منابع

دنياي هنر خودآموز جامع کار با چرم ‎۲ زهرا خسروی دوشنبه, ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ - ۱۳:۳۶
۱۳۹۸-۱۰-۲۳
دنياي هنر خودآموز جامع کار با چرم ‎۲
دنياي هنر خودآموز جامع کار با چرم ‎۲/ [هريان اما] ...[و ديگران]؛ مترجم: اکرم ذاکري.- تهران: انتشارات بين‌المللي حافظ، ‎۱۳۹۷.
دنياي هنر خودآموز جامع گلهاي پارچه‌اي به سبک ژاپني (کانزاشي) زهرا خسروی دوشنبه, ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ - ۱۳:۳۰
۱۳۹۸-۱۰-۲۳
دنياي هنر خودآموز جامع گلهاي پارچه‌اي به سبک ژاپني (کانزاشي)
دنياي هنر خودآموز جامع گلهاي پارچه‌اي به سبک ژاپني (کانزاشي)/ [سيلوي بلوندو]؛ مترجم اکرم ذاکري.- تهران: انتشارات بين‌المللي حافظ، ‎۱۳۹۷.
دنياي هنر تکه‌دوزي ‎۸ زهرا خسروی دوشنبه, ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ - ۱۳:۲۱
۱۳۹۸-۱۰-۲۳
دنياي هنر تکه‌دوزي ‎۸
دنياي هنر تکه‌دوزي ‎۸/ [ترايس بورنس]؛ مترجم اکرم ذاکري؛ طراحي: مريم سادات عبدلان.- تهران: انتشارات بين‌المللي حافظ، ‎۱۳۹۷.