The organization of Libraries, Museums and Documents Center Of Astane Qudse Razavi

۱۴۰۰-۰۲-۰۵
تاريخ اقتصادی و سياسی خليج‌ فارس در عصر افشاريه و زنديه
خلیج فارس به عنوان یک آبراه و پدیده جغرافیایی از شرایط خاص و پیچیده‌ای برخوردار است که این شرایط تنها ناشی از جایگاه آن در قرون جدید و به ویژه دوران معاصر نیست، بلکه از سپیده‌دم تاریخ بشری تا کنون یکی از دریاها و پدیده‌های جغرافیایی موثر در شکل‌گیری تمدن‌ها و اجتماعات بشری بوده است.

بنابراین خلیج فارس نه تنها بخشی از جغرافیای ایران و آسیا را تشکیل می‌دهد بلکه بخش مهمی از تاریخ ایران و جهان را نیز به خود اختصاص می‌دهد، همان‌گونه که امروز، نقش بسیار مهم، استراتژیک و بی‌نظیری را در عرصه انرژی، اقتصاد، سیاست و روابط بین‌المللی به خود اختصاص داده است. پژوهش حاضر در قالب یک اثر تاریخی درباره بازرگانی و سیاست ایران در خلیج فارس در دوران بسیار مهم و انتقالی تاریخ جدید ایران مبنای دوران افشاریه و زندیه به زیور طبع آراسته شده است. این کتاب در پنج بخش تهیه شده است که عبارتند از:
بخش اول: ایران و خلیج فارس در دوران صفویه، بخش دوم: ایران و خلیج فارس در دوران افشاریه، بخش سوم: اوضاع سیاسی و اقتصادی خلیج فارس در دوران زندیه، بخش چهارم: شرکت‌های تجاری و بازرگانی خارجی در خلیج فارس( دوران افشاریه و زندیه)، بخش پنجم: حکام محلی کرانه‌های خلیج فارس در دوران افشاری و زندیه
در انتهای کتاب ارزیابی نهایی و سخن پایانی، کتابنامه و نمایه آورده شده است.

افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید