یک نسخۀ قرآنی نفیس به قدمت قرن سیزدهم هجری قمری که دارای ترجمۀ فارسی است، به کتابخانۀ مرکزی آستان قدس رضوی اهدا شد.
به گزارش گنجینۀ رضوی، مدیر مخطوطات کتابخانۀ مرکزی آستان قدس رضوی در این باره اعلام کرد: این مصحف شریف که قدمت آن به دورۀ قاجار برمی‌گردد و ترجمۀ فارسی به صورت زیرنویس دارد، اهدایی مرحوم محمدباقر نجاری و سیداحمد موسوی است که به دست سیدرضا موسوی، شهروند تهرانی، اهدا شده است.
دکتر علی سوزنچی در این باره توضیح داد: آیات این نسخۀ قرآنی مترجَم، به خط نسخ و ترجمۀ آن نستعلیق تحریری است که به‌صورت 14 سطری به قلم «حسین بن حسین قلی؟ کرجی» در ماه رجب 1236 هجری قمری در 263 برگ در اندازۀ 21 در 30 سانتی‌متر بر کاغذ نباتی آهارمهره کتابت شده و جلد مصحف، مقوا با روکش پارچه است.
وی دربارۀ ویژگی‌های هنری این نسخۀ خطی بیان کرد: دو صفحۀ افتتاح، دارای لوح و دو کتیبۀ متناظر و متجانس مذهّب و منقّش است که مزیّن به نیم‌ترنج‌ها و قلمدانی‌های متوالی و گل‌و‌برگ سادۀ الوان است. فواصل بین آیات گوی زرین با اندکی زر منقط به سیلو و جداول اوراق به زر و تحریر مشکی و سرخی و کمند به سرخی است.
سوزنچی ادامه داد: بین السطور آیات سطراندازی شده و درون آن، ترجمۀ آیات به نستعلیق تحریری با سرخی بوده و عناوین سوره‌ها درون کتیبۀ مستطیلی سادۀ زرپوش با طلا به شنگرف است.
مدیر مخطوطات آستان قدس رضوی اضافه کرد: نشان آیات در حاشیه (جزء، نصف‌الجزء، حزب) درون قرص و نیم‌دایره و مثلث زرین ساده است و برگ آخر شامل دعا به تاریخ 1292 هجری قمری است که بنا به خواهش کربلائی؟ محمدتقی کتابت شده و به آن الصاق گردیده است.
وی در پایان، از نکات جالب در این مصحف را یادداشت‌های متعدد تاریخ تولد افراد در طول سالیان مختلف ذکر کرد که در برگ اول و اوراق پایانی مصحف به چشم می‌خورد و در حاشیۀ آن، یادداشت وقف غفران درج شده است.

 

برچسب‌ها:
اهدای قرآن خطی دورۀ قاجار با ترجمۀ فارسی
افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود