آموزش ارتباطات مودبانه‌ به کودکان در «چشم، لطفا، ممنون»