۱۳۹۸-۰۵-۱۴

شعردرماني و اضطراب

اگرچه شیوه های درمانی مختلفی برای درمان مشکلات روانی و تغییر باورها وجود دارد. اما شیوه های نوینی چون هنر درمانگری ها در دهه های اخیر جایگاه ویژه ای در عرصه درمانگری یافته اند. در این میان برخی از این گونه ها چون موسیقی و نقاشی در کشور ما شهرت بیشتری یافته اند، اما استفاده از گونه های دیگر مانند شعر هنوز جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده است. شعر درمانی یک هنر درمانی خلاق است که شعر و دیگر شکل های برانگیزنده ادبیات را برای رسیدن به اهداف درمانی و رشد شخصی به کار می گیرد.نیاز یه تحقیقات آزمایشی در تمام زمینه های شعر درمانی احساس می شود. از سویی اهمیت شعر و ادبیات و حضور همواره آن در زندگی ایرانیان بر هیچ کس پوشیده نیست. براین اساس و باتوجه به اهمیت شعر، کتاب حاضر باهدف اثربخشی شعر درمانی بر اظطراب نوجوانان نگارش گردیده است.

هنردرمانی، شعردرمانی، اضطراب و شعردرمانی و اضطراب چهار فصل این کتاب را تشکیل می دهد.

منبع
ش‏ ۵۳۳ ک‏ ‎‎ ۶۱۶‎ /۸۹۱ ۶۵۶

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود