استاد احمد مقبل اصفهان
چکیده: امروزه ثبت و ضبط آثار توسط رایانه، در اشکال گوناگون، بسیار آسان شده است، اما زمانی، برای این کار از وسایلی چون الواح سنگی و گلی، چوب، برگ درختان، پارچه، کاغذو... استفاده می شد. راحت ترین آنها که نه تنها از زمان پیدایشش تا کنون، بلکه تا آینده نامعلوم مورد استفاده قرار می گیرد، کاغذ است. کاغذ، وسیله‌‌‌ای است که پرواز اندیشه ها و ایجاد ارتباط با جانها را از طریق نوشته ها و تصویر امکان پذیر می سازد این کتاب مراحل ساخت کاغذهای دست ساز به روایت تصویر را نشان می دهد، با توجه به اینکه در حال حاضر ساخت این گونه کاغذها بیشتر جنبه هنری دارد. با فراگیری علم ساخت کاغذهای دست ساز، به جای دور انداختن کاغذهای باطله و پارچه های کهنه و مستعمل، در هر جا که وسایل اندکی مهیا باشد می توان همه آنها را با روشی که در کتاب آمده به کاغذ تبدیل کرد. این کتاب از قسمتهای مختلف تشکیل شده است: یادداشت ویراستار؛ مقدمه؛ چرا باید کاغذ مورد لزوم را، خود بسازید؟ بخش اول: روش و چند نظریه فصل 1 ـ کاغذ چیست؟؛ فصل 2 ـ مراحل ساختن کاغذ ـ یک داستان تصویری؛ فصل 3 ـ ساده ترین راه کاغذ سازی؛ فصل 4 ـ کارگاه و تجهیزات؛ فصل 5 ـ رنگها و رنگ کردن بخش دوم: نظریه و چند روش فصل6 ـ تنوع در کاغذ سازی؛ فصل7 ـ مشکلات و راه حلها؛ فصل 8ـ کاغذهای آسیایی؛ فصل9 ـ کاغذ سازی برای مدارس؛ فصل10 ـ تاریخ و کاغذ منابع؛ واژه نامه فارسی ـ انگلیسی؛ واژه نامه انگلیسی ـ فارسی؛ شرح برخی از اصطلاحات کتاب
افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود