برگ اول کهن ترین نسخه دعای سیفی

دعای سیفی یا حرز یمانی از ادعیه معروف مروی از امام علی (ع)  که ابن طاوس آن را در «مهج الدعوات» خود نقل نموده است. خط: نسخ 7 سطری، تاریخ تحریر: ربیع الثانی 613، مکان کتابت: طابران طوس، کاغذ: حنایی، 27 برگ 10×12، عناوین به شنگرف، این نسخه فاقد اعتصام و اختتام است و با نسخه‌های دیگر اندکی اختلاف دارد، مذیل است به یک برگ دعای رفع ظلم ظالم که به خط مغایر تحریر یافته است.

افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود