۱۳۹۸-۰۶-۱۶
بحر الجواهر فی علم الدفاتر (چاپ سنگی)

کتابی است در علم حساب شامل دو بحر و یک ساحل، بحر اول در علم حساب و توابع آن که دارای سه شط است؛ شط اول در قواعد حساب که خود دارای چهار نهر می باشد و هر نهر دارای یک رشحه و چهار جدول و هر رشحه مبتنی بر سه سحاب و هر سحاب مشتمل بر سه قطره است که مطالب ارزنده‌ای توسط میرزا ابراهیم عرب در سال 1279 قمری در علم حساب و محاسبات دیوانی به نستعلیق شکسته خوش و سیاق نگاشته شده است. این کتاب در سال 1271 شمسی در تهران به چاپ سنگی سپرده شد و مؤلف آن عبدالوهاب بن محمد امین حسینی شهشهانی اصفهانی از علمای ریاضی دوره قاجاریه است. این کتاب در سال 1350 شمسی توسط حاج محمد ایرانی مجرد به کتابخانه مرکزی اهدا گردیده است.
صفحه ابتدایی و انتهایی کتاب به نقش گل و بوته مزین شده و در حاشیه صفحه دوم و سوم نقش گل خودنمایی می کند.
تمامی صفحات دارای جدول کشی بوده و بسیاری از صورت معادلات به خط سیاق نگاشته شده است.
کاغذ: نباتی، قطع: نیم ربعی 11*17/5. جلد: چرمی، روی جلد و پشت جلد دارای جدول کشی و صفحه ابتدای کتاب مهر بیضی شکل
"منیع الملک" و "عبد علی1287" و در صفحه پایانی "ابن رحیم علی"
 

افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید