۱۳۹۹-۰۳-۲۷
معرفی نسخه منحصر«جامع حسینی=کنز کبیر» در بین کتابخانه های ایران و جهان
عنوان کتاب: جامع حسینی= کنز کبیر موضوع: لغت زبان: عربی و فارسی شماره ثبت:(51307) مؤلف: شناخته نشد و گویا از مردمان قرن12ق می باشد.

فرهنگ لغت تحقیقی عربی به فارسی است که به ترتیب حروف الفبا و بر اساس حرف اول و آخر مرتب شده که مولف جهت تسهیل در پیدا کردن لغت مورد نظر حرف دوم  را به قلم جلی نشان داده، و بجهت اینکه کتاب کنز اللغات ابن معروف(قرن9ق) در بین مردم بیشتر مانوس بوده و از جهتی دایره اشتمال لغات آن محدود بوده لذا وی در جمع آوری کتاب حاضر از لغات کتاب قاموس المحیط فیروزآبادی(-898ق) نیز بهره برده که پس از ترجمه به کتاب کنز افزوده و کتاب کنز کبیر را تشکیل داده، و آن را در سال1132ق. به نام پادشاه وقت «شاه سلطان حسین صفوی حسینی» معنون داشته است.      
آغاز: «بسمله. حمدله. والصلاة. تتمیم نفایس کنز لغات فصیحه و تکمیل طرائف خزانه الفاظ بلیغه...»
انجام: «...ی بیسی بفتح با و سکون یا بر وزن قیسی... بیّ بفتح با و تشدید یا مرد خسیس تم»
نسخ خوش 23سطری، تاریخ تحریر: قرن13ق، کاغذ: نخودی آهار مهره، 269برگ 8/30×20، صفحه اول مزین به کتیبه و سرلوح زرین منقش الوان که عنوان کتاب به خامه لاجورد در درون کتیبه زرین نوشته شده و حواشی دو صفحه اول مزین به گل و برگهای خطایی حل کاری شده زرین و نیز ظهر برگ215 مزین به کتیبه زرین منقش الوان، جداول اوراق به زر و شنگرف و تحریر مشکی، عنوان شاه در برگ سوم به خامه زرین و لاجورد، عناوین به سرخی و لاجورد و خطوط روی برخی عبارات به سرخی، اوراق به ندرت معلق به حواشی تصحیحی،  حواشی برخی اوراق وصالی شده، سه یادداشت عرض دید با مهر مربع«الواثق بالله الغنی عبده...» در ظهر برگ اول، جلد: تیماج زرشکی با حواشی زنجیره ای، خریداری از احسان الله قوام زاده در خرداد1393.

افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید