۱۳۹۹-۱۱-۱۹
گردباد شور جنون، سبک هندی و احوال و اشعار کلیم کاشانی – محمد شمس لنگرودی
سبک هندی یا سبک اصفهانی، سبک مسلط بر شعر قرون دهم و یازدهم هجری قمری ایران و هندوستان بود.

کتاب حاضر تنها یک جمع بندی مقدماتی از تمام نظرات و گمان هایی است که پیرامون این سبک اظهار شده است. شناخت سبک هندی ( اصفهانی) یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. نخست به عنوان یک سبک شعر در ادبیات فارسی؛ دوم به عنوان سبکی که از ویژگی های برجسته نسبت به سبک های پیش از خود برخوردار است؛ سوم بدلیل صورت نگرفتن پژوهشی واقع بینانه و در نتیجه ناشناخته ماندن آن؛ و چهارم اینکه بسیاری از غزلیات امروز به دلایلی سخت تحت تأثیر زیبایی شناسی شعر سبک هندی است. کتاب حاضر در حقیقت مجموعه ای از دو قسمت است:
 قسمت اول: تحقیقی است پیرامون سبک هندی که در چهار بخش جمع آوری شده است. بخش اول: بررسی ناگزیری، علت و چگونگی وابستگی هنرمندان و اندیشمندان اعصار گذشته به حکومت ها، کیفیت ارتباط شاعران عصرصفوی با پادشاهان سلسله صفوی و علل سفرشان به هندوستان. بخش دوم جستجو و تحقیقی است در یافتن مولد و موطن سبک هندی و نخستین شاعر یا شاعرانی که اولین جرقه های این سبک در دیوان آنها جلوه کرده است. بخش سوم بحثی است پیرامون درستی و نادرستی نام های مختلف این سبک و در بخش چهارم ویژگی های سبک هندی را بررسی می کند.   
 قسمت دوم: شرح زندگانی کلیم کاشانی، نقد مجمل اشعار کلیم و برگزیده اشعار کلیم کاشانی می باشد.

افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید