معرفی شش کتاب،موضوع قیام عاشورا،از منظر رهبر معظّم انقلاب