۱۳۹۸/۰۵/۱۴ - ۱۱:۴۴

در این نوشتار، اعلام به ترتیب الفبایی و  همراه با ذکر ابیاتی که عطار آنها را به کار برده است، نوشته می شوند. سپس شرح و توضیح و ذکر شواهد مثال برای هر یک از اسامی خاص آورده می شود.

attar
مولف/نویسنده/عکاس: سکینه علوی فر
فایل های پیوست:
منبع:
۱۳۹۸ الف ن ‎۶۶۷ /ع‏۲۳/ ۱‎فا‏‎ ۸‎
افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود