انفجار دفتر نخست وزیری، هشتم شهریور 1360، مطبوعات، آستان قدس رضوی