The organization of Libraries, Museums and Documents Center Of Astane Qudse Razavi

۱۳۹۳-۰۷-۱۲
پایان نامه ها
عمدۀ پایان¬نامه¬های موجود در سازمان کتابخانه¬ها، موزه¬ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی (6495 عنوان) در پژوهشکدۀ تالار محققان، واقع در کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی، صرفاً برای استفاده و مطالعۀ محققان و پژوهشگران عضو این تالار نگهداری می¬شود.

همچنین با توجه به ایجاد کتابخانه¬های تخصصی متعدد در سازمان، پایان¬نامه¬های مرتبط با موضوع هر کتابخانۀ تخصصی، به آن کتابخانه منتقل می¬شود و اعضاء و مراجعان می¬توانند، برای مطالعۀ پایان¬نامه¬های مورد نظر، به کتابخانه¬های تخصصی مربوط مراجعه نمایند.
دسترسی به عنوان، محل نگهداری و صفحاتی از پایان¬نامه¬ها از طریق جستجو در نرم افزار کتابخانۀ آستان قدس رضوی و همچنین سایت کتابخانۀ دیجیتال آستان قدس رضوی با مراجعه به قسمت پایگاه پایان¬نامه¬ها امکان پذیر است.
افزون بر این، در کتابخانۀ جامع الکترونیکی با رعایت قانون حق مؤلف، امکان اسکن و کپی از صفحۀ عنوان، فهرست مندرجات، چکیده، فهرست منابع و مأخذ و تصاویر (حداکثر 5 تصویر) وجود دارد.
شایان ذکر است که گردآوری پایان¬نامه¬های موجود در سازمان کتابخانه¬ها، موزه¬ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی در طول سالیان متوالی، به سه روش ذیل انجام شده است:
1.    اهدای این منابع از سوی زائران و مجاوران به کتابخانه، به دلیل ارادت ویژه آنان به امام علی بن موسی الرضا-(ع).
2.    اهدای پایان¬نامه از سوی پژوهشگران عضو تالار محققان که از منابع غنی این کتابخانه برای انجام پایان نامۀ خود استفاده کرده اند.
3.    گردآوری پایان¬نامه بر اساس ارتباطات و تفاهم¬نامه¬هایی که سازمان کتابخانه ها با برخی از دانشگاه¬ها و مراکز علمی داشته و از سوی آن مراکز به کتابخانۀ آستان قدس رضوی اهدا شده است.

افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید