۱۳۹۹-۱۱-۱۹
کتاب فرهنگ واژگان شاهنامه (براساس تصحیح انتقادی دوازده فرهنگ قدیمی ) نوشته دکتر بهمن افشانی آقاجری
درباره فردوسی و جایگاه او در فرهنگ ادبی و هنری، و نقش او در حفظ ارزش ها و هویت ملی ایران، مقالات و کتاب های بسیاری تألیف گردیده است؛

حجم انبوه این نوشته ها و همچنین تعصبات ملّی گرایانه نسبت به این حماسه شکوهمند که در طول تاریخ، ایران دوستان آن را متعلق به خود دانسته و دستکاری های بسیاری در آن کرده اند همه نشان از ارزش و جایگاه رفیع این حماسه بزرگ ملّی در طول قرن ها بین ایرانیان است. تلاش محققان امروز برای پالایش ابیات فردوسی و بررسی های محققانه از قدیم ترین نسخه ناقص دست نویس شاهنامه ( فلورانس، 614 هـ . ق ) تا تصحیح های امروزی و مقالات انتقادی گوناگون درباره ابیات منسوب به فردوسی، دلیلی دیگر بر اهمیت روزافزون شاهنامه در فرهنگ ملّی ایرانیان است.
این کتاب در دو بخش تالیف شده است؛ بخش نخست کتاب اختصاص به « فرهنگ واژگان شاهنامه » دارد که به دوازده فرهنگ اختصاصی شاهنامه و عمومی پرداخته است و در آن تقابل نسخه ای صورت گرفته است و در نهایت چاپ مسکو در پانوشت، اساس مقایسه قرار گرفته است. فراوانی و تنوع ترکیبات و تعصب و عشق به شاهنامه و نیاز به شناخت واژه های مهجور باعث گردیده است که قدیم ترین فرهنگ ها واژه هایی از شاهنامه را در فرهنگ های خود جای دهند. در بخش نخست کتاب به مقایسه قدیمی ترین فرهنگ ها تا انجمن آرای ناصری پرداخته ایم و بیت و واژه های قدیمی ترین فرهنگ ها شاهد مثال در متن آمده است و پس از آن به مقایسه با دیگر فرهنگ ها پرداخته شده است.  بخش دوم اختصاص به ابیات پراکنده شاهنامه در متون نثر تا قرن 8 و برخی کتاب های قرن 9 و شهریارنامه عثمان مختاری و سه کتاب شرح حال گونه از جمله چهارمقاله عروضی، بهارستان جامی و مجمل فصیحی و هجویه فردوسی دارد. کتاب های بررسی شده در این دوره را که حدود چهل کتاب بوده به سه بخش اصلی می توان تقسیم کرد: 1- کتاب های عرفانی، دینی و اخلاقی؛ 2- کتاب های داستانی؛ 3- کتاب های تاریخی.

افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید