قدیمی‌ترین اسناد داروهای گیاهی در کتابخانۀ ملک تهران رونمایی می‌شود