The organization of Libraries, Museums and Documents Center Of Astane Qudse Razavi

۱۳۹۸-۱۲-۰۴
فرمان‌های آستان قدس رضوی در دورۀ صفویه (پَروانچه‌ها، اَرقام و تَعلیقچه‌ها)
اسناد تاريخي از مهّم‌ ترين منابع مكتوب در پژوهش‌های تاريخي به شمار مي‌آيند که انواع مختلفی از مكاتبات شامل: مراسلات و نامه‌های حكومتي، فرمان‌ها، معاملات‌ سياسی، گزارش‌های اقتصادي، فرهنگی، نظامي، مالي، حقوقي، اسناد قضايی، مكاتبات خصوصی و خانوادگی را در بر می‌گیرند.

دربارۀ اثر:
سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی با داشتن 14 میلیون برگ سند یکی از مهّم‌ترین مراکز اسنادی در ایران به شمار می‌رود که طی سال‌های گذشته، آثار ارزشمندی را با استفاده از این منابع به چاپ رسانده است. از آن جایی که این سازمان تاکنون موفق به انتشار اثری دربارۀ فرمان های آستان قدس در عصر صفوی نشده بود، با تکیه بر 69 هزار صفحه سند تاریخی از این دوره، اقدام به تدوین و انتشار این اثرکرد.
گرچه محتوای اکثر اسناد معرفی شده در این کتاب، بومی و منطقه‌ای و پیرامون ادارۀ موقوفات و اماکن متبرکۀ آستان قدس رضوی است؛ امّا به دلیل محدود و کم شمار بودن منابع آرشیوی باقی مانده از عصر صفوی، بسیار حائز اهمیّت است. این اثر در کنار ارتقاء سطح آگاهی‌های پژوهشگران با سبک و سیاق نگارش مکاتبات عصر صفوی، سعی کرده زمینۀ شناخت و آشنایی هرچه بیشتر ایشان را با تاریخ این سرزمین فراهم ‌کند.
در بخش اول این کتاب خواننده با انواع اسناد که شامل پروانچه‌، رقم‌‌ و تعليقچه‌ است از حیث شكل ظاهري و ارزش‌هاي اطلاعاتي آشنا شده  و در ادامه از استنتاج‌ها و تحليل های نویسنده در مورد هریک از اين اسناد، مطلع می شود.
در بخش دوّم که به تفكيك، انواع اسناد پروانچه، رقم و تعليقچه‌ی موجود در آرشيو، بازنويسي و تحشيه نويسي شده است، مخاطب ضمن آشنایی مستقیم با سبک نگارش اسناد از مضمون و محتوای هر یک اطلاع حاصل می کند. مطالعه این اثر به عموم علاقمندان و متخصصان اسناد و منابع آرشیوی، پیشنهاد می‌گردد.