بازدید مسئولین کتابخانه بارگاه عباسیه

بازدید مسئولین کتابخانه بارگاه عباسیه

جمعی از مسئولین بارگاه مقدس عباسیه از کشور عراق از کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی بازدید نمودند.

افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود