The organization of Libraries, Museums and Documents Center Of Astane Qudse Razavi

۱۳۹۹-۰۸-۲۱
برنامه درسی تربيت اخلاقی در آموزش عالی بر مبنای آموزه‌های اخلاقی قرآن کريم بر اساس تفسير الميزان
معرفی کتاب: هدف ازتالیف این کتاب ارائه برنامه درسی تربیت اخلاقی در آموزش عالی برمبنای آموزه های اخلاقی قرآن کریم بر اساس تفسیرالمیزان برای دانشجویان و اساتید دانشگاهی می باشد.

بدین منظور از آیات قرآن کریم وتفاسیر مرتبط با تربیت اخلاقی تفسیر المیزان بهره گرفته شد تا بتواند رهنمون دانشجویان در این مسیر گردد. بنابراین به کمک کدگذاری اولیه و ثانویه مضامینی در دو حوزه «باورها» و «رفتارها» شناسایی شد و پس از اعتباریابی محتوایی مدل مفهومی، الگوی کلان تربیت اخلاقی بر اساس تفسیر المیزان طراحی و الگو با روش دلفی اعتباریابی و با 6 معیار «شرایط زمینه ساز، عوامل تسهیل کننده، اصول تربیت اخلاقی، موانع پیش روی تربیت اخلاقی، شیوه شناسی تربیت اخلاقی و ویژگی دانشجویان» که هرکدام دارای زیر معیاری است مورد تایید قرار گرفت. در مبحث تعیین ویژگی های عناصر الگوی برنامه درسی تربیت اخلاقی در آموزش عالی نظرمتخصصین رشته ی برنامه درسی با استفاده از مصاحبه کسب و عناصر هدف، اصول و سازماندهی انتخاب محتوا، روش های تربیت اخلاقی، نقش استاد، فضا وجو وارزشیابی به عنوان عناصر برنامه درسی تربیت اخلاقی انتخاب و الگوی نهایی تربیت اخلاقی براساس الگوی کلان مورد نظر طراحی شد که در بر گیرنده مبانی تربیت اخلاقی (انسان شناسی و اعتقادی) به عنوان اساس تربیت اخلاقی و اصول تربیت اخلاقی (تزکیه، مجاهدت فردی، هماهنگی تربیتی و سلامت محیط) برگرفته از مبانی و عناصر برنامه درسی تربیت اخلاقی است. (برگرفته ازپیشگفتار کتاب)

افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید