۱۳۹۸-۰۴-۲۴

آموزش

معرفی آموزش

واحد آموزش سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی به صورت رسمی از تیرماه سال 1381، پس ازتصویب چارت جدید سازمان، درحوزۀ ریاست و زیر نظر مستقیم رئیس سازمان آغاز به کار کرد.

       برخی از ويژگي‌های سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، عبارت است از:

      - گستردگي فيزيكي: داراي بيش از 40 كتابخانه در سطح شهر مشهد و ايران

      - وجود نيروي  انساني قابل توجه و تحصيل كرده

      - وجود تخصص‌هاي گوناگون در حوز ه‌هاي مختلف:  حداقل 6 حوزۀ عمدۀ موضوعي در اين سازمان وجود دارد كه هر كدام داراي نيازهاي آموزشي خاصي هستند؛ حوزۀ كتابداري و اطلاع رساني، حوزۀ مخطوطات، ،حوزۀ موزه داري، حوزۀ مرمت و حفاظت، حوزۀ اسناد و مطبوعات، حوزۀ مديريت

      - وجود نيروهاي جوان و دانش‌طلب و باانگيزه

      - دارا بودن خيل عظيم مخاطب و استفاده‌كننده در سطوح مختلف سني و تحصيلي (از سطح راهنمايي تا مقاطع دكتري و سطح خارج حوزه)

      - وجود تجربه و دانش سازمانی خاص: با توجه به تنوع شغلي و وجود خبرگان موضوعي در اين سازمان، اين سازمان توانسته‌است دانش سازماني قابل توجه و منحصري را به وجود آورد؛ به طوري كه برخي از تجارب همكاران، كمتر در ساير سازمان‌ها و مراكز علمي آموخته و كسب مي‌شود.

      با توجه به ویژگی‌های مذکور، رويكردها و تجارب واحد آموزش به این شرح است:

      1- توجه به نيازهاي شغلي و حرفه‌اي تمامي حوزه‌هاي كاري كاركنان سازمان از مأمور مراقب تا كارشناسان خبره  ( اعم از نيازهاي آموزشي مديريتي، تخصصي، عمومي و...)

      2- تاكيد بر آموزش‌هاي عملي و كاربردي با برگزاري انواع  قالب‌هاي آموزشي ( كارگاه آموزشي، سمينارهاي آموزشي، دوره‌هاي آموزشي حضوري و غير حضوري و الكترونيكي و سخنراني‌هاي علمي، نشست هاي علمي و شركت در همايش‌هاي علمي..)

      3- پيش‌بيني فرايند آموزش كاركنان  سازمان در ساير مراكز  آموزشي معتبر در مشهد و ساير شهرستان‌ها

      4- پيش‌بينی فرايند آموزش كارورزان در حوزه‌هاي مختلف سازمان ( در رشته‌هاي كتابداري ، كامپيوتر، تكنولوژي اطلاعات( IT)، رشتۀ موزه‌داري، رشتۀ حسابداري و ...)

      5- برگزاري و پيش‌بيني دوره‌هاي آموزشي براي اعضاي محقق و مراكز علمي( نظير دورۀ آموزشي كوتاه‌مدت كتابداري، دوره‌هاي آموزشي نظير مرمت نسخ خطي، دورۀ آشنائي با سندخواني و خط سياق و ...)

      6- نگاه حداكثری به بهره‌گيري از تخصص و مهارت همكاران در حوزه‌هاي مختلف، با توصيه و سفارش به همكاران توانمند براي برگزاري دوره وكارگاه آموزشي؛ شایان ذکر است که اين رويكرد، فوايد زيادي براي سازمان داشته است که از جمله می‌توان به این موارد اشاره کرد:

      - فردي كه به عنوان استاد و مربي مشخص مي‌شود، براي حضور مؤثر در كلاس، اطلاعات خود را به‌روز مي‌كند؛ اين امر، خود، باعث رشد و پويايي همكاران می‌شود.

      - همكاران، به اين توانايي و قابليت مي‌رسند كه دوره‌هاي آموزشي را در ساير سازمان‌ها نيز، برگزار كنند.

      - با به‌كارگيري همكاران به عنوان مربي، دانش سازماني تسهيم و اشاعه مي‌يابد.

      - باعث  تشويق ساير همكاران براي برگزاري دورۀ آموزشي مي‌شود.

      - در مجموع، جايگاه علمي سازمان را ارتقا مي‌بخشد.

      7- اهتمام به معرفي مديران سازمان براي بهره‌گيري از سمينارهاي آموزشي مركز آموزش ضمن خدمت

چشم انداز و اهداف

چشم انداز واحد آموزش سازمان، ارتقای دانايي، مهارت و توانمندي منابع انساني مبتني بر آموزش است و  ماموریت این واحد، توسعۀ كمي و كيفي آموزش‌هاست.

      اهداف آموزش عبارت است از:

      - هم‌سوسازی برنامه‌های توانمندسازی و توسعۀ منابع انسانی با اهداف راهبردی سازمان

      - ایجاد تناسب بین برنامه‌ها و فرصت‌های آموزشی و یادگیری با نیازهای آموزشی شغلی و سازمانی و اجتناب از آموزش‌های غیر ضروري وتکراری

      - ایجاد انگیزۀ خودسازی و رشد معنوی، مادی، مهارتی و دانشی کارکنان به صورت خود کنترلی

      - بالابردن سطح باور و اعتقاد مدیران به توانمندسازی و ارتقای سرمایۀ انسانی از طریق آموزش

      - افزایش اثربخشی برنامه‌ها و فرصت‌های آموزشی و یادگیری در سطوح مختلف

      - استفاده از منابع و ظرفیت‌های درون و برون سازمانی در تعیین و تأمین خدمات آموزشی

      - کاربرد استانداردهای ملی و بین‌المللی در مدیریت و راهبری فرآیند آموزش‌ها

      - استفاده از رویکردها، مدل‌ها، روش‌ها و فناوری‌های نوین برای اجرا و ارزشیابی آموزش

      - تمرکز بر رویکرد آموزش‌های کوتاه‌مدت و کاربردی

وظایف واحد آموزش سازمان عبارت است از:

      - بررسی نيازهای آموزشی کارکنان

     - برنام‌ ريزی برای آموزش کارکنان

      - تهيۀ بانک اطلاعات آموزشی کارکنان

      - تهيۀ شناسنامۀ آموزشی برای کليه کارکنان سازمان

      - تدوين تقويم آموزشی کارکنان

      - روزآمدسازی آيين نامۀ آموزش کارکنان، مراجعان و کارورزان

      - ارزيابی دوره‌های آموزشی برگزار شده در سازمان

      1- آموزش کارکنان

      2- آموزش مراجعان

      3- آموزش کارورزان​​​

افزودن دیدگاه جدید: