و صحافی‏ها، ساختمان تجهیزات، هزینه‏ ها و امور مالی کتابخانه، نقش متولیان در سه دوره تاریخی صفوی، افشاری و قاجار و مقایسه آن از اهم موارد طرح شده در این کتاب است.‏
مطالب اثر در هفت فصل سامان‌دهی شده است. فصل نخست به طرح کلیات پژوهش اختصاص دارد و در فصل دوم، تاریخ کتابخانه پیش از دورة صفوی بررسی شده است. تاریخ کتابخانه در عهد صفوی، افشاری و قاجار، ذکر برخی از رویدادهای سیاسی و اجتماعی تأثیرگذار، عملکرد متولّیان در سه دورة مورد مطالعه، مقایسه و تحلیل تاریخ کتابخانه در سه دوره و... از محورهای دیگر مورد پژوهش در این مجموعه است.

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید