بازدید

بازدید فرزند آیت الله گلپایگانی از سازمان کتابخانه ها

فرزند آیت الله گلپایگانی مرجع شیعیان از ساختمان مرکزی کتابخانه و قسمت مخطوطات بازدید نمودند.

افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود