۱۴۰۰-۰۵-۰۹

پژوهش

محورهای پژوهش
سمت و سوی پژوهش در ادارات مختلف سازمان با توجه به ماهیت منابع و نوع مراجعه‌کنندگان در حوزه‌های محتلف به این شرح تعریف شده‌است:
      حوزۀ نسخ خطی( مخطوطات )
فهرست‌نویسی مجموعه‌ها، معرفی نسخه‌های نفیس اعم از مصاحف شریفه و کتب خطی، معرفی واقفان مجموعه‌های خطی، تصحیح متون، اهتمام در چاپ فاکسیمیله چاپ عکسی نفایس، پژوهش‌های تحلیلی نسخه‌ها (ویژگی‌های هنری، ادبی، تاریخی، مذهبی در هر دوره و تأثیر آن بر نسخ خطی، با بررسی نمونه‌های موجود)
      حوزۀ اسناد و مطبوعات
معرفی اسناد و مطبوعات شامل معرفی مجموعه‌ها، مانند مجموعه‌های اسناد تشکیلات اداری سازمان، معرفی انواع اسناد از جمله قباله‌های ازدواج، مصالحه‌خط‌ها و... فهرست‌نویسی نفایس اسناد و مطبوعات، معرفی نفایس اسناد و مطبوعات، فهرست موجودی مطبوعات، چکیده‌های موضوعی، مقاله‌نامه‌ها، پژوهش‌های تحلیلی  و بررسی اختصاصات اسناد و مطبوعات
      حوزۀ موزه و موزه‌داری
تهیۀ فهرست اشیای موزه‌ای، معرفی آثار، تهیۀ بروشورهای تخصصی، پژوهش‌های تحلیلی و شناسایی جنبه‌های تاریخی و هنری و فرهنگی اشیای موزه‌ای
      حوزۀ علم اطلاعات و دانش‌شناسی (کتابداری )
بازیابی اطلاعات (IR)،  تعامل انسان با اطلاعات، رفتار اطلاعاتی (IB)،  سازماندهی اطلاعات(IO)،  علم سنجی (Sc)،  فناوری‌های کتابخانه‌ای و کتابخانۀ دیجیتال (DL)، مدیریت اطلاعات و دانش (KIM)، مطالعات نظری و فلسفۀ اطلاعات(TF)، پژوهش‌های کاربردی در زمینۀ ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی، مدیریت کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع رسانی
 

آيين نامۀ شوراي پژوهش
فصل‌ يكم‌ : كلّيات‌ ( هدف‌ها و تعريف‌ها )

      ماده‌ 1- هدف‌ها

      - ارتقای دانش‌ و مهارت‌هاي‌ مورد نياز براي‌ انجام‌ پژوهش‌

      - تشويق‌، تقويت‌، توسعه‌ و هماهنگی امور پژوهشي‌

      - تعيين‌ اولويت‌هاي‌ پژوهشي‌ براي‌ كتابخانه‌‌هاي‌ آستان‌ قدس‌ رضوي‌

      - نظارت‌ و ارزيابي‌ طرح‌هاي‌ پژوهشي‌

      ماده‌ 2- تعريف‌ها

       1-2- شوراي‌ پژوهشي‌: مجمعي‌ است‌ از افراد معين‌ و با هدف‌ها و وظايف‌ مشخص‌ كه‌ بر اساس‌ ماده‌ 5 تشكيل‌ مي‌شود.

      2-2- طرح‌ پژوهشي‌: طرحي‌ است‌ كه‌ بر اساس‌ روش‌هاي‌ شناخته‌‌شدۀ علمي‌ با قيد مدت‌ زمان‌ مشخص‌ براي‌ انجام‌ آن‌ تهيه‌ و تدوين‌ شده‌باشد.

      3-2- مجري‌ طرح‌: پژوهشگري‌ است‌ كه‌ مسئوليت‌ اجراي‌ طرح‌ را برعهده‌ دارد.

      4-2- همكار طرح‌: پژوهشگري‌ است‌ كه‌ در اجراي‌ طرح‌ با مجري‌ همكاري‌ مي‌كند و به‌ نسبت‌ ميزان‌ همكاري‌، در قبال‌ طرح‌، مسئوليت‌ دارد و از مزاياي‌ آن‌ استفاده‌ مي‌كند.
      5-2- مشاور طرح‌: صاحب‌نظري‌ است‌ كه‌ مجري‌ طرح‌ از دیدگاه‌های او براي‌ پيشبرد طرح‌ استفاده‌ مي‌كند.
      6-2- گزارش‌ پيشرفت‌ كار طرح‌: گزارشي‌ است‌ كه‌ طي‌ مدّت‌ زمان‌ معين‌ از طرف‌ مجري‌ به‌ شورا ارائه‌ مي‌شود.
      7-2- گزارش‌ نهايي‌ طرح‌: گزارشي‌ است‌ كه‌ مجري‌ در پايان‌ طرح‌ و با توجّه‌ به‌ چارچوب‌ تعيين‌ شده‌، به‌ شورا تحويل‌ مي‌دهد.
      8-2- قرارداد: سندي‌ است‌ كه‌ براي‌ انجام‌ طرح‌، بین كتابخانۀ مركزي‌ و مجري‌ منعقد مي‌شود.
فصل‌ دوم‌ : طرح‌هاي‌ پژوهشي‌
      ماده‌ 3- طرح‌هاي‌ قابل‌ تصويب‌
      1-3- طرح‌ شماره‌ يك‌: طرحي‌ است‌ كه‌ به‌ بودجه‌اي‌ بيش‌ از پنج‌ ميليون‌ ريال‌ نياز دارد.
      2-3- طرح‌ شماره‌ دو: طرحي‌ است‌ كه‌ به‌ بودجه‌اي‌ كمتر از پنج‌ ميليون‌ ريال‌ نياز دارد.
      3-3- طرح‌ شماره‌ سه‌: پايان‌ نامه‌ دانشجوي‌ كارشناسي‌ ارشد يا دكتری كه‌ تا مبلغ‌ دو ميليون‌ ريال‌ به‌ آن‌ كمك‌ مي‌شود.
فصل‌ سوم‌ : شوراي‌ پژوهشي‌
      ماده 4- وظايف‌
      1-4- همكاري‌ با رياست‌ كتابخانه‌ براي‌ رسيدن‌ به‌ هدف‌هاي‌ پژوهشي‌ كتابخانه‌‌هاي‌ آستان‌ قدس‌
      2-4- تدوين‌ سياست‌هاي‌ كلي‌ فعاليت‌هاي‌ پژوهشي‌ كتابخانه‌هاي‌ آستان‌ قدس‌
      3-4- پيشنهاد اولويت‌هاي‌ پژوهشي‌
      4-4- پيشنهاد دربارۀ فراهم‌‌آوري‌ شرايط‌ مناسب‌ براي‌ انجام‌ امور پژوهشي‌
      5-4- تدوين‌ راهكارهاي‌ مناسب‌ براي‌ برقراري‌ ارتباط‌ پژوهشي‌ با مراكز و شخصيت‌هاي‌ پژوهشي‌ و فرهنگي‌
      6-4- تهيّه‌ و تدوين‌ آیین‌‌نامه‌‌هاي‌ پژوهشي‌
      7-4- بررسي‌ و تصويب‌ طرح‌هاي‌ پژوهشي‌ پيشنهادي‌ (داخلي‌ و خارجي‌)
      8-4- تعيين‌ و تصويب‌ ميزان‌ پژوهانۀ مجريان‌ و همكاران‌ طرح‌ها
      تبصره‌: موارد 4 - 7 - و 4 - 8 پس‌ از تأييد هيأت‌ مديره‌ قابل‌ اجرا خواهد بود.
      9-4- بررسي‌ مسائل‌ گوناگون‌ ارجاع‌ شده‌ به‌ شورا
      ماده‌ 5- تركيب‌ اعضا
      شوراي‌ پژوهشي‌ از افراد زير تشكيل‌ مي‌شود:
      - رئيس‌ كتابخانه‌ مركزي‌
      - معاون‌ كتابخانه‌ مركزي‌
      - سه‌ نفر از رؤساي‌ ادارات‌ يا بخش‌ها يا كتابداران‌ برجستۀ كتابخانه‌ ( به‌ انتخاب‌ رئیس كتابخانه‌ )
      - مشاور علمي‌ كتابخانه‌
      تبصره‌1- جلسات‌ با حضور اكثریت اعضاي‌ آن‌، رسميت‌ مي‌يابد و تصميم‌ها با رأي‌ نصف‌ به‌ اضافۀ يك‌ از اعضاي‌ حاضر درجلسه‌، گرفته‌ مي‌شود؛ در صورت‌ تساوي‌ آراء نظر رئيس كتابخانه‌ نافذ خواهد بود.
      تبصره‌ 2- جلسات‌ هر ماه‌ يك‌بار و در محل‌ كتابخانه‌ مركزي‌ تشكيل‌ مي‌شود.
      تبصره‌ 3- دبير شورا از ميان‌ اعضا در اوّلين‌ جلسه‌ انتخاب‌ مي‌شود.
فصل‌ چهارم‌ : طرح‌هاي‌ پيشنهادي‌
      ماده‌ 6- شرايط‌
      1-6- طرح‌هاي‌ پيشنهادي‌ بايد روي‌ فرم‌هاي‌ ويژه‌ و با اطّلاعات‌ كافي‌ در مورد مجري‌. همكار طرح‌، مشاور ( درصورت‌ لزوم‌)، پيشينه‌ پژوهش‌، هدف‌، فرضيه‌ها يا سؤالات‌، روش‌ تحقيق‌، ابزار گردآوري‌ داده‌ها، هزينۀ مورد نياز به‌ تفكيك‌ و مدّت‌ زمان‌ لازم‌ براي‌ اجراي‌ طرح‌، تكميل‌ شود.
       2-6-طرح‌هايي‌ كه‌ قبلاً در سازمان‌ يا مؤسسه‌ ديگري‌ انجام‌ شده‌ است‌، نمي‌تواند مورد تصويب‌ قرار گيرد؛ مگر آن‌ كه‌ دليل‌ كاملاً موجهي‌ براي‌ تكرار آن‌ ارائه‌ شود.
      3-6- طرح‌هاي‌ پيشنهادي‌ بايد قبل‌ از بررسي‌ و تصويب‌ در شوراي‌ پژوهش‌، توسط‌ حداقل‌ دو داور، ارزيابي‌ و گزارش‌ آن‌ به‌ شورا ارائه‌ شود.
      4-6- پايان‌ نامه‌هاي‌ كارشناسي‌ ارشد و دكتری كه‌ به‌ عنوان‌ طرح‌ پژوهشي‌ ارائه‌ شود، بايد قبلاً موافقت‌ دانشكدۀ مربوط را كسب‌ كرده‌ باشد.
      ماده‌ 7- زمان‌ اجراي‌ طرح‌ها
      1-7- حداكثر زمان‌ اوّليه‌ پيشنهاد شده‌ براي‌ طرح‌ها دو سال‌ است‌.
      2-7-هرگونه‌ تمديد مدّت‌ زمان‌ طرح‌ بايد با توجيهات‌ و دلايل‌ كافي‌ همراه‌ باشد.
     3-7- تأخير بدون‌ جهت‌ و اهمال‌ در انجام‌ به‌موقع‌ طرح‌ به‌ عنوان‌ نكات‌ منفي‌ در كارنامۀ طرح‌ درج‌ مي‌شود و در پرداخت‌ پژوهانه و انعقاد قراردادهاي‌ بعدي‌ تأثير خواهد داشت‌ . تشخيص‌ مورد با شورا خواهد بود.
      ماده‌ 8- هزينۀ طرح‌ها
      1-8- مبلغ‌ پژوهانه مجري‌ و همكاران‌ اصلي‌ طرح‌ بر اساس‌ مصوبات‌ شورا و با توجّه‌ به‌ اظهار نظر داوران‌ طرح‌ در فرم‌ مربوط تعيين‌ مي‌شود.
      2-8- پژوهانۀ مجري‌ و همكاران‌ طرح‌ طبق‌ شرايط‌ قرارداد پژوهشي‌ به‌ شرح‌ زير قابل‌ پرداخت‌ خواهد بود:
      - بیست و پنج درصد اوّل‌ پس‌ از عقد قرارداد
      - بیست و پنج درصد دوم‌ پس‌ از ارائه‌ اوّلين‌ گزارش‌ پيشرفت‌ كار و تقاضاي‌ كتبي‌ مجري‌
      - بیست و پنج درصد سوم‌ پس‌ از ارائه‌ گزارش‌ نهايي‌ طرح‌
      - بیست و پنج درصد بقيه‌ به‌ هنگام‌ تسويه‌ نهايي‌ و تسليم‌ اسناد مربوط
     3-8- مجري‌ موظف‌ است‌، پس‌ از اتمام‌ طرح‌ ، صورت‌ تمام‌ هزينه‌ هاي‌ نيروي‌ انساني‌ تجهيزاتي‌ و مصرفي‌ را همراه‌ با اسنادمثبته‌ به‌ شورا ارائه‌ دهد
     4-8- به‌ مجري‌ و همكاران‌ اصلي‌ طرح‌هايي‌ كه‌ با كيفيّت‌ ممتاز انجام‌ پذيرد، مبلغي‌ به‌ عنوان‌ پاداش‌ پرداخت‌ خواهد شد؛ تشخيص‌ كيفيّت‌ طرح‌ و تعيين‌ ميزان‌ پاداش‌ بر اساس‌ نظر شورا خواهد بود.
      5-8- پرداخت‌ پژوهانه به‌ مجريان‌ پايان‌‌نامه‌ها، پس‌ از اتمام‌ كار و ارائه‌ يك‌ نسخه‌ از پايان‌‌نامه‌ ( با درج‌ نام‌ شوراي‌پژوهشي‌ كتابخانه‌ مركزي‌ آستان‌ قدس‌ رضوي‌، به‌ عنوان‌ پشتيبان‌ طرح‌، روي‌ جلد و صفحه‌ عنوان‌ پايان‌‌نامه‌ ) امكان‌پذير است‌.
      6-8- تعيين‌ هزينه‌هاي‌ كاركنان‌ و اقلام‌ مصرفي‌ و پرداخت‌ آنها بايد به‌ درخواست‌ كتبي‌ مجري‌ و بر اساس‌ ضوابط‌ قانوني‌موجود در آستان‌ قدس‌، صورت‌ گيرد.
      ماده‌ 9- نحوۀ تغييرات‌ در بودجه‌ و مدّت‌ طرح‌ها
      1-9- مدّت‌ زمان‌ تصويب‌ شده‌ توسط‌ شورا، غير قابل‌ تغيير است‌؛ مگر آنكه‌ كتباً دلايل‌ قابل‌ قبول‌ از سوي‌ مجري‌ به‌ شورا ارائه‌ شود.
      2-9- مبلغ‌ تصويب‌ شدۀ كل‌ هزينه‌‌هاي‌ طرح‌، غير قابل‌ تغيير خواهد بود؛ مگر آنکه‌ دلايل‌ قابل‌ قبول‌ از سوي‌ مجري‌ ارائه‌ شود و شورا دربارة‌ آن‌ تصميم‌ بگيرد.
      3-9-تقاضاي‌ جابجايي‌ مبالغ‌ بين‌ رديف‌هاي‌ هزينه‌هاي‌ پيشنهادي‌ در طرح‌، تنها بايد بر اساس‌ درخواست‌ كتبي‌ مجري‌ و موافقت‌ شورا، صورت‌ پذيرد.
فصل‌ پنجم‌ : نحوۀ تصويب‌ طرح‌ها

      ماده10- فرایند تصویب طرخ‌ها یه این ترتیب خواهد بود:
      1-10- مجري‌ طرح‌ پس‌ از تكميل‌ فرم‌ درخواست‌ تصويب‌، آن‌ را به‌ شورا ارائه‌ مي‌دهد.
      2-10- بررسي‌ اوليۀ طرح‌ در شورا انجام‌ گرفته‌ و چنانچه‌ مشكلي‌ اساسي‌ در طرح‌ مشاهده‌ نشود. براي‌ ارزيابي‌ به‌ دو داور ارسال‌ خواهد شد.
      3-10- ارزيابان‌ بايد از متخصصان‌ و كارشناسان‌ حوزۀ مربوط‌ به‌ موضوع‌ طرح‌ باشند.
      4-10- طرح‌هاي‌ نوع‌ سوم‌؛ يعني‌ پايان‌‌نامه‌‌هاي‌ دانشجويي‌، نياز به‌ ارزيابي‌ ندارد و شورا دربارۀ آن‌ نظر خواهد داد.
      5-10- مشخصات‌ مجري‌ بايد براي‌ ارزيابان‌ و مشخصات‌ ارزيابان‌ بايد براي‌ مجري‌ محرمانه‌ بماند.
      6-10- شورا، تصميم‌گيري‌ در مورد تصويب‌ يا تصويب‌ نکردن طرح‌ را پس‌ از بررسي‌ نتايج‌ ارزيابي، انجام‌ خواهد داد.
      7-10- در موارد استثنايي‌، شورا مي‌تواند دربارةۀ تعداد ارزيابان‌ ( افزايش‌ يا كاهش‌ ارزيابان‌ يك‌ طرح‌ خاص‌ ) و يا نحوۀ ارزيابي‌ ( از جمله‌ عدم‌ نياز به‌ ارزيابي‌ يك‌ طرح‌ خاص‌ ) تصميم‌ نهايي‌ را بگیرد.
      8-10- پس‌ از تصويب‌ نهايي‌ طرح‌ و صدور تصويب‌نامه‌ و تأييد آن‌ توسط‌ هيأت‌ مديرهۀ كتابخانه‌، قراردادي‌ در چهار نسخه‌، بين‌ دبير شورا و مجري‌، منعقد خواهد شد.
      9-10- مجري‌ بايد بر اساس‌ جدول‌ زمان‌بندي‌ طرح‌، گزارش‌ پيشرفت‌ كار خود را به‌ شورا ارائه‌ دهد.

فصل‌ ششم‌ : اتمام‌ و ارائه‌ گزارش‌ نهايي‌ طرح‌ها

      ماده11- فراینداتمام. گزارش نهایی طرح به این شرح خواهد بود:
      1-11- مجري‌ پس‌ از اتمام‌ طرح‌، گزارش‌ نهايي‌ آن‌ را در چهار نسخه‌ تهيّه‌ و به‌ شورا تحويل‌ خواهد داد.
      2-11- دبير شورا گزارش‌ نهايي‌ را همراه‌ با فرم‌ داوري‌ براي‌ دو داور ( ترجيحا همان‌ ارزيابان‌ اوّليه‌ ) ارسال‌ خواهد كرد.
      3-11- نتايج‌ داوري‌ و نسخه‌اي‌ از گزارش‌هاي‌ برگشتي‌ براي‌ بررسي‌ نهايي‌ ارائه‌ خواهد شد تا شورا بر اساس‌ داوري‌ها و سابقۀ طرح‌ ( از جمله‌ گزارش‌هاي‌ پيشرفت‌ كار ) دربارۀ آن‌ قضاوت‌ كند و رتبه‌ (امتياز مورد نظر براي‌ ميزان‌ موفقيت‌) را به‌ طرح‌ اختصاص‌ دهد و كارنامۀ نهايي‌ را صادر نمايد.
      4-11- بر اساس‌ آیين‌نامۀ جداگانه‌اي‌ كه‌ شورا تصويب‌ خواهد كرد، امتيازبندي‌ مي‌شود.
      5-11- به‌ طرح‌هایی که مجري‌ مقاله‌اي‌ علمي‌ از آن استخراج‌ و در يكي‌ از مجلات‌ معتبر چاپ‌  کرده‌است، امتیاز ویژه‌ای تعلق‌ خواهد گرفت‌.
      تبصره‌ : ذكر نام‌ كتابخانه‌ مركزي‌ به‌ عنوان‌ پشتيبان‌ طرح‌ در مقاله‌ چاپ‌ شده‌ الزامي‌ است‌.
      6-11- چنانچه‌ طرحي‌ نيازمند مواد و تجهيزات‌ غير مصرفي‌ بوده‌ باشد، لازم‌ است‌، پس‌ از پايان‌ طرح‌، آن‌ مواد يا تجهيزات‌ به‌ كتابخانه‌ مركزي‌ بازگشت‌ داده‌ شود.
      7-11- پس‌ از تصويب‌ گزارش‌ نهايي‌ طرح‌، چنانچه‌ مجري‌ تقاضاي‌ چاپ‌ آن‌ را بنمايد، اين‌ موضوع‌ بايد در شورا مطرح‌ و سپس‌ دربارۀ حقوق‌ مادي‌ و معنوي‌ آن‌ تصميم‌ گرفته‌ شود.

فصل هفتم . انتخاب طرح ممتاز
      ماده12 – هر سال به طرحهای پژوهشی برجسته وممتاز که در سازمان انجام شده باشد جوایزی تعلق خواهد گرفت .معیارهای انتخاب پژوهش برجسته وممتاز عبارتند از:
      12-1- انجام طرح در زمان مقرر
      12-2- رعایت کلیه اصول اجرای طرح وکیفیت علمی طرح ( روش تحقیق ، استفاده از منابع دست اول ،برآوردن تمام اهداف طرح ،توجه به نظرات مشاور وداور طرح )
      12-3- ارائه پیشنهادات عملی ونو در رفع مشکلات سازمان وتوسعه اصولی برنامه ها.
      12-4- میزان تاثیر گذاری مجری در مدیریت ومؤفقیت طرح
      12-5- پاداش پژوهش ممتاز وبرجسته به پیشنهاد داور نهایی طرح وتصمیم شورا ، لوح تقدیر با پرداخت 10 تابیست درصد حق التحقیق وشرکت در مسابقات کشوری خواهد بود .
      تبصره: چنانچه پژوهشی با این شرایط عرضه نشود سازمان در آن سال پژوهش برجسته معرفی نخواهد کرد .»

     اين‌ آیين‌ نامه‌ در 12 ماده‌ و 5 تبصره‌ در جلسه‌ مورّخ‌ 18/2/1379 هيأت‌ محترم‌ امناي‌ آستان‌ قدس‌ رضوي‌ به‌ تصويب‌ نهايي‌ مقام‌ منيع‌ توليت‌ عظماي‌ آستان‌ قدس‌ رضوي‌ رسيد.

آيين نامه حمايت از پايان‌نامه‌هاي تحصيلات تكميلي مرتبط با كتابخانه‌ها، موزه‌ها و مركز اسنادآستان قدس رضوي

مديريت سازمان كتابخانه‌ها, موزه‌ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي سعي دارد با بهره‌گيري از تمامي افراد توانمند در امور پژوهشي، به توسعه و تحقيق برای ارتقا و بهره‌وري بيشتر كتابخانه‌ها, موزه‌ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي بپردازد؛ بنابرابن براي تحقق اين مهم در نظر است از توانمندي‌هاي علمي و فكري دانشجويان تحصيلات تكميلي نيز بهره‌گيري شود.
      آيين‌نامۀ حمايت از پايان‌نامه‌هاي تحصيلات تكميلي كه در ارتباط با كتابخانه‌ها، موزه‌ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي است، به شرح زير تدوين شده است:
      ماده 1- به‌منظور تشويق و پشتيباني از پايان‌نامه‌هاي تحصيلات تكميلي كه دربارۀ كتابخانه‌ها، موزه‌ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي است، اقدامات ذيل صورت مي‌گيرد:
      الف- مبلغي به‌عنوان كمك هزينۀ تهيه و تدوين پايان‌نامه به تناسب سطح و محتواي آنها پرداخت مي‌شود.
      ب- در حال حاضر، حداكثر مبلغ براي پايان‌نامه‌هاي تحصيلات تكميلي تا سقف سه ميليون ريال خواهد بود.
      تبصره 1- در موارد خاص به تشخيص شوراي پژوهش و انتشارات سازمان كتابخانه‌ها، موزه‌ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي به مبلغ فوق اضافه خواهد شد.
      تبصره 2- در صورت تأييد موضوع پايان‌نامه، قرارداد پژوهشي با دانشجو منعقد مي‌شود.
      تبصره 3- پرداخت مبلغ تعيين شده پس از دفاع و ارسال يك نسخه از پايان‌نامه به سازمان كتابخانه‌ها، موزه‌ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي قابل پرداخت خواهد بود.
      ماده 2- وظيفۀ بررسي كيفي پايان‌نامه‌هاي پيشنهادي به‌عهدۀ شوراي پژوهش و انتشارات سازمان خواهد بود
      ماده 3- اين شورا وظايف و اختيارات زير را به‌عهده دارد:

      الف- تطبيق موضوع‌هاي پيشنهادي با اولويت‌هاي اعلام‌شده توسط شوراي مذكور
      ب- نظارت بر پايان‌نامه‌ها از جهت روش (متدولوژي) براساس گزارش‌هاي مكتوب دانشجوي طرف قرارداد و تاييد استاد راهنماي وي
      ج- پيش‌بيني نحوۀ استفاده از نتايج پژوهش‌ها
      ماده 4- تعداد پايان‌نامه‌هاي مورد حمايت در هر سال توسط شوراي پژوهش و انتشارات و براساس اعتبار پيش‌بيني شده، تعيين مي‌شود.
      ماده 5- لازم است در صفحۀ عنوان پايان‌نامه‌هاي مورد حمايت، نام سازمان كتابخانه‌ها، موزه‌ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي، درج شود.
      ماده 6- اين آيين‌نامه در شش ماده و سه تبصره در تاريخ10/ 2 /1381 به تاييد هيات مديرۀ سازمان كتابخانه‌ها, موزه‌ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي رسيده و از تاريخ ابلاغ قابل اجراست.

آيين نامۀ انتخاب پژوهشگر نمونۀ سازمان

      ماده 1- تعریف پژوهشگر: پژوهشگر از دید سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، فردی است که برابر معیارهای مصوب در آیین نامۀ شورای پژوهش، اقدام به انجام پژوهش در راستای اهداف وضرورت‌های سازمان کرده باشد .
      ماده 2- نحوۀ انتخاب پژوهشگر نمونه
     1-2- هر سال دو نفر به عنوان پژوهشگر نمونه به مناسبت هفتۀ پژوهش از میان پژوهشگران پرکار آن سال، انتخاب می شوند.
      تبصره : چنانچه پژوهشگری موفق به کسب حد نصاب امتیاز نشود، در آن سال پژوهشگر نمونه انتخاب نخواهد شد.
     2-2- امتیازبندی فعالیت‌های پژوهشی بر اساس جدول ذیل خواهد بود:
      تبصره 1 : در کارهای مشترک و گروهی، امتیاز کسب شده بین همکاران تقسیم خواهد شد.
      تبصره 2: به منظور تشویق کارهای گروهی، 5 امتیاز ویژه، علاوه بر امتیاز کسب شده، به پژوهش تعلق خواهد گرفت.
      تبصره3 : به پژوهشگرانی که پست‌های اجرایی و پرمراجعه دارند ولی به امور پژوهشی نیز در وقت غیر اداری پرداخته اند، یک سوم امتیاز انجام کار در وقت اداری( علاوه بر امتیاز پژوهش ) به عنوان تشویق برای آنان منظور خواهد شد .
      تبصره 4- هر نفر یک بار به عنوان پژوهشگر نمونه انتخاب خواهد شد و انتخاب مجدد وی در صورتی ممکن خواهد بود که امتیاز فعالیت‌های وی در یک سال، بیش از فعالیت‌های دیگران در دو سال باشد؛ یا به پیشنهاد یکی از اعضای شورا و تأیید آن توسط سایر اعضا، شایستگی انتخاب مجدد را یافته باشد.
      اداری
      غیراداری
      کتاب‌های تألیفی وطرح‌های پژوهشی منتشر شده
      حداقل10 امتیاز
      حداکثر20 امتیاز
      مقالات منتشر شده در نشریات معتبر
      حداقل 5 امتیاز
      حداکثر 10 امتیاز
      فهرست‌های انواع منابع سازمان
      حداقل 7 امتیاز وحداکثر 15 امتیاز
      کتاب ترجمه‌ای منتشر شده
      حداقل 5 امتیاز
      حداکثر 10 امتیاز
      مقالۀ ترجمه‌ای منتشرشده
      حداقل 2.5 امتیاز
      حداکثر 5 امتیاز
      مطالعات پژوهشی ضروری وتوصیه شده اداری (جستجوی سایت ،تهیه بروشور و... )
      حداقل 1/5 نمره
      حداکثر 3 نمره
      پذیرش مقالات در همایش‌ها و ... داخلی وخارجی
      حداقل 1 امتیاز
      حداکثر 2 امتیاز
      پذیرش مقاله برای سخنرانی در همایش‌ها و...داخلی وخارجی
      حداقل 1 امتیاز
      حداکثر 2 امتیاز
      دریافت مدال یا نشان‌های افتخار
      حداقل 2 امتیاز
      حداکثر 4 امتیاز
      3-2- سازمان می تواند هر سال از میان پژوهشگران مراجعه کننده به تالارهای محققان در قسمت‌های مختلف، یک نفر را طبق ضوابط انتخاب کند.
      4-2- در هر سال دو نفر به عنوان پژوهشگر نمونه از میان پژوهشگران سازمان برابر معیارهای مصوب انتخاب خواهند شد .
      ماده 3- قدردانی از پژوهشگران نمونه سازمان به شیوه‌های ذیل صورت خواهد گرفت:
      -اهدای لوح تقدیر با امضای رئیس سازمان
      -اهدای یک قطعه سکۀ بهار آزادی 
      -عضویت افتخاری شورای پژوهش سازمان، یه مدت یک سال 
      -اهدای سه تا پنج روز مرخصی اداری پژوهشی 
      -اعزام به یک کشور خارجی برای بازدید از مؤسسات فرهنگی مربوط به حوزۀ پژوهش، به پیشنهاد شورای پژوهش سازمان
      -معرفی به ادارۀ کل ارشاد استان برای تشویق‌های کشوری و سایر اقدامات در این زمینه، مثل مسابقات انتخاب کتاب سال

آيين نامه انجمن علمي پژوهشگران

      ماده یک : هدف وجایگاه اداری
در راستای توسعۀ علمی سازمان، تقویت بنیۀ علمی پژوهشگران، تربیت پژوهشگران نخبه و پرورش گروه مشاوران علمی متخصص در امور سازمان، انجمن علمی پژوهشگران سازمان زیر نظر شورای پژوهش تشکیل می شود.
      ماده دو : وظایف
      1-2 - وظیفه انجمن: 1- برگزاری نشست‌هاي علمي در موضوع نقد وبررسی طرح‌های پژوهشی در دست اجرا وخاتمه یافتۀ اعضا، 2- برگزاری نشست‌هاي هم اندیشی علمی در موضوعات روز و اولویت دار سازمان ، 3- بزرگداشت پیشکسوتان علوم مربوط به حوزه‌های تخصصی مورد نیاز سازمان با همکاری روابط عمومی سازمان، 4- بررسي آثار پژوهشي پژوهشگران سازمان بر اساس دستورالعمل تشخيص خدمت برجسته بر اساس بروز لياقت ويژه (بند ج دسته سوم ) و ارائه پيشنهاد به شوراي پژوهش، 5- برگزاری نمایشگاه‌های حوزۀ پژوهش، با هدايت علمي انجمن و انتخاب دبير اجرايي ازميان اعضا که با همکاری ديگر واحدهای مربوط به اجرا در خواهد آمد.
      تبصره: آيين نامۀ برگزاري نشست‌هاي علمي توسط اعضای انجمن، تدوين و پس از تصويب شوراي پژوهش اعمال خواهد شد
      2-2- وظیفه اعضا :
      1-2-2- اعضای انجمن موظفند از اولویت‌های مصوب پژوهشی، موضوعی را انتخاب و به عنوان مجری، عهده دار انجام آن باشند.
      2-2-2- اعضا موظف به ارائه حداقل یک مقاله در سال، به انجمن برای چاپ در نشریات علمی معتبر، به ویژه، در فصلنامۀ كتابداري و اطلاع رساني سازمان هستند.
      3-2-2-اعضا در صورت پیشنهاد مجریان طرح‌های پژوهشی يا شورای پژوهش، مي توانند مشاوران علمی، داور،ناظر،راهنما و ارزیاب نهایی طرح‌ها برابر مقررات باشند.
      3-2- امکانات اجرایی
      1-3-2 –به هر يك از اعضا برای انجام امور پژوهشی (ماده 2 ) بنا به پیشنهاد دبير انجمن و تأیید شورای پژوهش، از 20 تا 90 ساعت اضافه کار در ماه، یا 1تا 2 روز مرخصی اداری در هفته، داده می شود و در مقابل، اعضا موظفند گزارش كار خود را به دبیر انجمن ارائه کنند تا به اطلاع انجمن و شوراي پژوهش برسد.
      تبصره – ساعت‌های اضافه کار ( بند 1-3-2 )می تواند در روزهای تعطیل و جمعه هم استفاده شود.
      2-3-2 - اعضا به پیشنهاد دبیر انجمن و تأیید رئیس محترم سازمان، برای بازدید از مراکز پژوهشی، سمینارهای علمی و نمایشگاه‌های بین المللی کتاب و غیره اعزام خواهند شد.
      تبصره: همۀ مصوبات و برنامه‌ها و فعالیت‌های انجمن، باید براي اجرا به تأیید شورای پژوهش برسد.
      ماده 3: اعضا
      1-3- هستۀ اولیۀ اعضای انجمن، با انتخاب رئیس محترم سازمان و از میان پژوهشگران مجرب سازمان، که دارای اثر یا آثار پژوهشی منتشر شدۀ موفق و مطرح در حوزۀ تخصصی خود هستند، تشکیل و در آینده از پژوهشگران سازمان که حائز شرایط عضویت باشند، عضوگیری خواهد شد.
      2–3-عضویت انجمن: عضويت اعضا با تأييد شوراي پژوهش خواهد بود؛ به اين ترتيب كه تقاضاي عضويت پس از بررسي در گروه‌هاي تخصصي با اطلاع مسئولين ادارات به دبير انجمن ارائه و نظر انجمن از طريق دبير شوراي پژوهش، به اطلاع شورا خواهد رسيد.
      3-3- شرط عضویت: انجام موفق طرح‌های پژوهشی طبق مصوبات شورا، انجام فعالیت‌های بارز در حوزۀ پژوهش و معرفی سازمان، کسب موفقیت های علمی وپژوهشی در سطح کشور
      4-3- مدت عضویت: عضویت اعضا از زمان ابلاغ حكم، به مدت سه سال خواهد بود که بعد از آن در آخرین جلسۀ پایان دوره، پروندۀ فعالیت‌ها وکیفیت همکاری و گزارش كار هر عضو توسط انجمن، بررسی و در صورت تأیید، عضویت وي به مدت سه سال ديگر، تمدید خواهد شد.
      ماده 4- چگونگی تشکیل جلسات: انجمن زیر نظر شورای پژوهش سازمان بوده و رابط آن با شورا، دبیر شورای پژوهش خواهد بود.
دبیر انجمن ازمیان اعضا به مدت دو سال انتخاب و منصوب خواهد شد.
      جلسات برنامه ریزی و تصمیم گیری انجمن، ابتدا هر دو هفته یک بار و در ادامه با تشخیص دبیر انجمن خواهد بود. مکان برگزاری جلسات دفتر پژوهش خواهد بود.
      ماده 5- نشست‌های علمی
      1-5- موضوع نشست‌ها: نشست‌های علمی به منظور الف- نقد وبررسی پژوهش‌های در دست اجرا و خاتمه یافتۀ اعضا، ب- ارائه مقالات موفق منتشر شده یا پذیرفته شدۀ اعضا در سمینارها و نشریات علمی معتبر، پ- رونمایی آثار منتشر شدۀ پژوهشگران سازمان، ت- آشنایی با حوزه‌های خدماتی پژوهشی در ادارات سازمان وسایر مراکز فرهنگی.
      2-5- زمان برگزاری نشست‌ها، ابتدا ماهی یک بار به ( حداکثر 3 ساعت ) در بعد از ظهر یکی از روزهای هفته، توسط مجری طرح و با حضور استادان راهنما و مشاور طرح، برگزار خواهد شد. در آینده با توجه به ضرورت‌ها، برگزاري نشست‌ها به دو هفته یک بار و يا هر هفته، قابل افزایش است.
      2-5- هدایت جلسات به عهدۀ دبیر انجمن با نظارت اعضاست.
      3-5- مدعوین نشست‌ها: اعضای محترم شورای پژوهش، اعضای انجمن، اعضای گروه‌های پژوهشی و پژوهشگران تالارهای محققان سازمان خواهند بود و در صورت ضرورت، از سایر مراکز فرهنگی با پيشنهاد انجمن و تأييد رياست سازمان، دعوت به عمل خواهد آمد.
      4-5- محل برگزاری: نشست‌های علمی در اتاق کنفرانس کتابخانۀ مرکزی و کتابخانه‌های تخصصی ادارات برگزار خواهد شد.
      5-5- با توجه به رویکرد آموزشی نشست‌هاي علمي، هماهنگی با آموزش سازمان در این زمینه، الزامی و به عهدۀ دبیر انجمن است.
      6-5- برگزاری موفق برنامۀ هر نشست علمي، برابر با ده امتیاز برای عضو خواهد بود كه در زمان انتخاب پژوهشگر نمونه توسط شوراي پژوهش محاسبه خواهد شد.
      اين آيين نامه در پنج ماده درتاريخ... به تصويب هيأت مديره محترم سازمان رسيد و قابل اجراست.
      اين آيين نامه بعد از دوسال اززمان ابلاغ قابل بررسي وتجديد نظر واصلاح است.
 
دربارۀپژوهش

رشد تعییرات در عصر جدید، به گونه ای است که افراد و سازمان ها، نیازمند برنامه ریزی  در جهت همگام شدن با تغییرات  برای رسیدن به اهداف خود  هستند. برنامه ریزی نیاز به دانش روز و آگاهی از شرایط و روش های  مناسب دارد. به جرات  می توان  گفت پژوهش مهم ترین  پشتوانه برنامه ریزی صحیح است.  امروزه سازمان ها برای ادامه حیات خود و کسب موفقیت در رقابت با سازمان ها ی مشابه و همچنین به منظور جلب رضایت مشتریان و جلب حمایت موسسه های ذینفع، نیازمند انجام پژوهش  به منظور تصمیم گیری های موثر هستندو ایجاد واحد تحقیق و توسعه[1]در سازمان ها به صورت ضرورتی اجتناب ناپذیر در آمده است.  تحقیق و توسعه، کار خلاقانه‌ای است که در یک چارچوب سیستماتیک سامان می‌یابد تا به دانش موجود در زمینه‌ی انسان، فرهنگ و جامعه بیفزاید و برای این دانش، کاربردهای تازه‌ای را ایجاد کند. سازمانهای علمی و فرهنگی نیز، برای توسعه و بقای خود، نیازمند انجام پژوهش های کارآمد هستند. سازمان های فرهنگی ، همچون کتابخانه ها، موزه و مراکز اسناد، در سایه انجام پژوهش، می توانند از قابلیت های نهفته خوداستفاده کنندو جایگاه خود را در بین سازمانهای مشابه  تثبیت کرده  و حتی ارتقاء ببخشند. یافته های پژوهشی، سازمان ها را قادر می سازد، مسیر و روندهای فعالیت خود را در هر نقطه  مورد بررسی قرار داده و با کنکاش علمی مسائل متعدد  و تنوعی را که پیش روی آنهاست؛ تجزیه و تحلیل کنند. در سند چشم اندازآستان قدس رضوی آمده است: «آستان قدس رضوی، ملجا معنوی و عالی ترین پایگاه فرهنگی جهان تشیع در اشاعه معارف اسلامی و سیره اهل بیت عصمتو طهارت (ع) به ویژه امام علی بن موسی الرضا(ع) است». در این سند، برای سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، چشم انداز غنی ترین و فعال ترین مرکز کتابخانه ای ، موزه ای و گنجینه اسناد و نفایس در منطقه و جهان اسلام تعریف شده است. ان سازمان دانش محور، برای استفاده بهینه از گنجینه دانشی که در اختیار دارد؛ نیازمند توجه به مقوله پژوهش و استفاده از یافته‌های پژوهشی برای حرکت در مسیر سند چشم انداز است.
      نقطۀ آغاز  فعالیت‌های پژوهشی در سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی را می توان انتشار نخستین فهرست نسخ خطی در سال 1305 دانست. نگارش کتاب« راهنمای موزه آستان قدس» گام موفق دیگری بود که در این مسیر برداشته شد. در فاصله سال های 1347تا 1356شاهد انتشار پژوهش های دیگری از جمله «راهنمای گنجینه قرآن »فرهنگ لغات قران و...توسط کتابخانه آستان قدس هستیم. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، رویکردهای نوینی در سازمان ایجاد شد. انتشار کتاب‌هایی از قبیل «اصول مقدمات کتابداری»، «کتابنامه انقلاب اسلامی»، «روش تحقیق و تصحیح کتاب های خطی» و «گنج هزار ساله» را می‌توان از فعالیت های پژوهشی دوران پس از انقلاب، در کتابخانه آستان قدس رضوی دانست.
      در راستای انسجام بخشی به فعالیت‌های پژوهشی و توسعۀ آن و به پیشنهاد مشاور علمی وقت سازمان(دکتر فتاحی، استاد  رشته علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه فردوسی مشهد)شورای پژوهش سازمان در سال 1379 تشکیل شد.
      شورای پژوهش سازمان، با تدوین آیین نامه‌های مدون در زمینۀ نحوۀ انجام طرح‌های پژوهشی و حمایت از پژوهشگران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی توانسته است موجب رونق و شکوفایی پژوهش در سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی شود. انجام تعداد 28طرح پژوهشی، حمایت از 39 پایان نامه تحصیلات تکمیلی و انتشار 58عنوان کتاب در زمینه‌های موضوعی، فهرست نسخ  خطی، معرفی آثار و نفایس آستان قدس رضوی، دستنامه‌های کتابداری و چاپ فاکسیمیله، برگزاری سه همایش علمی در سطح ملی  را می توان از مهم ترین فعالیت های انجام شده در این شورادانست. این شورا، هم اکنون، با تکیه بر تجربه ای گرانبها و با حمایت مقام معظم تولیت و استفاده از توصیه های موکد ریاست سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی ؛جناب حجت الاسلام  و المسلمین سید جلال حسینی مبنی بر گسترش فعالیت های علمی در جوار بارگاه عالم آل محمد(ص) در راستای دستیابی به مرجعیت علمی آستان قدس رضوی، رویکردهای نوینی را در پیش گرفته است و در راستای دستیابی به اهداف اصلی خود گام بر می دارد.
      شورای پژوهش سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
      اعضای شورای پژوهش سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
      شورای پژوهش سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی متشکل از تعدادی از نخبگان و افراد برجسته در حوزه های پژوهشی مختلف است که به مدت 3سال از بین اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و کارکنان سازمان کتابخانه ها، موزه او مرکز اسنادآستان قدس رضوی  انتخاب می شوند. ریاست این شورا بر عهده ریاست سازمان است و دبیری شورا را کارشناس پژوهش سازمان بر عهده دارد . در حال حاضر، اعضای شورای پژوهش عبارتند از :
1-    آقای دکتر رحمت ا... فتاحی استاد برجسته رشته علم  اطلاعات و دانش شناسی – دانشگاه فردوسی مشهد
2-    حجت الاسلام  دکترحسن  خرقانی ، دکترای علوم قرآنی و حدیث و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی
3-    حجت الاسلام دکتر علی جلائیان اکبرنیا، معاون پژوهشی بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی
4-    خانم دکتر شعله ارسطو پور، دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی و عضو هیئت علمی دانشگاه  فردوسی  مشهد
5-    آقای محمد هادی زاهدی، مشاور علمی سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسنادآستان قدس رضوی و  دانشجوی دوره دکترای تاریخ  
6-    آقای  حمید رضا تبریزیان ،  دانش آموخته دوره کارشناسی ارشد باستان شناسی
7-    خانم حشمت کفیلی، دانش آموخته دوره کارشناسی ارشد باستان شناسی
8-    خانم زهرا طلایی، دانشجوی دکترای تاریخ انستیتو مطالعات ایرانی دانشگاه آزاد برلین
9-    خانم دکتر الهه محبوب، دانش آموخته  دوره  دکترای  تخصصی تاریخ گرایش ایران اسلامی
10-    خانم دکتر حمیده شهیدی، دانش آموخته دوره دکترای تخصصی تاریخ گرایش تاریخ اسلام
11-    خانم دکتر انیس میری ،  دانش آموخته  دوره  دکترای  تخصصی علم اطلاعات و دانش شناسی
 

شناسنامه نشریات سازمان


شناسنامه نشریه
عنوان نشریه:دانشورز
رویکرد: رویکرد نشریه تا سال  1384خبری و اطلاع رسانی بوده است و از سال 1384رویکرد این نشریه به فرهنگی و آموزشی تغییر پیدا کرده است.
موضوع:مطالعات علمی و آموزشی در زمینه کتابخانه ها، موزه ها و بررسی اسناد موجود درسازمان کتابخانه ها ، موزه ها و مرکز اسنادآستان قدس رضوی
زبان اصلی:فارسی
زبان دوم:
صاحب امتیاز:سازمان کتابخانه ها، موزه ها ومرکز اسناد آستان قدس رضوی
مجوز نشریه:
مدیرمسئول:محمد هادی زاهدی
سردبیر: رضا نظامی سرایدار
مدیر اجرائی: سیده طوبی پیراهش
دورة انتشار: دوماهنامه
تعدا صفحات:
شمارگان:500
قیمت:رایگان
مخاطبان هدف: کارکنان سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی و پژوهشگران و دانشجویان حوزه های علوم کتابداری، موزه داری و مطالعات تاریخی
گسترة توزیع: نشریه به صورت چاپی برای کارکنان کارکنان سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی ارسال می گردد.
نشانی:حرم مطهر- بست شیخ طوسی- سازمان کتابخانه ها، موزه ها ومرکز اسناد آستان قدس رضوی
تلفن تماس:32219553روابط عمومی سازمان
نمایة نشریه در پایگاه های علمی:
پست الکترونیکی:
تارنما:    www. aqlibrary.ir
تاریخ انتشار آخرین شماره:تیرماه 96
----------------------------------------------------------
شناسنامه نشریه
عنوان نشریه: برهان   
رویکرد: رویکرد نشریه تا سال 94 تولید مقالات مروری با موضوعات قرآنی و اهل بیت(ع) بود ولی از سال 94 تاکنون علاوه بربه  معرفی تفاسیر فاخر به تالیف مقاله درباره  منابع خاص و نفیس موجود در سازمان کتابخانه ها می پردازد.
موضوع: معرفی تفاسیر فاخر به تالیف مقاله درباره  منابع خاص و نفیس موجود در سازمان کتابخانه ها
زبان اصلی: فارسی
زبان دوم:    
صاحب امتیاز: سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
مجوز نشریه: نشریه هم دارای مجوز از سوری شورای عالی فرهنگی و هم از سوی هیئت مدیره سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی است.
مدیرمسئول: محمد هادی زاهدی
سردبیر: ابراهیم روشن ضمیر
مدیر اجرائی: راحله شاهمرادی زاده
دورة انتشار: دو فصلنامه(هر شش ماه یک بار)
تعدا صفحات:
شمارگان:
قیمت:رایگان
مخاطبان هدف: قرآن پژوهان و مراجعان کتابخانه های تخصصی علوم قرآن و حدیث
گسترة توزیع:
این نشریه به صورت الکترونیکی بر روی وب سایت ویژه کتابخانه تخصصی علوم قرآن و حدیث به آدرس ذیل منتشر می گردد و گستره توزیع آن کشوری است.
نشانی: مشهد/حرم مطهر رضوی؛ دور برگردان شیخ طوسی ؛ سازمان کتابخانه ها،موزه ها ومرکز اسناد آستان قدس رضوی
تلفن تماس: 05132235331
نمایة نشریه در پایگاه های علمی:
پست الکترونیکی::    
تارنما: https://library.razavi.ir/quran
تاریخ انتشار آخرین شماره: زمستان 1396
--------------------------------------------------
شناسنامه نشریه
عنوان نشریه:پژوهشنامه مطالعات اسنادی و آرشیوی
رویکرد: مطالعات تاریخی
موضوع:اسناد، مکتوبات و مطالعات آرشیوی
زبان اصلی:فارسی
زبان دوم:
صاحب امتیاز:سازمان کتابخانه ها، موزه ها ومرکز اسناد آستان قدس رضوی
مجوز نشریه:
مدیرمسئول:محمد هادی زاهدی
سردبیر: علی سوزنچی
مدیر اجرائی: الهه محبوب فریمانی
دورة انتشار:گاهنامه
تعدا صفحات: متغیر بین 300تا 350ص
شمارگان:500
قیمت:3000
مخاطبان هدف: اساتید، دانشجویان و پژوهشگران حوزه های مطالعات تاریخی، مطالعات آرشیوی و سندپژوهان، باستان شناسان و مدیریت فرهنگی و گردشگری
گسترة توزیع:
نشانی:حرم مطهر- بست شیخ طوسی- سازمان کتابخانه ها، موزه ها ومرکز اسناد آستان قدس رضوی
تلفن تماس32211149
نمایة نشریه در پایگاه های علمی:
پست الکترونیکی:psa@aqlibrary.ir
تارنما:   www. aqlibrary.ir
تاریخ انتشار آخرین شماره:زمستان  97
---------------------------------------------------
شناسنامه نشریه
عنوان نشریه:سروش دانش(نشریه الکترونیکی کتابخانه های عمومی)  
رویکرد: آموزشی و ترویجی
موضوع: معرفی اثار و منابع موجود در مجموعه کتابخانه های استان قدس قدس رضوی و ترویج فرهنگ مطالعهو کتابخوانی
زبان اصلی:فارسی
زبان دوم: عربی
صاحب امتیاز:سازمان کتابخانه ها، موزه ها ومرکز اسناد آستان قدس رضوی
مجوز نشریه:    نشریه از سوی هیئت مدیره سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس مجوز دریافت کرده است.
مدیرمسئول: مهدی قیصری
سردبیر: محمد مشایخی
مدیر اجرائی: فاطمه صحرایی
دورة انتشار: ماهنامه
تعدا صفحات:
شمارگان:
قیمت: رایگان
مخاطبان هدف: کتابداران و افراد علاقمند به مطالعه و کتابخوانی، موسسه های آموزشی و فرهنگی فعال در حوزه ترویج فرهنگ مطالعه.
گسترة توزیع: نشریه به صورت فایل پی دی اف از طریق اتوماسیون برای همکاران سازمان توزیع می شود و برای سازمان فرهنگی با مکاتبه رسمی ارسال می گردد.
نشانی:حرم مطهر- بست شیخ طوسی- سازمان کتابخانه ها، موزه ها ومرکز اسناد آستان قدس رضوی
تلفن تماس:05132232004
نمایة نشریه در پایگاه های علمی:
پست الکترونیکی
تارنما:    
تاریخ انتشار آخرین شماره: تابستان 97
-----------------------------------------
شناسنامه نشریه
عنوان نشریه: فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی
رویکرد: مشارکت در نشر اندیشه‌ها و گزارش‌های پژوهشی زمینه‌ساز تغییرات مثبت فرهنگی و علمی در سطح کشور. سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد تلاش دارد تا بستر مناسب برای اشتراک دانش و دانش‌افزایی جامعه استفاده‌کننده  را در حوزه‌های دینی، فرهنگی و علمی فراهم نماید.
موضوع: علم اطلاعات، مدیریت اطلاعات، کتابخانه و علوم کتابداری، نظام‌‏ها و خدمات اطلاع‌رسانی، حوزه‌‌های موضوعی فرعی، کتابخانه‌های عمومی،کتابخانه‌های دانشگاهی
کتابخانه‌های آموزشگاهی، مدیریت اطلاعات، مدیریت دانش، خدمات اطلاعاتی و اطلاع‌رسانی، کاربران، رفتار اطلاع‌یابی کاربران، نیاز اطلاعاتی کاربران، نظام‌های اطلاع‌رسانی
پایگاه‌های اطلاعاتی، سازماندهی دانش، رده‌بندی و فهرست‌‏نویسی، نمایه‌‏سازی و چکیده‌‏نویسی، بازنمایی و بازیابی اطلاعات،آرشیو و سندداری، صنعت چاپ و نشر،مباحث نوین اطلاع‏‌رسانی
زبان اصلی: فارسی
زبان دوم: انگلیسی
صاحب امتیاز: سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
مجوز نشریه: این مجله طبق ابلاغ نامه شماره 9106/3مورخ25/9/85کمیسیون بررسی نشریات کشور از بهار 1384 دارای درجه علمی-پژوهشی است.
مدیرمسئول: دکتر مجتبی بذر افشان مقدم
سردبیر: دکترسعید  رضایی شریف آبادی، استاد دانشگاه الزهرای تهران
مدیر اجرائی: سیده طوبی پیراهش
دورة انتشار: فصلنامه
تعدا صفحات:متغییر از 140 تا 250 صفحه
شمارگان:از شماره 84 فقط به صورت الکترونیک منتشر می شود
قیمت:در حال حاضر به صورت الکترونیک منتشر می شود
مخاطبان هدف: جامعه دانشگاهیان و پژوهشگران رشته های مرتبط با علم اطلاعات و دانش شناسی و همچنین سازمان های مرتبط با سازماندهی و مدیریت دانش در سطح کشور و خارج از کشور
گسترة توزیع:
برد این نشریه ملی وبین المللی است.با توجه به اینکه هم نسخه چاپی آن برای برخی مراکز علمی- فرهنگی کشور ارسال می شود وهم نسخه الکترونیکی آن از طریق وب سایت سازمان کتابخانه ها،موزه ها ومرکزاسناد آستان قدس رضوی تهیه می گردد، مجله هم ویژگی ملی وهم ویژگی بین المللی دارد. ضمن اینکه مقالاتی که در آن منتشر می شود،هم به داشته های علمی داخلی وهم به داشته های علمی دیگر کشورها متکی است.متقاضیان این فصلنامه از طریق اشتراک ،این نشریه را دریافت می دارند.از سوی دیگردر حال حاضر( از شماره84)نشریه به صورت الکترونیک تهیه می شود.
با انتشار الکترونیکی این مجله امکان دسترسی علاقه مندان در اقصی نقاط دنیا فراهم آمده دسترسی به نسخه الکترونیک مقالات از طریق سامانه فصلنامه به نشانی: lis.aqr-libjournal.irامکانپذیر است..
نشانی: مشهد/حرم مطهر رضوی؛ دور برگردان شیخ طوسی ؛ سازمان کتابخانه ها،موزه ها ومرکز اسناد آستان قدس رضوی
تلفن تماس: 05132235331
نمایة نشریه در پایگاه های علمی: پایگاه استنادی جهان اسلامISC، بانک اطلاعات  نشریات کشور magiran، پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی SID، پایگاه محلات تخصصی علوم انسانی نور noormags، کتابخانه کنگره امریکا، فهرستگان جهان  
پست الکترونیکی: :   lis@aqr.ir
تارنماlis.aqr-libjournal.ir
تاریخ انتشار آخرین شماره: تابستان 1398
--------------------------------------------------------
شناسنامه نشریه
عنوان نشریه: گنج نامه رضوی
رویکرد:    علمی و  تخصصی
موضوع:معرفی نسخه های خطی ، شیوه های مرمت نسخه خطی،  شیوه های کتاب آرایی  و کتابسازی
زبان اصلی: فارسی
زبان دوم:    
صاحب امتیاز: سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
مجوز نشریه:
مدیرمسئول:     محمد هادی زاهدی
سردبیر: محمد وفادار مرادی
مدیر اجرائی:
دورة انتشار: گاهنامه  
تعدا صفحات:
شمارگان:1000
قیمت:    50000
مخاطبان هدف: جامعه دانشگاهیان و پژوهشگران رشته های مرتبط با تاریخ ، باستان شناسی، نسخ خطی ، مدیریت فرهنگی و علوم قرآن وحدیث
گسترة توزیع:
نشانی: مشهد/حرم مطهر رضوی؛ دور برگردان شیخ طوسی ؛ سازمان کتابخانه ها،موزه ها ومرکز اسناد آستان قدس رضوی، پ177
تلفن تماس: 05132259835
نمایة نشریه در پایگاه های علمی:
پست الکترونیکی: M.vafadarmoradi@yahoo.com
تارنما:    
تاریخ انتشار آخرین شماره: تابستان 1391

افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید