این کتاب نوشته شیخ صدوق، ابو جعفر محمد بن على بن حسین بن بابویه قمى(305 - 381 هجرى). نویسنده از دانشمندان برجسته و چهره هاى سرشناس و از راویان شیعه در قرن چهارم هجرى به شمار مى آید (سایت ویکی فقه، دانشنامه حوزوی).موضوع کتاب: روایات مربوط به امام رضا علیه السلام است. شیخ صدوق در این كتاب روایت هاى پیرامون امام رضا علیه السلام و مجموعه روایاتى كه از آن حضرت نقل شده را جمع آورى كرده است. اعتبار كتاب:

كتاب عیون اخبار الرضا از معتبرترین منابع روایى شیعه است كه مانند دیگر كتابهاى شیخ صدوق از ارزش و اعتبار خاصى برخوردار است. ارزش كتاب: این كتاب در شرح و توضیح بسیارى از عقاید شیعه كتابى ارزشمند و مفید مى باشد. شیخ صدوق با جمع آورى سخنان و بحث هاى امام رضا علیه السلام با دیگر دانشمندان آن دوران بسیارى از مباحث مهم اسلامى را مطرح كرده است. کتاب در مجموع دارای 69 فصل و 696 صفحه است. ارجاعات متن با شماره از 1 تا  592 در جلد اول  و از 1 تا 433 در جلد دوم در انتهای کتاب تحت عنوان یادداشت  پایانی  آورده شده است. این کتاب دو زبانه عربی و انگلیسی، در دو مجلد می باشد وترجمه انگلیسی آن توسط دکترعلی پیروی انجام شده است.

Labels:
امام رضا(ع)،عیون اخبار الرضا، شیخ صدوق
Creator:
Abu Ja'far Muhammad ibn Ali ibn Hussein ibn Musa ibn Babawayh al - Qummi
Sources:
297/957
Add new comment:

Plain text

Restricted HTML