صفحه آغازین نسخه نفیس نهج البلاغه به شماره 2181

اين نهج البلاغه يكي از نهج البلاغه هاي خطي بسيار نفيس كتابخانه مركزي آستان قدس رضوي است. اين نسخه به دستور نظام الملک نوشته شده و از حيث خط و تذهيب نفس است و معلق است به حواشي از صديق الملک که به خط شکسته نستعليق شيواي خود نوشته، حواشي مذکور تا اوايل جزء دوم (باب مکاتيب) است صفحه اول داراي يک سرلوح مزدوج مذهب مرصع.
نستعلیق 14 سطری، کاتب: محمد صفای لواسانی، تاریخ کتابت: ‎۱۴‎ ماه رمضان سال ‎۱۲۸۰‎، کاغذ: الوان آهارمهره، 211 برگ 22×36، متن به قلم نسبتا جلي و حاشيه به قلم ريز و معمولي نوشته شده عناوين خطب و مکاتيب در زمينه زرپوش به شنگرف و لاجورد نوشته شده، فواصل جملات گوي زرين اختر مانند، اوراق کمند کشي به تحرير و جدول بندي به لاجورد و تحرير و زر و شنگرف، جلد روغنی، وقفی میرزا رضا نائینی در مرداد 1311.
 

افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود