The organization of Libraries, Museums and Documents Center Of Astane Qudse Razavi

۱۴۰۰-۰۵-۰۹
پژوهش

محورهای پژوهش
سمت و سوی پژوهش د ادارات مختلف سازمان با توجه به ماهیت منابع و نوع مراجعه کنندگان در حوزه های محتلف به شرح زیر تعریف شده است.
حوزه نسخ  خطی( مخطوطات )
فهرستنویسی مجموعه ها، معرفی نسخه های نفیس اعم از مصاحف شریفه و کتب خطی، معرفی واقفان مجموعه های خطی، نصحیح متون ، اهتمام در چاپ فاکسیمیله چاپ عکسی نفایس، پژوهخش های تحلیلی نسخه ها(ویژگی های هنری، ادبی ، تاریخی، مذهبی در هر دوره و تاثیر آن بر نسخ خطی، با بررسی نمنوه های موجود).
حوزه اسناد و مطبوعات
معرفی اسناد و مطبوعات شامل: معرفی مجموعه ها، مانند؛ مجموعه های اسنادتشکیلات اداری سازمان ، معرفی انواع اسناد مانند؛ قباله های ازدواج، مصالحه خط ها و...فهرست نیسی نفایس اسناد و مطبوعات، معرفی نفایس اسناد و مطبوعات، فهرست موجودی مطبوعات، چکیده های موضوعی، مقاله نامه ها، پژوهش های تحلیلی  و بررسی اختصاصات اسناد و مطبوعات.
حوزه موزه  و موزه داری
تهیه فهرست اشیاء موزه ای، معرفی آثار، تهیه بروشورهای تخصصی، پژوهش های تحلیلی و شناسایی جنبه های تاریخی و هنری و فرهنگی اشیاء موزه ای
حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی (کتابداری )
بازیابی اطلاعات (IR) ،  تعامل انسان با اطلاعات ، رفتار اطلاعاتی (IB)،  سازماندهی اطلاعات(IO) ،  علم سنجی (Sc) ،  فناوری‌های کتابخانه‌ای و کتابخانه دیجیتال (DL) ، مدیریت اطلاعات و دانش (KIM) ، مطالعات نظری و فلسفه اطلاعات(TF) ، پژوهش های کاربردی در زمینه ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی، مدیریت کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی
آيين نامه شوراي پژوهش
   فصل‌ يكم‌ : كلّيات‌ ( هدفها و تعريفها )

ماده‌ 1- هدفها

* ارتقاء دانش‌ و مهارتهاي‌ مورد نياز براي‌ انجام‌ پژوهش‌

* تشويق‌ ، تقويت‌ ، توسعه‌ و هماهنگ‌ ساختن‌ امور پژوهشي‌

* تعيين‌ اولويتهاي‌ پژوهشي‌ براي‌ كتابخانه‌ هاي‌ آستان‌ قدس‌ رضوي‌

* نظارت‌ وارزيابي‌ طرحهاي‌ پژوهشي‌

ماده‌ 2- تعريفها

ماده‌ 2-1. شوراي‌ پژوهشي‌ : مجمعي‌ است‌ از افراد معين‌ و با هدفها و وظايف‌ مشخص‌ كه‌ بر اساس‌ ماده‌ 5 تشكيل‌ مي‌شود

ماده‌ 2-2. طرح‌ پژوهشي‌ : طرحي‌ است‌ كه‌ بر اساس‌ روشهاي‌ شناخته‌ شده‌ علمي‌ با قيد مدّت‌ زمان‌ مشخص‌ براي‌ انجام‌ آن‌ تهيّه‌ وتدوين‌ يافته‌ باشد

ماده‌ 2-3. مجري‌ طرح‌ : پژوهشگري‌ است‌ كه‌ مسؤليت‌ اجراي‌ طرح‌ را برعهده‌ دارد

ماده‌ 2-4. همكار طرح‌ : پژوهشگري‌ است‌ كه‌ در اجراي‌ طرح‌ با مجري‌ همكاري‌ مي‌كند و به‌ نسبت‌ ميزان‌ همكاري‌ ، در قبال‌ طرح‌مسؤليت‌ دارد و از مزاياي‌ آن‌ استفاده‌ مي‌كند
ماده‌ 2-5. مشاور طرح‌ : صاحبنظري‌ است‌ كه‌ مجري‌ طرح‌ از نظرات‌ او براي‌ پيشبرد طرح‌ استفاده‌ مي‌كند
ماده‌ 2-6. گزارش‌ پيشرفت‌ كار طرح‌ : گزارشي‌ است‌ كه‌ طي‌ مدّت‌ زمان‌ معين‌ از طرف‌ مجري‌ به‌ شورا ارائه‌ مي‌شود
ماده‌ 2-7. گزارش‌ نهايي‌ طرح‌ : گزارشي‌ است‌ كه‌ مجري‌ در پايان‌ طرح‌ و با توجّه‌ به‌ چارچوب‌ تعيين‌ شده‌ به‌ شورا تحويل‌ مي‌دهد
ماده‌ 2-8. قرارداد : سندي‌ است‌ كه‌ ميان‌ كتابخانه‌ مركزي‌ و مجري‌ براي‌ انجام‌ طرح‌ منعقد مي‌شود
فصل‌ دوم‌ : طرحهاي‌ پژوهشي‌
ماده‌ 3- طرحهاي‌ قابل‌ تصويب‌
ماده‌ 3-1. طرح‌ شماره‌ يك‌ : طرحي‌ است‌ كه‌ به‌ بودجه‌اي‌ بيش‌ از پنج‌ ميليون‌ ريال‌ نياز دارد
ماده‌ 3-2. طرح‌ شماره‌ دو : طرحي‌ است‌ كه‌ به‌ بودجه‌اي‌ كمتر از پنج‌ ميليون‌ ريال‌ نياز دارد
ماده‌ 3-3. طرح‌ شماره‌ سه‌ : پايان‌ نامه‌ دانشجوي‌ كارشناسي‌ ارشد يا دكترا كه‌ تا مبلغ‌ دو ميليون‌ ريال‌ به‌ آن‌ كمك‌ مي‌شود
فصل‌ سوم‌ : شوراي‌ پژوهشي‌
ماده‌ 4- وظايف‌
ماده‌ 4-1. همكاري‌ با رياست‌ كتابخانه‌ براي‌ رسيدن‌ به‌ هدفهاي‌ پژوهشي‌ كتابخانه‌ هاي‌ آستان‌ قدس‌
ماده‌ 4-2. تدوين‌ سياستهاي‌ كلي‌ فعاليتهاي‌ پژوهشي‌ كتابخانه‌هاي‌ آستان‌ قدس‌
ماده‌ 4-3. پيشنهاد اولويتهاي‌ پژوهشي‌
ماده‌ 4-4. پيشنهاد براي‌ فراهم‌ آوري‌ شرايط‌ مناسب‌ براي‌ انجام‌ امور پژوهشي‌
ماده‌ 4-5. تدوين‌ راهكارهاي‌ مناسب‌ براي‌ برقراري‌ ارتباط‌ پژوهشي‌ با مراكز و شخصيتهاي‌ پژوهشي‌ و فرهنگي‌
ماده‌ 4-6. تهيّه‌ و تدوين‌ آئين‌ نامه‌ هاي‌ پژوهشي‌
ماده‌ 4-7. بررسي‌ و تصويب‌ طرحهاي‌ پژوهشي‌ پيشنهادي‌ (داخلي‌ و خارجي‌)
ماده‌ 4-8. تعيين‌ و تصويب‌ ميزان‌ حق‌ التحقيق‌ مجريان‌ و همكاران‌ طرحها
تبصره‌ 1 : موارد 4 - 7 - و 4 - 8 پس‌ از تأييد هيأت‌ مديره‌ قابل‌ اجرا خواهد بود
ماده‌ 4-9. بررسي‌ مسائل‌ گوناگون‌ ارجاع‌ شده‌ به‌ شورا
ماده‌ 5- تركيب‌ اعضا
شوراي‌ پژوهشي‌ از افراد زير تشكيل‌ مي‌شود:
ماده‌ 5-1. رئيس‌ كتابخانه‌ مركزي‌
ماده‌ 5-2. معاون‌ كتابخانه‌ مركزي‌
ماده‌ 5-3. سه‌ نفر از رؤساي‌ ادارات‌ يا بخشها يا كتابداران‌ برجسته‌ كتابخانه‌ ( به‌ انتخاب‌ رياست‌ كتابخانه‌ )
ماده‌ 5-4. مشاور علمي‌ كتابخانه‌
تبصره‌ 2 : جلسات‌ با حضور اكثريت‌ اعضاي‌ آن‌ رسميت‌ مي‌يابد و تصميمات‌ با رأي‌ نصف‌ به‌ اضافه‌ يك‌ از اعضاي‌ حاضر درجلسه‌ گرفته‌ مي‌شود . در صورت‌ تساوي‌ آراء نظر رياست‌ كتابخانه‌ نافذ خواهد بود
تبصره‌ 3 : جلسات‌ هر ماه‌ يكبار و در محل‌ كتابخانه‌ مركزي‌ تشكيل‌ مي‌شود
تبصره‌ 4 : دبير شورا از ميان‌ اعضاء در اوّلين‌ جلسه‌ انتخاب‌ مي‌شود
فصل‌ چهارم‌ : طرحهاي‌ پيشنهادي‌
ماده‌ 6- شرايط‌
ماده‌ 6-1. طرحهاي‌ پيشنهادي‌ بايد روي‌ فرمهاي‌ ويژه‌ و بااطّلاعات‌ كافي‌ درمورد مجري‌ . همكار طرح‌ ، مشاور ( درصورت‌ لزوم‌)پيشينه‌ پژوهش‌ ، هدف‌ ، فرضيه‌ها يا سؤالات‌ ، روش‌ تحقيق‌ ، ابزار گردآوري‌ داده‌ها، هزينه‌ مورد نياز به‌ تفكيك‌ ، و مدّت‌ زمان‌لازم‌ براي‌ اجراي‌ طرح‌ تكميل‌ شود
ماده‌ 6-2. طرحهايي‌ كه‌ قبلاً در سازمان‌ يا مؤسسه‌ ديگري‌ انجام‌ شده‌ است‌ نمي‌تواند مورد تصويب‌ قرار گيرد مگر آن‌ كه‌ دليل‌كاملاً موجهي‌ براي‌ تكرار آن‌ ارائه‌ شود
ماده‌ 6-3. طرحهاي‌ پيشنهادي‌ بايد قبل‌ از بررسي‌ و تصويب‌ در شوراي‌ پژوهش‌ ، توسط‌ حداقل‌ دو داور ارزيابي‌ شود و گزارش‌آن‌ به‌ شورا ارائه‌ گردد
ماده‌ 6-4. پايان‌ نامه‌هاي‌ كارشناسي‌ ارشد و دكترا كه‌ به‌ عنوان‌ طرح‌ پژوهشي‌ ارائه‌ شود بايد قبلاً موافقت‌ دانشكده‌ مربوطه‌ راكسب‌ كرده‌ باشد
ماده‌ 7- زمان‌ اجراي‌ طرحها
ماده‌ 7-1. حداكثر زمان‌ اوّليه‌ پيشنهاد شده‌ براي‌ طرحها دو سال‌ است‌
ماده‌ 7-2. هرگونه‌ تمديد مدّت‌ زمان‌ طرح‌ بايد با توجيهات‌ و دلايل‌ كافي‌ همراه‌ باشد
ماده‌ 7-3. تأخير بدون‌ جهت‌ و اهمال‌ در انجام‌ بموقع‌ طرح‌ به‌ عنوان‌ نكات‌ منفي‌ در كارنامه‌ طرح‌ درج‌ مي‌شود و در پرداخت‌حق‌التحقيق‌ و انعقاد قراردادهاي‌ بعدي‌ تأثير خواهد داشت‌ . تشخيص‌ مورد با شورا خواهد بود
ماده‌ 8- هزينه‌ هاي‌ طرحها
ماده‌ 8-1. مبلغ‌ حق‌التحقيق‌ مجري‌ و همكاران‌ اصلي‌ طرح‌ بر اساس‌ مصوبات‌ شورا و با توجّه‌ به‌ اظهار نظر داوران‌ طرح‌ در فرم‌مربوطه‌ تعيين‌ مي‌شود
ماده‌ 8-2. حق‌ التحقيق‌ مجري‌ و همكاران‌ طرح‌ طبق‌ شرايط‌ قرارداد پژوهشي‌ به‌ شرح‌ زير قابل‌ پرداخت‌ خواهد بود
ماده‌ 8-2-1. 25% اوّل‌ پس‌ از عقد قرارداد
ماده‌ 8-2-2. 25% دوّم‌ پس‌ از ارائه‌ اوّلين‌ گزارش‌ پيشرفت‌ كار و تقاضاي‌ كتبي‌ مجري‌
ماده‌ 8-2-3. 25% سوم‌ پس‌ از ارائه‌ گزارش‌ نهايي‌ طرح‌
ماده‌ 8-2-4. 25% بقيه‌ به‌ هنگام‌ تسويه‌ نهايي‌ و تسليم‌ اسناد مربوطه‌
ماده‌ 8-3. مجري‌ موظف‌ است‌ ، پس‌ از اتمام‌ طرح‌ ، صورت‌ تمام‌ هزينه‌ هاي‌ نيروي‌ انساني‌ تجهيزاتي‌ و مصرفي‌ را همراه‌ با اسنادمثبته‌ به‌ شورا ارائه‌ دهد
ماده‌ 8-4. به‌ مجري‌ و همكاران‌ اصلي‌ طرحهايي‌ كه‌ با كيفيّت‌ ممتاز انجام‌ پذيرد مبلغي‌ به‌ عنوان‌ پاداش‌ پرداخت‌ خواهد شد .تشخيص‌ كيفيّت‌ طرح‌ و تعيين‌ ميزان‌ پاداش‌ بر اساس‌ نظر شورا خواهد بود
ماده‌ 8-5. پرداخت‌ حق‌التحقيق‌ به‌ مجريان‌ پايان‌ نامه‌ها پس‌ از اتمام‌ كار و ارائه‌ يك‌ نسخه‌ از پايان‌ نامه‌ ( با درج‌ نام‌ شوراي‌پژوهشي‌ كتابخانه‌ مركزي‌ آستان‌ قدس‌ رضوي‌ ، به‌ عنوان‌ پشتيبان‌ طرح‌ ، روي‌ جلد و صفحه‌ عنوان‌ پايان‌ نامه‌ ) امكان‌پذير است‌
ماده‌ 8-6. تعيين‌ هزينه‌هاي‌ كاركنان‌ و اقلام‌ مصرفي‌ و پرداخت‌ آنها بايد به‌ درخواست‌ كتبي‌ مجري‌ و بر اساس‌ ضوابط‌ قانوني‌موجود در آستان‌ قدس‌ صورت‌ گيرد
ماده‌ 9- نحوه‌ تغييرات‌ در بودجه‌ و مدّت‌ طرحها
ماده‌ 9-1. مدّت‌ زمان‌ تصويب‌ شده‌ توسط‌ شورا غير قابل‌ تغيير است‌ ، مگر آنكه‌ كتباً دلايل‌ قابل‌ قبول‌ از سوي‌ مجري‌ به‌ شوراارائه‌ شود
ماده‌ 9-2. مبلغ‌ تصويب‌ شده‌ كل‌ هزينه‌ هاي‌ طرح‌ غير قابل‌ تغيير خواهد بود مگر آن‌ كه‌ دلايل‌ قابل‌ قبول‌ از سوي‌ مجري‌ ارائه‌ شودو شورا دربارة‌ آن‌ تصميم‌ بگيرد
ماده‌ 9-3. تقاضاي‌ جابجايي‌ مبالغ‌ بين‌ رديفهاي‌ هزينه‌ هاي‌ پيشنهادي‌ در طرح‌ تنها بايد بر اساس‌ درخواست‌ كتبي‌ مجري‌ وموافقت‌ شورا صورت‌ پذيرد
فصل‌ پنجم‌ : نحوه‌ تصويب‌ طرحها
ماده‌ 10-1. مجري‌ طرح‌ پس‌ از تكميل‌ فرم‌ درخواست‌ تصويب‌ ، آن‌ را به‌ شورا ارائه‌ مي‌دهد
ماده‌ 10-2. بررسي‌ اوليه‌ طرح‌ در شورا انجام‌ گرفته‌ و چنانچه‌ مشكلي‌ اساسي‌ در طرح‌ مشاهده‌ نشود . طرح‌ براي‌ ارزيابي‌ به‌ دوداور ارسال‌ خواهد شد
ماده‌ 10-3. ارزيابان‌ بايد از متخصصان‌ وكارشناسان‌ حوزه‌ مربوط‌ به‌ موضوع‌ طرح‌ باشند
ماده‌ 10-4. طرحهاي‌ نوع‌ سوم‌ يعني‌ پايان‌ نامه‌ هاي‌ دانشجويي‌ نياز به‌ ارزيابي‌ ندارد و شورا دربارة‌ آن‌ نظر خواهد داد
ماده‌ 10-5. مشخصات‌ مجري‌ بايد براي‌ ارزيابان‌ و مشخصات‌ ارزيابان‌ بايد براي‌ مجري‌ محرمانه‌ بماند
ماده‌ 10-6. تصميم‌گيري‌ در مورد تصويب‌ يا عدم‌ تصويب‌ طرح‌ پس‌ از بررسي‌ نتايج‌ ارزيابي‌ ، توسط‌ شورا انجام‌ خواهد شد
اده‌ 10-7. در موارد استثنايي‌ ، شورا مي‌تواند دربارة‌ تعداد ارزيابان‌ ( افزايش‌ يا كاهش‌ ارزيابان‌ يك‌ طرح‌ خاص‌ ) و يا نحوه‌ارزيابي‌ ( از جمله‌ عدم‌ نياز به‌ ارزيابي‌ يك‌ طرح‌ خاص‌ ) تصميم‌ نهايي‌ را اتخاذ نمايد
ماده‌ 10-8. پس‌ از تصويب‌ نهايي‌ طرح‌ و صدور تصويبنامه‌ و تأييد آن‌ توسط‌ هيأت‌ مديره‌ كتابخانه‌ قراردادي‌ در چهار نسخه‌ بين‌دبير شورا و مجري‌ منعقد خواهد شد
ماده‌ 10-9. مجري‌ بايستي‌ بر اساس‌ جدول‌ زمانبندي‌ طرح‌ ، گزارش‌ پيشرفت‌ كار خود را به‌ شورا ارائه‌ دهد
فصل‌ ششم‌ : اتمام‌ و ارائه‌ گزارش‌ نهايي‌ طرحها
ماده‌ 11-1. مجري‌ پس‌ از اتمام‌ طرح‌ ، گزارش‌ نهايي‌ آن‌ را در چهار نسخه‌ تهيّه‌ و به‌ شورا تحويل‌ خواهد داد
ماده‌ 11-2. دبير شورا گزارش‌ نهايي‌ را همراه‌ با فرم‌ داوري‌ براي‌ دو داور ( ترجيحا همان‌ ارزيابان‌ اوّليه‌ ) ارسال‌ خواهد كرد
ماده‌ 11-3. نتايج‌ داوري‌ و نسخه‌اي‌ از گزارشهاي‌ برگشتي‌ براي‌ بررسي‌ نهايي‌ ارائه‌ خواهد شد تا شورا بر اساس‌ داوريها و سابقه‌طرح‌ ( از جمله‌ گزارشهاي‌ پيشرفت‌ كار ) دربارة‌ آن‌ قضاوت‌ كند و رتبه‌ (امتياز مورد نظر براي‌ ميزان‌ موفقيت‌) را به‌ طرح‌اختصاص‌ دهد و كارنامه‌ نهايي‌ را صادر نمايد
ماده‌ 11-4. نحوه‌ اميتازبندي‌ طرح‌ بر اساس‌ آئين‌نامه‌ جداگانه‌اي‌ كه‌ شورا تصويب‌ خواهد كرد صورت‌ مي‌گيرد
ماده‌ 11-5. در امتياز دادن‌ به‌ طرحها ، امتياز ويژه‌اي‌ براي‌ طرحهايي‌ كه‌ براساس‌ آنها توسط‌ مجري‌ مقاله‌اي‌ علمي‌ استخراج‌ و دريكي‌ از مجلات‌ معتبر چاپ‌ شود تعلق‌ خواهد گرفت‌
تبصره‌ : ذكر نام‌ كتابخانه‌ مركزي‌ به‌ عنوان‌ پشتيبان‌ طرح‌ در مقاله‌ چاپ‌ شده‌ الزامي‌ است‌
ماده‌ 11-6. چنانچه‌ طرحي‌ نيازمند مواد و تجهيزات‌ غير مصرفي‌ بوده‌ باشد ، لازم‌ است‌ ، پس‌ از پايان‌ طرح‌ ، آن‌ مواد يا تجهيزات‌به‌ كتابخانه‌ مركزي‌ بازگشت‌ داده‌ شود .
ماده‌ 11-7. پس‌ از تصويب‌ گزارش‌ نهايي‌ طرح‌ ، چنانچه‌ مجري‌ تقاضاي‌ چاپ‌ آن‌ را بنمايد ، اين‌ موضوع‌ بايد در شورا مطرح‌ وسپس‌ درباره‌ حقوق‌ مادي‌ و معنوي‌ آن‌ تصميم‌ گرفته‌ شود .
اين‌ آئين‌ نامه‌ در 11 ماده‌ و 5 تبصره‌ در جلسه‌ مورّخ‌ 18/2/1379 هيأت‌ محترم‌ امناي‌ آستان‌ قدس‌ رضوي‌ به‌ تصويب‌ نهايي‌ مقام‌منيع‌ توليت‌ عظماي‌ آستان‌ قدس‌ رضوي‌ رسيد .
آيين نامه پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي
مديريت سازمان كتابخانه‌ها, موزه‌ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي سعي دارد با بهره‌گيري از تمامي افراد توانمند در امور پژوهشي به توسعه و تحقيق در جهت ارتقا و بهره‌وري بيشتر كتابخانه‌ها, موزه‌ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي بپردازد. لذا براي تحقق اين مهم در نظر است از توانمنديهاي علمي و فكري دانشجويان تحصيلات تكميلي نيز بهره‌گيري شود.
آيين‌نامه حمايت از پايان‌نامه‌هاي تحصيلات تكميلي كه در ارتباط با كتابخانه‌ها, موزه‌ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي مي‌باشد به شرح زير تدوين شده است:
ماده 1- به‌منظور تشويق و پشتيباني از پايان‌نامه‌هاي تحصيلات تكميلي كه درباره كتابخانه‌ها, موزه‌ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي است, اقدامات ذيل صورت مي‌گيرد:
الف- مبلغي به‌عنوان كمك هزينه تهيه و تدوين پايان‌نامه به تناسب سطح و محتواي آنها پرداخت مي‌شود.
ب- در حال حاضر, حداكثر مبلغ براي پايان‌نامه‌هاي تحصيلات تكميلي تا سقف دو ميليون ريال خواهد بود.
تبصره 1- در موارد خاص به تشخيص شوراي پژوهش و انتشارات سازمان كتابخانه‌ها, موزه‌ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي به مبلغ فوق اضافه خواهد شد.
تبصره 2- در صورت تاييد موضوع پايان‌نامه, قرارداد پژوهشي با دانشجو منعقد مي‌شود.
تبصره 3- پرداخت مبلغ تعيين شده پس از دفاع و ارسال يك نسخه از پايان‌نامه به سازمان كتابخانه‌ها, موزه‌ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي قابل پرداخت خواهد بود.
ماده 2- وظيفه بررسي كيفي پايان‌نامه‌هاي پيشنهادي به‌عهده شوراي پژوهش و انتشارات سازمان خواهد بود. ماده 3- اين شورا وظايف و اختيارات زير را به‌عهده دارد:
الف- تطبيق موضوع‌هاي پيشنهادي با اولويتهاي اعلام‌شده توسط شوراي مذكور.
ب- نظارت بر پايان‌نامه‌ها از جهت روش (متدولوژي) براساس گزارشهاي مكتوب دانشجوي طرف قرارداد و تاييد استاد راهنماي وي.
ج- پيش‌بيني نحوه استفاده از نتايج پژوهشها.
ماده 4- تعداد پايان‌نامه‌هاي مورد حمايت در هر سال توسط شوراي پژوهش و انتشارات و براساس اعتبار پيش‌بيني شده تعيين مي‌گردد.
ماده 5- لازم است نام سازمان كتابخانه‌ها, موزه‌ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي در صفحه عنوان پايان‌نامه‌هاي مورد حمايت درج شود.
ماده 6- اين آيين‌نامه در شش ماده و سه تبصره در تاريخ10/ 2 /1381 به تاييد هيات مديره سازمان كتابخانه‌ها, موزه‌ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي رسيده و از تاريخ ابلاغ قابل اجرا است.
آيين نامه اصلاحي
فصل هشتم: انتخاب پژوهشگر نمونه سازمان
ماده 14 – تعریف پژوهشگر
ماده 14- 1 . پژوهشگر از دید سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی فردی است که برابر معیارهی مصوب در آیین نامه شورای پژوهش اقدام به انجام پژوهش در راستای اهداف وضرورتهای سازمان کرده باشد .
ماده 15 . نحوه انتخاب پژوهشگر نمونه
ماده 15- 1 .هر سال دو نفر به عنوان پژوهشگرنمونه به مناسبت هفته پژوهش از میان پژوهشگران پر کار آن سال انتخاب می شوند .
تبصره : چنانچه پژوهشگری موفق به کسب حد نصاب امتیاز نشود در آن سال پژوهشگر نمونه انتخاب نخواهد شد .
ماده 15 – 2 . امتیازبندی فعالیت های پژوهشی بر اساس جدول ذیل خواهد بود.
تبصره1 : در کارهای مشترک وگروهی امتیاز کسب شده بین همکاران تقسیم خواهد شد .
تبصره 2:به منظور تشویق کارهای گروهی 5 امتیاز ویژه ، علاوه بر امتیاز کسب شده به پژوهش تعلق خواهد گرفت .
تبصره3 : به پژوهشگرانی که پست های اجرایی وپرمراجعه دارند ولی به امور پژوهشی نیز در وقت غیر اداری پرداخته اند ؛ یک سوم امتیاز انجام کار در وقت اداری – علاوه بر امتیاز پژوهش - به عنوان تشویق برای آنان منظور خواهد شد .
تبصره 4- هر نفر یک بار به عنوان پژوهشگر نمونه انتخاب خواهد شد .وانتخاب مجدد وی در صورتی ممکن خواهد بود که امتیاز فعالیتهای وی در یک سال بیش از فعالیتهای سایرین در دو سال باشد ، یا به پیشنهاد یکی از اعضای شورا و تایید آن توسط سایر اعضا شایستگی انتخاب مجدد را یافته باشد .
اداری
غیراداری
کتابهای تألیفی وطرحهای پژوهشی منتشر شده
حداکثر10 امتیاز
حداکثر20 امتیاز
مقالات منتشر شده در نشریات معتبر
حداکثر 5 امتیاز
حداکثر 10 امتیاز
فهرست های انواع منابع سازمان
حداقل 7 امتیاز وحداکثر 15 امتیاز
-------------
کتاب ترجمه ای منتشر شده
حداکثر 5 امتیاز
حداکثر 10 امتیاز
مقاله ترجمه ای منتشرشده
حداکثر 5/2 امتیاز
حداکثر 5 امتیاز
مطالعات پژوهشی ضروری وتوصیه شده اداری (جستجوی سایت ،تهیه بروشور و... )
حداکثر 5/1 نمره
حداکثر 3 نمره
پذیرش مقالات در همایشها و ... داخلی وخارجی
1 امتیاز
2 امتیاز
پذیرش مقاله برای سخنرانی در همایشها و...داخلی وخارجی
1 امتیاز
2 امتیاز
دریافت مدال یا نشانهای افتخار
2 امتیاز
4 امتیاز
ماده 15 – 3 سازمان می تواند هر سال از میان پژوهشگران مراجعه کننده به تالارهای محققان در قسمت های مختلف ، طبق ضوابط یک نفر را انتخاب کند .
ماده 15 – 4 .در هر سال دو نفر به عنوان پژوهشگر نمونه از میان پژوهشگران سازمان برابر معیارهای مصوب انتخاب خواهند شد .
ماده 15-5
ماده 15 –5تقدیر از پژوهشگران نمونه سازمان به شیوه های ذیل صورت خواهد گرفت :
15-5-1 .اهدا لوح تقدیر با امضای رییس سازمان .
15-5-2.اهدا یک قطعه سکه بهار آزادی .
15-5-3.عضویت افتخاری شورای پژوهش سازمان یه مدت یک سال .
15-5-4 . اهدا سه تا پنج روز مرخصی اداری پژوهشی .
15-5-5.اعزام به یک کشور خارجی برای بازدید از مؤسسات فرهنگی مربوط به حوزه پژوهش به پیشنهاد شورای پژوهش سازمان
15-5-6 .معرفی به اداره کل ارشاد استان جهت تقدیر های کشوری وسایر اقدامات در این زمینه مثل مسابقات انتخاب کتاب سال.
فصل نهم . انتخاب طرح ممتاز
ماده16 –. هر سال به طرحهای پژوهشی برجسته وممتاز که در سازمان انجام شده باشد جوایزی تعلق خواهد گرفت .معیارهای انتخاب پژوهش برجسته وممتاز عبارتند از :
16-1 .انجام طرح در زمان مقرر
16-2 .رعایت کلیه اصول اجرای طرح وکیفیت علمی طرح ( روش تحقیق ، استفاده از منابع دست اول ،برآوردن تمام اهداف طرح ،توجه به نظرات مشاور وداور طرح )
16-3 . ارائه پیشنهادات عملی ونو در رفع مشکلات سازمان وتوسعه اصولی برنامه ها.
16-4.میزان تاثیر گذاری مجری در مدیریت ومؤفقیت طرح
16-5 .پاداش پژوهش ممتاز وبرجسته به پیشنهاد داور نهایی طرح وتصمیم شورا ، لوح تقدیر با پرداخت 10 تابیست درصد حق التحقیق وشرکت در مسابقات کشوری خواهد بود .
تبصره : چنانچه پژوهشی با این شرایط عرضه نشود سازمان در آن سال پژوهش برجسته معرفی نخواهد کرد .»
آيين نامه انجمن علمي پژوهشگران
ماده یک : هدف وجایگاه اداری
در راستای توسعه علمی سازمان ، تقویت بنیه علمی پژوهشگران ، تربیت پژوهشگران نخبه و پرورش گروه مشاوران علمی متخصص در امور سازمان ، انجمن علمی پژوهشگران سازمان زیر نظر شورای پژوهش تشکیل می گردد .
ماده دو : وظایف
1-2 - وظیفه انجمن : 1- برگزاری نشست هاي علمي در موضوع نقد وبررسی طرحهای پژوهشی در دست اجرا وخاتمه یافته اعضا ،2- برگزاری نشست هاي هم اندیشی علمی در موضوعات روز و اولویت دار سازمان ، 3- بزرگداشت پیش کسوتان علوم مربوط به حوزه های تخصصی مورد نیاز سازمان با همکاری روابط عمومی سازمان ،4- بررسي آثار پژوهشي پژوهشگران سازمان بر اساس دستورالعمل تشخيص خدمت برجسته بر اساس بروز لياقت ويژه (بند ج دسته سوم ) وارائه پيشنهاد به شوراي پژوهش ،5- برگزاری نمایشگاه های حوزه پژوهش با هدايت علمي انجمن وانتخاب دبير اجرايي ازميان اعضا است که با همکاری ديگر واحد های مربوط به اجرا در خواهد آمد.
تبصره : آيين نامه برگزاري نشست هاي علمي توسط اعضا انجمن تدوين وپس از تصويب شوراي پژوهش اعمال خواهد شد
2-2- وظیفه اعضا :
1-2-2 -اعضای انجمن موظفند از اولویتهای مصوب پژوهشی موضوعی را انتخاب وبه عنوان مجری عهده دار انجام آن باشند .
2-2-2- اعضا موظف به ارائه حداقل یک مقاله در سال به انجمن برای چاپ در نشریات علمی معتبربه ویژه در فصل نامه كتابداري واطلاع رساني سازمان هستند.
3-2-2-اعضادر صورت پیشنهاد مجریان طرحهای پژوهشی يا شورای پژوهش مي توانند مشاوران علمی، داور،ناظر،راهنما و ارزیاب نهایی طرحها برابر مقررات باشند.
3-2- امکانات اجرایی
1-3-2 –به هر يك از اعضا برای انجام امور پژوهشی (ماده 2 ) بنا به پیشنهاد دبير انجمن وتأیید شورای پژوهش ، از 20 تا 90 ساعت اضافه کار در ماه ،یا 1تا 2 روز مرخصی اداری در هفته داده می شود ودر مقابل اعضا موظفند گزارش كار خود را به دبیر انجمن ارائه تا به اطلاع انجمن و شوراي پژوهش برسد.
تبصره – ساعتهای اضافه کار ( بند 1-3-2 )می تواند در روزهای تعطیل وجمعه هم استفاده شود.
2-3-2 - اعضا به پیشنهاد دبیر انجمن و تایید ریاست محترم سازمان برای بازدید از مراکز پژوهشی ، سمینارهای علمی و نمایشگاههای بین المللی کتاب وغیره اعزام خواهند شد.
تبصره : کلیه مصوبات و برنامه ها وفعالیت های انجمن باید براي اجرا به تأیید شورای پژوهش برسد.
ماده سه : اعضا
1-3- هسته اولیه اعضا انجمن با انتخاب ریاست محترم سازمان و ازمیان پژوهشگران مجرب سازمان ، که دارای اثر یا آثار پژوهشی منتشر شده موفق ومطرح در حوزه تخصصی خود می باشند تشکیل ودر آینده از پژوهشگران سازمان که حائز شرایط عضویت باشند عضوگیری خواهد شد.
2–3-عضویت انجمن :
عضويت اعضا با تأييد شوراي پژوهش خواهد بود به اين ترتيب كه تقاضاي عضويت پس از بررسي در گروههاي تخصصي با اطلاع مسؤولين ادارات به دبيرانجمن ارائه ونظر انجمن از طريق دبير شوراي پژوهش به اطلاع شورا خواهد رسيد.
3-3- شرط عضویت
انجام موفق طرحهای پژوهشی طبق مصوبات شورا ، انجام فعالیت های بارز در حوزه پژوهش ومعرفی سازمان ، کسب موفقیت های علمی وپژوهشی در سطح کشور
4-3- مدت عضویت
عضویت اعضا از زمان ابلاغ حكم به مدت سه سال خواهد بود که بعد از آن در آخرین جلسه پایان دوره ، پرونده فعالیتها وکیفیت همکاری وگزارش كار هر عضوتوسط انجمن بررسی ودر صورت تأیید ، عضویت وي به مدت سه سال ديگر تمدید خواهد شد.
ماده سه : چگونگی تشکیل جلسات
انجمن زیر نظر شورای پژوهش سازمان بوده و رابط آن با شورا دبیر شورای پژوهش خواهد بود.
دبیر انجمن ازمیان اعضا به مدت دو سال انتخاب ومنصوب خواهد شد.
جلسات برنامه ریزی و تصمیم گیری انجمن ، ابتدا هر دو هفته یک بار و در ادامه با تشخیص دبیر انجمن خواهد بود. مکان برگزاری جلسات دفتر پژوهش خواهد بود.
ماده پنج : نشست های علمی
1-5- موضوع نشستها : نشست های علمی به منظور ، الف- نقد وبررسی پژوهش های در دست اجرا وخاتمه یافته اعضا ،ب- ارائه مقالات موفق منتشر شده یا پذیرفته شده اعضا در سمینارهاونشریات علمی معتبر،پ- رونمایی آثار منتشر شده پژوهشگران سازمان ،ت- آشنایی با حوزه های خدماتی پژوهشی در ادارات سازمان وسایر مراکز فرهنگی .
2-5- زمان برگزاری نشست ها ، ابتدا ماهی یک بار به ( حداکثر 3 ساعت ) در بعدازظهر یکی از روزهای هفته ، توسط مجری طرح و با حضور اساتید راهنما ومشاور طرح برگزار خواهد شد .در آینده با توجه به ضرورتها ،برگزاري نشست ها به دو هفته یک بارويا هر هفته قابل افزایش است .
2-5- هدایت جلسات به عهده دبیر انجمن با نظارت اعضا می باشد .
3-5- مدعوین نشست ها : اعضا محترم شورای پژوهش ، اعضا انجمن ، اعضا گروههای پژوهشی وپژوهشگران تالارهای محققان سازمان خواهند بودو در صورت ضرورت از سایر مراکز فرهنگی با پيشنهاد انجمن وتأييد رياست سازمان ، دعوت به عمل خواهد آمد.
4-5- محل برگزاری : نشست ها ی علمی در اتاق کنفرانس کتابخانه مرکزی وکتابخانه های تخصصی ادارات برگزار خواهد شد.
5-5- با توجه به رویکرد آموزشی نشست هاي علمي، هماهنگی با آموزش سازمان در این زمینه الزامی وبه عهده دبیر انجمن است .
6-5- برگزاری موفق برنامه هر نشست علمي برابر با ده امتیاز برای عضو خواهد بود كه در زمان انتخاب پژوهشگر نمونه توسط شوراي پژوهش محاسبه خواهد شد .
اين آيين نامه در پنج ماده درتاريخ به تصويب هيأت مديره محترم سازمان رسيد وقابل اجراست.
اين آيين نامه بعد از دوسال اززمان ابلاغ قابل بررسي وتجديد نظر واصلاح است.
آيين نامه حمايت از پايان‌نامه‌هاي تحصيلات تكميلي مرتبط با كتابخانه‌ها, موزه‌ها و مركز اسنادآستان قدس رضوي
 
مديريت سازمان كتابخانه‌ها, موزه‌ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي سعي دارد با بهره‌گيري از تمامي افراد توانمند در امور پژوهشي به توسعه و تحقيق در جهت ارتقاء و بهره‌وري بيشتر كتابخانه‌ها, موزه‌ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي بپردازد. لذا براي تحقق اين مهم در نظر است از توانمنديهاي علمي و فكري دانشجويان تحصيلات تكميلي نيز بهره‌گيري شود.
آيين‌نامه حمايت از پايان‌نامه‌هاي تحصيلات تكميلي كه در ارتباط با كتابخانه‌ها, موزه‌ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي مي‌باشد به شرح زير تدوين شده است:
ماده 1- به‌منظور تشويق و پشتيباني از پايان‌نامه‌هاي تحصيلات تكميلي كه درباره كتابخانه‌ها, موزه‌ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي است, اقدامات ذيل صورت مي‌گيرد:
الف- مبلغي به‌عنوان كمك هزينه تهيه و تدوين پايان‌نامه به تناسب سطح و محتواي آنها پرداخت مي‌شود.
ب- در حال حاضر, حداكثر مبلغ براي پايان‌نامه‌هاي تحصيلات تكميلي تا سقف سه ميليون ريال خواهد بود.
تبصره 1- در موارد خاص به تشخيص شوراي پژوهش و انتشارات سازمان كتابخانه‌ها, موزه‌ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي به مبلغ فوق اضافه خواهد شد.
تبصره 2- در صورت تاييد موضوع پايان‌نامه, قرارداد پژوهشي با دانشجو منعقد مي‌شود.
تبصره 3- پرداخت مبلغ تعيين شده پس از دفاع و ارسال يك نسخه از پايان‌نامه به سازمان كتابخانه‌ها, موزه‌ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي قابل پرداخت خواهد بود.
ماده 2- وظيفه بررسي كيفي پايان‌نامه‌هاي پيشنهادي به‌عهده شوراي پژوهش و انتشارات سازمان خواهد بود.
ماده 3- اين شورا وظايف و اختيارات زير را به‌عهده دارد:
الف- تطبيق موضوع‌هاي پيشنهادي با اولويتهاي اعلام‌شده توسط شوراي مذكور.
ب- نظارت بر پايان‌نامه‌ها از جهت روش (متدولوژي) براساس گزارشهاي مكتوب دانشجوي طرف قرارداد و تاييد استاد راهنماي وي.
ج- پيش‌بيني نحوه استفاده از نتايج پژوهشها.
ماده 4- تعداد پايان‌نامه‌هاي مورد حمايت در هر سال توسط شوراي پژوهش و انتشارات و براساس اعتبار پيش‌بيني شده تعيين مي‌گردد.
ماده 5- لازم است نام سازمان كتابخانه‌ها, موزه‌ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي در صفحه عنوان پايان‌نامه‌هاي مورد حمايت درج شود.
ماده 6- اين آيين‌نامه در شش ماده و سه تبصره در تاريخ10/ 2 /1381 به تاييد هيات مديره سازمان كتابخانه‌ها, موزه‌ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي رسيده و از آن تاريخ ابلاغ قابل اجرا است.
آيين نامه انتخاب پژوهشگر نمونه
 
فصل هشتم: انتخاب پژوهشگر نمونه سازمان
ماده 14 – تعریف پژوهشگر
ماده 14- 1 . پژوهشگر از دید سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی فردی است که برابر معیارهی مصوب در آیین نامه شورای پژوهش اقدام به انجام پژوهش در راستای اهداف وضرورتهای سازمان کرده باشد .
ماده 15 . نحوه انتخاب پژوهشگر نمونه
ماده 15- 1 .هر سال دو نفر به عنوان پژوهشگرنمونه به مناسبت هفته پژوهش از میان پژوهشگران پر کار آن سال انتخاب می شوند .
تبصره : چنانچه پژوهشگری موفق به کسب حد نصاب امتیاز نشود در آن سال پژوهشگر نمونه انتخاب نخواهد شد .
ماده 15 – 2 . امتیازبندی فعالیت های پژوهشی بر اساس جدول ذیل خواهد بود.
تبصره1 : در کارهای مشترک وگروهی امتیاز کسب شده بین همکاران تقسیم خواهد شد .
تبصره 2:به منظور تشویق کارهای گروهی 5 امتیاز ویژه ، علاوه بر امتیاز کسب شده به پژوهش تعلق خواهد گرفت .
تبصره3 : به پژوهشگرانی که پست های اجرایی وپرمراجعه دارند ولی به امور پژوهشی نیز در وقت غیر اداری پرداخته اند ؛ یک سوم امتیاز انجام کار در وقت اداری – علاوه بر امتیاز پژوهش - به عنوان تشویق برای آنان منظور خواهد شد .
تبصره 4- هر نفر یک بار به عنوان پژوهشگر نمونه انتخاب خواهد شد .وانتخاب مجدد وی در صورتی ممکن خواهد بود که امتیاز فعالیتهای وی در یک سال بیش از فعالیتهای سایرین در دو سال باشد ، یا به پیشنهاد یکی از اعضای شورا و تایید آن توسط سایر اعضا شایستگی انتخاب مجدد را یافته باشد .
اداری
غیراداری
کتابهای تألیفی وطرحهای پژوهشی منتشر شده
حداکثر10 امتیاز
حداکثر20 امتیاز
مقالات منتشر شده در نشریات معتبر
حداکثر 5 امتیاز
حداکثر 10 امتیاز
فهرست های انواع منابع سازمان
حداقل 7 امتیاز وحداکثر 15 امتیاز
-------------
کتاب ترجمه ای منتشر شده
حداکثر 5 امتیاز
حداکثر 10 امتیاز
مقاله ترجمه ای منتشرشده
حداکثر 5/2 امتیاز
حداکثر 5 امتیاز
مطالعات پژوهشی ضروری وتوصیه شده اداری (جستجوی سایت ،تهیه بروشور و... )
حداکثر 5/1 نمره
حداکثر 3 نمره
پذیرش مقالات در همایشها و ... داخلی وخارجی
1 امتیاز
2 امتیاز
پذیرش مقاله برای سخنرانی در همایشها و...داخلی وخارجی
1 امتیاز
2 امتیاز
دریافت مدال یا نشانهای افتخار
2 امتیاز
4 امتیاز
ماده 15 – 3 سازمان می تواند هر سال از میان پژوهشگران مراجعه کننده به تالارهای محققان در قسمت های مختلف ، طبق ضوابط یک نفر را انتخاب کند .
ماده 15 – 4 .در هر سال دو نفر به عنوان پژوهشگر نمونه از میان پژوهشگران سازمان برابر معیارهای مصوب انتخاب خواهند شد .
ماده 15-5
ماده 15 –5تقدیر از پژوهشگران نمونه سازمان به شیوه های ذیل صورت خواهد گرفت :
15-5-1 .اهدا لوح تقدیر با امضای رییس سازمان .
15-5-2.اهدا یک قطعه سکه بهار آزادی .
15-5-3.عضویت افتخاری شورای پژوهش سازمان یه مدت یک سال .
15-5-4 . اهدا سه تا پنج روز مرخصی اداری پژوهشی .
15-5-5.اعزام به یک کشور خارجی برای بازدید از مؤسسات فرهنگی مربوط به حوزه پژوهش به پیشنهاد شورای پژوهش سازمان
15-5-6 .معرفی به اداره کل ارشاد استان جهت تقدیر های کشوری وسایر اقدامات در این زمینه مثل مسابقات انتخاب کتاب سال.
فصل نهم . انتخاب طرح ممتاز
ماده16 –. هر سال به طرحهای پژوهشی برجسته وممتاز که در سازمان انجام شده باشد جوایزی تعلق خواهد گرفت .معیارهای انتخاب پژوهش برجسته وممتاز عبارتند از :
16-1 .انجام طرح در زمان مقرر
16-2 .رعایت کلیه اصول اجرای طرح وکیفیت علمی طرح ( روش تحقیق ، استفاده از منابع دست اول ،برآوردن تمام اهداف طرح ،توجه به نظرات مشاور وداور طرح )
16-3 . ارائه پیشنهادات عملی ونو در رفع مشکلات سازمان وتوسعه اصولی برنامه ها.
16-4.میزان تاثیر گذاری مجری در مدیریت ومؤفقیت طرح
16-5 .پاداش پژوهش ممتاز وبرجسته به پیشنهاد داور نهایی طرح وتصمیم شورا ، لوح تقدیر با پرداخت 10 تابیست درصد حق التحقیق وشرکت در مسابقات کشوری خواهد بود .
تبصره : چنانچه پژوهشی با این شرایط عرضه نشود سازمان در آن سال پژوهش برجسته معرفی نخواهد کرد .»
آيين نامه انجمن علمي پژوهشگران
ماده یک : هدف وجایگاه اداری
در راستای توسعه علمی سازمان ، تقویت بنیه علمی پژوهشگران ، تربیت پژوهشگران نخبه و پرورش گروه مشاوران علمی متخصص در امور سازمان ، انجمن علمی پژوهشگران سازمان زیر نظر شورای پژوهش تشکیل می گردد .
ماده دو : وظایف
1-2 - وظیفه انجمن : 1- برگزاری نشست هاي علمي در موضوع نقد وبررسی طرحهای پژوهشی در دست اجرا وخاتمه یافته اعضا ،2- برگزاری نشست هاي هم اندیشی علمی در موضوعات روز و اولویت دار سازمان ، 3- بزرگداشت پیش کسوتان علوم مربوط به حوزه های تخصصی مورد نیاز سازمان با همکاری روابط عمومی سازمان ،4- بررسي آثار پژوهشي پژوهشگران سازمان بر اساس دستورالعمل تشخيص خدمت برجسته بر اساس بروز لياقت ويژه (بند ج دسته سوم ) وارائه پيشنهاد به شوراي پژوهش ،5- برگزاری نمایشگاه های حوزه پژوهش با هدايت علمي انجمن وانتخاب دبير اجرايي ازميان اعضا است که با همکاری ديگر واحد های مربوط به اجرا در خواهد آمد.
تبصره : آيين نامه برگزاري نشست هاي علمي توسط اعضا انجمن تدوين وپس از تصويب شوراي پژوهش اعمال خواهد شد
2-2- وظیفه اعضا :
1-2-2 -اعضای انجمن موظفند از اولویتهای مصوب پژوهشی موضوعی را انتخاب وبه عنوان مجری عهده دار انجام آن باشند .
2-2-2- اعضا موظف به ارائه حداقل یک مقاله در سال به انجمن برای چاپ در نشریات علمی معتبربه ویژه در فصل نامه كتابداري واطلاع رساني سازمان هستند.
3-2-2-اعضادر صورت پیشنهاد مجریان طرحهای پژوهشی يا شورای پژوهش مي توانند مشاوران علمی، داور،ناظر،راهنما و ارزیاب نهایی طرحها برابر مقررات باشند.
3-2- امکانات اجرایی
1-3-2 –به هر يك از اعضا برای انجام امور پژوهشی (ماده 2 ) بنا به پیشنهاد دبير انجمن وتأیید شورای پژوهش ، از 20 تا 90 ساعت اضافه کار در ماه ،یا 1تا 2 روز مرخصی اداری در هفته داده می شود ودر مقابل اعضا موظفند گزارش كار خود را به دبیر انجمن ارائه تا به اطلاع انجمن و شوراي پژوهش برسد.
تبصره – ساعتهای اضافه کار ( بند 1-3-2 )می تواند در روزهای تعطیل وجمعه هم استفاده شود.
2-3-2 - اعضا به پیشنهاد دبیر انجمن و تایید ریاست محترم سازمان برای بازدید از مراکز پژوهشی ، سمینارهای علمی و نمایشگاههای بین المللی کتاب وغیره اعزام خواهند شد.
تبصره : کلیه مصوبات و برنامه ها وفعالیت های انجمن باید براي اجرا به تأیید شورای پژوهش برسد.
ماده سه : اعضا
1-3- هسته اولیه اعضا انجمن با انتخاب ریاست محترم سازمان و ازمیان پژوهشگران مجرب سازمان ، که دارای اثر یا آثار پژوهشی منتشر شده موفق ومطرح در حوزه تخصصی خود می باشند تشکیل ودر آینده از پژوهشگران سازمان که حائز شرایط عضویت باشند عضوگیری خواهد شد.
2–3-عضویت انجمن :
عضويت اعضا با تأييد شوراي پژوهش خواهد بود به اين ترتيب كه تقاضاي عضويت پس از بررسي در گروههاي تخصصي با اطلاع مسؤولين ادارات به دبيرانجمن ارائه ونظر انجمن از طريق دبير شوراي پژوهش به اطلاع شورا خواهد رسيد.
3-3- شرط عضویت
انجام موفق طرحهای پژوهشی طبق مصوبات شورا ، انجام فعالیت های بارز در حوزه پژوهش ومعرفی سازمان ، کسب موفقیت های علمی وپژوهشی در سطح کشور
4-3- مدت عضویت
عضویت اعضا از زمان ابلاغ حكم به مدت سه سال خواهد بود که بعد از آن در آخرین جلسه پایان دوره ، پرونده فعالیتها وکیفیت همکاری وگزارش كار هر عضوتوسط انجمن بررسی ودر صورت تأیید ، عضویت وي به مدت سه سال ديگر تمدید خواهد شد.
ماده سه : چگونگی تشکیل جلسات
انجمن زیر نظر شورای پژوهش سازمان بوده و رابط آن با شورا دبیر شورای پژوهش خواهد بود.
دبیر انجمن ازمیان اعضا به مدت دو سال انتخاب ومنصوب خواهد شد.
جلسات برنامه ریزی و تصمیم گیری انجمن ، ابتدا هر دو هفته یک بار و در ادامه با تشخیص دبیر انجمن خواهد بود. مکان برگزاری جلسات دفتر پژوهش خواهد بود.
ماده پنج : نشست های علمی
1-5- موضوع نشستها : نشست های علمی به منظور ، الف- نقد وبررسی پژوهش های در دست اجرا وخاتمه یافته اعضا ،ب- ارائه مقالات موفق منتشر شده یا پذیرفته شده اعضا در سمینارهاونشریات علمی معتبر،پ- رونمایی آثار منتشر شده پژوهشگران سازمان ،ت- آشنایی با حوزه های خدماتی پژوهشی در ادارات سازمان وسایر مراکز فرهنگی .
2-5- زمان برگزاری نشست ها ، ابتدا ماهی یک بار به ( حداکثر 3 ساعت ) در بعدازظهر یکی از روزهای هفته ، توسط مجری طرح و با حضور اساتید راهنما ومشاور طرح برگزار خواهد شد .در آینده با توجه به ضرورتها ،برگزاري نشست ها به دو هفته یک بارويا هر هفته قابل افزایش است .
2-5- هدایت جلسات به عهده دبیر انجمن با نظارت اعضا می باشد .
3-5- مدعوین نشست ها : اعضا محترم شورای پژوهش ، اعضا انجمن ، اعضا گروههای پژوهشی وپژوهشگران تالارهای محققان سازمان خواهند بودو در صورت ضرورت از سایر مراکز فرهنگی با پيشنهاد انجمن وتأييد رياست سازمان ، دعوت به عمل خواهد آمد.
4-5- محل برگزاری : نشست ها ی علمی در اتاق کنفرانس کتابخانه مرکزی وکتابخانه های تخصصی ادارات برگزار خواهد شد.
5-5- با توجه به رویکرد آموزشی نشست هاي علمي، هماهنگی با آموزش سازمان در این زمینه الزامی وبه عهده دبیر انجمن است .
6-5- برگزاری موفق برنامه هر نشست علمي برابر با ده امتیاز برای عضو خواهد بود كه در زمان انتخاب پژوهشگر نمونه توسط شوراي پژوهش محاسبه خواهد شد .
اين آيين نامه در پنج ماده درتاريخ به تصويب هيأت مديره محترم سازمان رسيد وقابل اجراست.
اين آيين نامه بعد از دوسال اززمان ابلاغ قابل بررسي وتجديد نظر واصلاح است.
بررسی فعالیت اعضای هيأت علمی علم اطلاعات در شبكه های اجتماعی علمی
 درباره پژوهش
رشد تعییرات در عصر جدید، به گونه ای است که افراد و سازمان ها، نیازمند برنامه ریزی  در جهت همگام شدن با تغییرات  برای رسیدن به اهداف خود  هستند. برنامه ریزی نیاز به دانش روز و آگاهی از شرایط و روش های  مناسب دارد. به جرات  می توان  گفت پژوهش مهم ترین  پشتوانه برنامه ریزی صحیح است.  امروزه سازمان ها برای ادامه حیات خود و کسب موفقیت در رقابت با سازمان ها ی مشابه و همچنین به منظور جلب رضایت مشتریان و جلب حمایت موسسه های ذینفع، نیازمند انجام پژوهش  به منظور تصمیم گیری های موثر هستندو ایجاد واحد تحقیق و توسعه[1]در سازمان ها به صورت ضرورتی اجتناب ناپذیر در آمده است.  تحقیق و توسعه، کار خلاقانه‌ای است که در یک چارچوب سیستماتیک سامان می‌یابد تا به دانش موجود در زمینه‌ی انسان، فرهنگ و جامعه بیفزاید و برای این دانش، کاربردهای تازه‌ای را ایجاد کند. سازمانهای علمی و فرهنگی نیز، برای توسعه و بقای خود، نیازمند انجام پژوهش های کارآمد هستند. سازمان های فرهنگی ، همچون کتابخانه ها، موزه و مراکز اسناد، در سایه انجام پژوهش، می توانند از قابلیت های نهفته خوداستفاده کنندو جایگاه خود را در بین سازمانهای مشابه  تثبیت کرده  و حتی ارتقاء ببخشند. یافته های پژوهشی، سازمان ها را قادر می سازد، مسیر و روندهای فعالیت خود را در هر نقطه  مورد بررسی قرار داده و با کنکاش علمی مسائل متعدد  و تنوعی را که پیش روی آنهاست؛ تجزیه و تحلیل کنند. در سند چشم اندازآستان قدس رضوی آمده است: «آستان قدس رضوی، ملجا معنوی و عالی ترین پایگاه فرهنگی جهان تشیع در اشاعه معارف اسلامی و سیره اهل بیت عصمتو طهارت (ع) به ویژه امام علی بن موسی الرضا(ع) است». در این سند، برای سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، چشم انداز غنی ترین و فعال ترین مرکز کتابخانه ای ، موزه ای و گنجینه اسناد و نفایس در منطقه و جهان اسلام تعریف شده است. ان سازمان دانش محور، برای استفاده بهینه از گنجینه دانشی که در اختیار دارد؛ نیازمند توجه به مقوله پژوهش و استفاده از یافته های پژوهشی برای حرکت در مسیر سند چشم انداز است.
نقطه آغاز  فعالیت های پژوهشی در سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی را می توان انتشار نخستین فهرست نسخ خطی در سال 1305 دانست. نگارش کتاب« راهنمای موزه آستان قدس» گام موفق دیگری بود که در این مسیر برداشته شد. در فاصله سال های 1347تا 1356شاهد انتشار پژوهش های دیگری از جمله «راهنمای گنجینه قرآن »فرهنگ لغات قران و...توسط کتابخانه آستان قدس هستیم. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، رویکردهای نوینی در سازمان ایجاد شد. انتشار کتاب هایی از قبیل «اصول مقدمات کتابداری» ، «کتابنامه انقلاب اسلامی» ، «روش تحقیق و تصحیح کتاب های خطی» و «گنج هزار ساله» را می توان از فعالیت های پژوهشی دوران پس از انقلاب، در کتابخانه آستان قدس رضوی دانست.
در راستای انسجام بخشی به فعالیت های پژوهشی و توسعه آن و به پیشنهاد مشاور علمی وقت سازمان(دکتر فتاحی، استاد  رشته علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه فردوسی مشهد)شورای پژوهش سازمان در سال 1379 تشکیل شد.
شورای پژوهش سازمان، با تدوین آئین نامه های مدون در زمینه نحوه انجام طرح های پژوهشی و حمایت از پژوهشگران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی توانسته است؛ موجب رونق و شکوفایی پژوهش در سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی گردد. انجام تعداد 28طرح پژوهشی، حمایت از 39 پایان نامه تحصیلات تکمیلی و انتشار 58عنوان کتاب در زمینه های موضوعی، فهرست نسخ  خطی، معرفی آثار و نفایس آستان قدس رضوی، دستنامه های کتابداری و چاپ فاکسیمیله، برگزاری سه همایش علمی در سطح ملی  را می توان از مهم ترین فعالیت های انجام شده در این شورادانست. این شورا، هم اکنون، با تکیه بر تجربه ای گرانبها و با حمایت مقام معظم تولیت و استفاده از توصیه های موکد ریاست سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی ؛جناب حجت الاسلام  و المسلمین سید جلال حسینی مبنی بر گسترش فعالیت های علمی در جوار بارگاه عالم آل محمد(ص) در راستای دستیابی به مرجعیت علمی آستان قدس رضوی، رویکردهای نوینی را در پیش گرفته است و در راستای دستیابی به اهداف اصلی خود گام بر می دارد.
شورای پژوهش سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
اعضای شورای پژوهش سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
شورای پژوهش سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی متشکل از تعدادی از نخبگان و افراد برجسته در حوزه های پژوهشی مختلف است که به مدت 3سال از بین اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و کارکنان سازمان کتابخانه ها، موزه او مرکز اسنادآستان قدس رضوی  انتخاب می شوند. ریاست این شورا بر عهده ریاست سازمان است و دبیری شورا را کارشناس پژوهش سازمان بر عهده دارد . در حال حاضر، اعضای شورای پژوهش عبارتند از :
1-    آقای دکتر رحمت ا... فتاحی استاد برجسته رشته علم  اطلاعات و دانش شناسی – دانشگاه فردوسی مشهد
2-    حجت الاسلام  دکترحسن  خرقانی ، دکترای علوم قرآنی و حدیث و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی
3-    حجت الاسلام دکتر علی جلائیان اکبرنیا، معاون پژوهشی بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی
4-    خانم دکتر شعله ارسطو پور، دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی و عضو هیئت علمی دانشگاه  فردوسی  مشهد
5-    آقای محمد هادی زاهدی، مشاور علمی سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسنادآستان قدس رضوی و  دانشجوی دوره دکترای تاریخ  
6-    آقای  حمید رضا تبریزیان ،  دانش آموخته دوره کارشناسی ارشد باستان شناسی
7-    خانم حشمت کفیلی، دانش آموخته دوره کارشناسی ارشد باستان شناسی
8-    خانم زهرا طلایی، دانشجوی دکترای تاریخ انستیتو مطالعات ایرانی دانشگاه آزاد برلین
9-    خانم دکتر الهه محبوب، دانش آموخته  دوره  دکترای  تخصصی تاریخ گرایش ایران اسلامی
10-    خانم دکتر حمیده شهیدی، دانش آموخته دوره دکترای تخصصی تاریخ گرایش تاریخ اسلام
11-    خانم دکتر انیس میری ،  دانش آموخته  دوره  دکترای  تخصصی علم اطلاعات و دانش شناسی
شناسنامه نشریات سازمان
شناسنامه نشریه
عنوان نشریه:دانشورز
رویکرد: رویکرد نشریه تا سال  1384خبری و اطلاع رسانی بوده است و از سال 1384رویکرد این نشریه به فرهنگی و آموزشی تغییر پیدا کرده است.
موضوع:مطالعات علمی و آموزشی در زمینه کتابخانه ها، موزه ها و بررسی اسناد موجود درسازمان کتابخانه ها ، موزه ها و مرکز اسنادآستان قدس رضوی
زبان اصلی:فارسی
زبان دوم:
صاحب امتیاز:سازمان کتابخانه ها، موزه ها ومرکز اسناد آستان قدس رضوی
مجوز نشریه:
مدیرمسئول:محمد هادی زاهدی
سردبیر: رضا نظامی سرایدار
مدیر اجرائی: سیده طوبی پیراهش
دورة انتشار: دوماهنامه
تعدا صفحات:
شمارگان:500
قیمت:رایگان
مخاطبان هدف: کارکنان سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی و پژوهشگران و دانشجویان حوزه های علوم کتابداری، موزه داری و مطالعات تاریخی
گسترة توزیع: نشریه به صورت چاپی برای کارکنان کارکنان سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی ارسال می گردد.
نشانی:حرم مطهر- بست شیخ طوسی- سازمان کتابخانه ها، موزه ها ومرکز اسناد آستان قدس رضوی
تلفن تماس:32219553روابط عمومی سازمان
نمایة نشریه در پایگاه های علمی:
پست الکترونیکی:
تارنما:    www. aqlibrary.ir
تاریخ انتشار آخرین شماره:تیرماه 96
----------------------------------------------------------
شناسنامه نشریه
عنوان نشریه: برهان   
رویکرد: رویکرد نشریه تا سال 94 تولید مقالات مروری با موضوعات قرآنی و اهل بیت(ع) بود ولی از سال 94 تاکنون علاوه بربه  معرفی تفاسیر فاخر به تالیف مقاله درباره  منابع خاص و نفیس موجود در سازمان کتابخانه ها می پردازد.
موضوع: معرفی تفاسیر فاخر به تالیف مقاله درباره  منابع خاص و نفیس موجود در سازمان کتابخانه ها
زبان اصلی: فارسی
زبان دوم:    
صاحب امتیاز: سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
مجوز نشریه: نشریه هم دارای مجوز از سوری شورای عالی فرهنگی و هم از سوی هیئت مدیره سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی است.
مدیرمسئول: محمد هادی زاهدی
سردبیر: ابراهیم روشن ضمیر
مدیر اجرائی: راحله شاهمرادی زاده
دورة انتشار: دو فصلنامه(هر شش ماه یک بار)
تعدا صفحات:
شمارگان:
قیمت:رایگان
مخاطبان هدف: قرآن پژوهان و مراجعان کتابخانه های تخصصی علوم قرآن و حدیث
گسترة توزیع:
این نشریه به صورت الکترونیکی بر روی وب سایت ویژه کتابخانه تخصصی علوم قرآن و حدیث به آدرس ذیل منتشر می گردد و گستره توزیع آن کشوری است.
نشانی: مشهد/حرم مطهر رضوی؛ دور برگردان شیخ طوسی ؛ سازمان کتابخانه ها،موزه ها ومرکز اسناد آستان قدس رضوی
تلفن تماس: 05132235331
نمایة نشریه در پایگاه های علمی:
پست الکترونیکی::    
تارنما: https://library.razavi.ir/quran
تاریخ انتشار آخرین شماره: زمستان 1396
--------------------------------------------------
شناسنامه نشریه
عنوان نشریه:پژوهشنامه مطالعات اسنادی و آرشیوی
رویکرد: مطالعات تاریخی
موضوع:اسناد، مکتوبات و مطالعات آرشیوی
زبان اصلی:فارسی
زبان دوم:
صاحب امتیاز:سازمان کتابخانه ها، موزه ها ومرکز اسناد آستان قدس رضوی
مجوز نشریه:
مدیرمسئول:محمد هادی زاهدی
سردبیر: علی سوزنچی
مدیر اجرائی: الهه محبوب فریمانی
دورة انتشار:گاهنامه
تعدا صفحات: متغیر بین 300تا 350ص
شمارگان:500
قیمت:3000
مخاطبان هدف: اساتید، دانشجویان و پژوهشگران حوزه های مطالعات تاریخی، مطالعات آرشیوی و سندپژوهان، باستان شناسان و مدیریت فرهنگی و گردشگری
گسترة توزیع:
نشانی:حرم مطهر- بست شیخ طوسی- سازمان کتابخانه ها، موزه ها ومرکز اسناد آستان قدس رضوی
تلفن تماس32211149
نمایة نشریه در پایگاه های علمی:
پست الکترونیکی:psa@aqlibrary.ir
تارنما:   www. aqlibrary.ir
تاریخ انتشار آخرین شماره:زمستان  97
---------------------------------------------------
شناسنامه نشریه
عنوان نشریه:سروش دانش(نشریه الکترونیکی کتابخانه های عمومی)  
رویکرد: آموزشی و ترویجی
موضوع: معرفی اثار و منابع موجود در مجموعه کتابخانه های استان قدس قدس رضوی و ترویج فرهنگ مطالعهو کتابخوانی
زبان اصلی:فارسی
زبان دوم: عربی
صاحب امتیاز:سازمان کتابخانه ها، موزه ها ومرکز اسناد آستان قدس رضوی
مجوز نشریه:    نشریه از سوی هیئت مدیره سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس مجوز دریافت کرده است.
مدیرمسئول: مهدی قیصری
سردبیر: محمد مشایخی
مدیر اجرائی: فاطمه صحرایی
دورة انتشار: ماهنامه
تعدا صفحات:
شمارگان:
قیمت: رایگان
مخاطبان هدف: کتابداران و افراد علاقمند به مطالعه و کتابخوانی، موسسه های آموزشی و فرهنگی فعال در حوزه ترویج فرهنگ مطالعه.
گسترة توزیع: نشریه به صورت فایل پی دی اف از طریق اتوماسیون برای همکاران سازمان توزیع می شود و برای سازمان فرهنگی با مکاتبه رسمی ارسال می گردد.
نشانی:حرم مطهر- بست شیخ طوسی- سازمان کتابخانه ها، موزه ها ومرکز اسناد آستان قدس رضوی
تلفن تماس:05132232004
نمایة نشریه در پایگاه های علمی:
پست الکترونیکی
تارنما:    
تاریخ انتشار آخرین شماره: تابستان 97
-----------------------------------------
شناسنامه نشریه
عنوان نشریه: فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی
رویکرد: مشارکت در نشر اندیشه‌ها و گزارش‌های پژوهشی زمینه‌ساز تغییرات مثبت فرهنگی و علمی در سطح کشور. سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد تلاش دارد تا بستر مناسب برای اشتراک دانش و دانش‌افزایی جامعه استفاده‌کننده  را در حوزه‌های دینی، فرهنگی و علمی فراهم نماید.
موضوع: علم اطلاعات، مدیریت اطلاعات، کتابخانه و علوم کتابداری، نظام‌‏ها و خدمات اطلاع‌رسانی، حوزه‌‌های موضوعی فرعی، کتابخانه‌های عمومی،کتابخانه‌های دانشگاهی
کتابخانه‌های آموزشگاهی، مدیریت اطلاعات، مدیریت دانش، خدمات اطلاعاتی و اطلاع‌رسانی، کاربران، رفتار اطلاع‌یابی کاربران، نیاز اطلاعاتی کاربران، نظام‌های اطلاع‌رسانی
پایگاه‌های اطلاعاتی، سازماندهی دانش، رده‌بندی و فهرست‌‏نویسی، نمایه‌‏سازی و چکیده‌‏نویسی، بازنمایی و بازیابی اطلاعات،آرشیو و سندداری، صنعت چاپ و نشر،مباحث نوین اطلاع‏‌رسانی
زبان اصلی: فارسی
زبان دوم: انگلیسی
صاحب امتیاز: سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
مجوز نشریه: این مجله طبق ابلاغ نامه شماره 9106/3مورخ25/9/85کمیسیون بررسی نشریات کشور از بهار 1384 دارای درجه علمی-پژوهشی است.
مدیرمسئول: دکتر مجتبی بذر افشان مقدم
سردبیر: دکترسعید  رضایی شریف آبادی، استاد دانشگاه الزهرای تهران
مدیر اجرائی: سیده طوبی پیراهش
دورة انتشار: فصلنامه
تعدا صفحات:متغییر از 140 تا 250 صفحه
شمارگان:از شماره 84 فقط به صورت الکترونیک منتشر می شود
قیمت:در حال حاضر به صورت الکترونیک منتشر می شود
مخاطبان هدف: جامعه دانشگاهیان و پژوهشگران رشته های مرتبط با علم اطلاعات و دانش شناسی و همچنین سازمان های مرتبط با سازماندهی و مدیریت دانش در سطح کشور و خارج از کشور
گسترة توزیع:
برد این نشریه ملی وبین المللی است.با توجه به اینکه هم نسخه چاپی آن برای برخی مراکز علمی- فرهنگی کشور ارسال می شود وهم نسخه الکترونیکی آن از طریق وب سایت سازمان کتابخانه ها،موزه ها ومرکزاسناد آستان قدس رضوی تهیه می گردد، مجله هم ویژگی ملی وهم ویژگی بین المللی دارد. ضمن اینکه مقالاتی که در آن منتشر می شود،هم به داشته های علمی داخلی وهم به داشته های علمی دیگر کشورها متکی است.متقاضیان این فصلنامه از طریق اشتراک ،این نشریه را دریافت می دارند.از سوی دیگردر حال حاضر( از شماره84)نشریه به صورت الکترونیک تهیه می شود.
با انتشار الکترونیکی این مجله امکان دسترسی علاقه مندان در اقصی نقاط دنیا فراهم آمده دسترسی به نسخه الکترونیک مقالات از طریق سامانه فصلنامه به نشانی: lis.aqr-libjournal.irامکانپذیر است..
نشانی: مشهد/حرم مطهر رضوی؛ دور برگردان شیخ طوسی ؛ سازمان کتابخانه ها،موزه ها ومرکز اسناد آستان قدس رضوی
تلفن تماس: 05132235331
نمایة نشریه در پایگاه های علمی: پایگاه استنادی جهان اسلامISC، بانک اطلاعات  نشریات کشور magiran، پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی SID، پایگاه محلات تخصصی علوم انسانی نور noormags، کتابخانه کنگره امریکا، فهرستگان جهان  
پست الکترونیکی: :   lis@aqr.ir
تارنماlis.aqr-libjournal.ir
تاریخ انتشار آخرین شماره: تابستان 1398
--------------------------------------------------------
شناسنامه نشریه
عنوان نشریه: گنج نامه رضوی
رویکرد:    علمی و  تخصصی
موضوع:معرفی نسخه های خطی ، شیوه های مرمت نسخه خطی،  شیوه های کتاب آرایی  و کتابسازی
زبان اصلی: فارسی
زبان دوم:    
صاحب امتیاز: سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
مجوز نشریه:
مدیرمسئول:     محمد هادی زاهدی
سردبیر: محمد وفادار مرادی
مدیر اجرائی:
دورة انتشار: گاهنامه  
تعدا صفحات:
شمارگان:1000
قیمت:    50000
مخاطبان هدف: جامعه دانشگاهیان و پژوهشگران رشته های مرتبط با تاریخ ، باستان شناسی، نسخ خطی ، مدیریت فرهنگی و علوم قرآن وحدیث
گسترة توزیع:
نشانی: مشهد/حرم مطهر رضوی؛ دور برگردان شیخ طوسی ؛ سازمان کتابخانه ها،موزه ها ومرکز اسناد آستان قدس رضوی، پ177
تلفن تماس: 05132259835
نمایة نشریه در پایگاه های علمی:
پست الکترونیکی: M.vafadarmoradi@yahoo.com
تارنما:    
تاریخ انتشار آخرین شماره: تابستان 1391

افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید