۱۳۹۸-۰۵-۰۶

خدمات به محققان اسناد تصویری

خدمات اسناد تصویری
در این مرکز اطلاع رسانی و ارائه خدمات به محققان اسناد تصویری با ارائه معرفی نامه معتبرصورت می گیرد. محققان از طریق نرم افزار کتابخانه (سیمرغ) اسناد تصویری موردنیاز خود را انتخاب وبا نظر گروه خدمات تخصصی اسناد ، خدمات درخواستی ارائه می شود و هزینه هاطبق تعرفه های تعیین شده آئین نامه خدمات رسانی منابع خاص دریافت می گردد.
اسنادتصویری شامل عکس،نقاشی،پوستر،نقشه به سه دوره زمانی ذیل تقسیم می شوند:
1-قاجاروپهلوی اول تاانتهای سال1332شمسی
2-پهلوی دوم ازابتدای سال1333تاانتهای سال1360شمسی
3-انقلاب اسلامی ازابتدای سال1361تاکنون

تقسیم وقیمت تعرفه های ارائه خدمات اسنادتصویری به محققان بر اساس ذیل می باشد:
1-هزینه خدمات اسنادتصویری دوره قاجاروپهلوی اول تاانتهای سال1332:پرینت بارزولیشن300به قیمت 10000ریال،کپی به صورت فایل کامپیوتری برروی سی دی و...بارزولیشن150به قیمت 30000ریال وبارزولیشن300به قیمت60000ریال.

2-هزینه خدمات اسنادتصویری دوره پهلوی دوم ازابتدای سال1333تاانتهای سال1360:پرینت بارزولیشن300به قیمت8000ریال،کپی به صورت فایل کامپیوتری برروی سی دی و...بارزولیشن 150به قیمت 25000ریال وبارزولیشن300به قیمت 50000ریال.

3-هزینه خدمات اسنادتصویری دوره انقلاب اسلامی ازابتدای سال1361تاکنون:پرینت بارزولیشن300به قیمت5000ریال،کپی به صورت فایل کامپیوتری برروی سی دیو...بارزولیشن150به قیمت10000ریال وبارزولیشن300به قیمت20000ریال.

4-هزینه های جانبی اعم از اسکن رنگی یا سیاه وسفید،نوع واندازه کاغذ،CDخام،دیسکت و...به عهده مراجعه کننده وبا تعیین نرخ های مصوب سازمان می باشد

افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید