مصطفی مهدی زاده ـ حسین رزاقی
چکیده : چنانکه در فرهنگ های لغت آمده است به اجمال گوییم یکی از معانی مرقع، رقعه و قطعه به اشکال مختلف است و آن عبارت از خطوط زیباست که به شکل کتاب جمع کنند و با ظرافت کاملی به یکدیگر پیوسته و تجلید نمایند. من این مرقع رنگین چو گل بخواهم سوخت که پیر باده فروشش به جرعه ای نخرید ناظران ذوق و شیفتگان هنر، برای دیدن آثار هنرمندان چیره دست که آثار بدیع و شگفت انگیزشان در دل کوهها، بناهای سنگی و اسطوره ای و پیشانی معابد و درون موزه ها و کتابخانه ها نقش بسته است دست به سفرهای دور و پر خطر میزنند و ذوق تؤام با لطافت طبع خود را بازیارت آثار و کتیبه های اطاف و اکناف جهان، جمال و کمال می بخشند. از جمله منابع پر باری که جون گنج دست نا خورده قرنها ناشناخته مانده و از تطاول زمانه تا حدی بدور مانده است. کتابخانه های قدیمی کشور کهنسال ما ایران اسلامی است که ادب و فرهنگ آن سرشار از ذخائر معنوی است. هزاران کتب و مصاحف خطی در اینگونه کتابخانه ها منجمله کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی که آثارش و نفائسش از نظر حسن خط و تذهیب و ترصیع و تجلید در حد اعلای امتیاز و برخی از آنها ، مشهور آفاق است و نفائس دیگری از جمله جلدهای تزئینی که به انواع سوخت و گل و بوته روغنیاز هنرمندان دوره تیموری و عصر صفوی و هنرمندان معاصر کتابخانه در کمال استادی و هنر مندی بیادگار مانده است متأسفانه شناخته نگردیده و به استثنای فهارس کتب خطی، تا کنون به صاحبان ذوق و هنر دوستان معرفی نشده است، بشارت آنست که اینگونه نفائس هنری بتدریج معرفی می شوند و ان شاءالله شاهد بازار شیقتگان می گردند. کار خطاط و رسام در قطعات و کتیبه های پر نشاط که از حسن بر کتیب و قرینه سازی، اشکال بدیع را بوجود می آورند، نمونه های کثیری از اینگونه قطعات زینت بخش کتابخانه مرکزی آستان قدس است. این کتاب نفیس با کاغذ گلاسه رنگی چاپ شده و در اختیار علاقه مندان به هنر قرار گرفته است و هدف آن شناساندن هنر خو شنویسی و مرقع سازی به هنر دوستان می باشد. این آثر حاوی 134 مرقع نفیس شامل سر مشق، سیاه مشق، نستعلیق و .... ار خطاطان معروف همچون آقای علی رضا عباسی ، آقای میر عماد، آقای درویش عبد المجید طالقانی و... می باشد.
افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود