۱۳۹۸-۰۵-۱۲

بررسي نظريات رجالي امام خميني قدس سره

علم رجال، یکی از ابزار های لازم در بررسی احادیث و سپس استنباط احکام است. نحوه برخورد و استفاده از این دانش، گوناگون بوده است: برخی آن را نفی کرده اند، دسته ای به شدت بدان دلبستگی نشان داده و با ریزبینی و کنجکاوی فراوان، بدان پرداخته اند و گروهی هم راه اعتدال را پیشه کرده اند. امام خمینی در گروه سوم است. اثر حاضر، معرفی منهج رجالی این فقیه بزرگ و نیز سایر مجتهدانی است که راه میانه را برگزیده اند.

مولف/نویسنده/عکاس
منبع
ب ‎ ۳۲۹ ر ۹۵۵‎ /۰۸۴۲

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود