۱۳۹۶-۰۵-۲۲

نسخه نفیس

این نسخه نفیس در 9 برگ 9سطری و دارای کتیبه ای مذهب مرصع, جداول به زر و الوان، کمند صفحات به تحریر زر و سفیدات و میان سطور طلااندازی و مضرس می باشد. متن احادیث نستعلیق عالی جلی و ترجمه ها به شیوه نستعلیق چلیپایی خفی نگارش یافته است. جلد اثر روغنی دورو، برون گل و بوته و درون گل برگ زرین اسلیمی. اوراق در اندازه 20*30 می باشد. 

 

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود