کتابخانۀ وزیری یزد از نسخۀ خطی طب با قدمت 770ساله، رونمایی می‌کند