Document and Press Center Managment of Astan quds Razavi

    فصلنامه،پژوهشنامه مطالعات آرشیوی

    فصلنامه ای است علمی–تخصصی درحوزه اسناد مکتوب وشفاهی که قصد دارد پژوهش هایی را باتکیه براسناد موجود در آستان قدس و سایر مراکز آرشیوی منتشرکند.