بازدید رئیس نسخ خطی کشور قزاقستان از سازمان

بازدید رئیس نسخ خطی کشور قزاقستان از سازمان کتابخانه های آستان قدس رضوی

رئیس نسخ خطی قزاقستان همراه با هیئت همراه از کتابخانه مرکزی و موزه مرکزی آستان قدس رضوی بازدید کردند.

افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود