در این نوشتار، اعلام به ترتیب الفبایی و  همراه با ذکر ابیاتی که عطار آنها را به کار برده است، نوشته می شوند. سپس شرح و توضیح و ذکر شواهد مثال برای هر یک از اسامی خاص آورده می شود. همچنین هر علمی جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد و نظرگاه های جدیدی نسبت به آن ارائه می شود. 

درباره ی آثار بزرگان عرفان اسلامی، کتاب های بسیاری نوشته شده، اما آن چه باید به رشته ی تحریر درآید هنوز بسیار اندک است. وقتی به اندیشمندی بزرگ چون شیخ فریدالدین عطار نیشابوری و کتاب های تعلیمی و  رمزی وی می رسیم، شرح گونه ها را بیشتر از تحقیقات، ضروری و روشن کننده می یابیم.

بدیهی است شناخت آثار عطار با پایمردی شرح های نوشته شده بر آن ها امکان پذیر نیست؛ زیرا شارحان بنای شرح را بر آن گذاشته اند که خواننده شان از جزئیات امر اگاه است. در حالی که این راه باید به یاری فرهنگ نامه ای تدوین شده بر تحلیل و بررسی، معرفی شخصیت ها و اعلام حقیقی و نمادین همراه باشد تا با طبقه بندی موضوعات و معرفی اعلام و نشانی مفاهیم برگرفته از آیات و احادیث طی شود. عطار در منطق الطیر پیش از ورود به داستان سیمرغ و پرندگان مسافر، شیوه ی خاصی را در استفاده از سمبل ایجاد کرده است و سمبلهای مورد نظر خود را به دفعات در قالب آن ارائه می کند. نماد یا سمبل یکی از انواع صور خیال شاعرانه است که به دلیل تعدد  مفاهیم و ظرفیت معنایی گسترده ای که دارد، در مرتبه ای فراتر از استعاره قرار می گیرد. در این تحقیق تمامی اعلام از آغاز تا انجام با ذکر شماره ابیات ثبت می گردد. این کتاب در پنج فصل تنظیم شده است.

برچسب‌ها:
منطق الطیر،اعلام،عطار
سازندگان:
اميرمحمد اردشيرزاده؛ ويراستار: اعظم فيروزکوهي, تهران: اساتيد دانشگاه: ياد عارف، ‎۱۳۹۸.
منابع:
۱۳۹۸ الف ن ‎۶۶۷ /ع‏۲۳/ ۱‎فا‏‎ ۸‎
افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود