۱۳۹۳-۰۶-۱۹

کارشناسان حوزه ریاست

یکی از حوزه‌های تأثیرگذار در سیاستها و تحولات سازمان، حوزه ریاست سازمان است که شامل کارشناسانی می‌شود که مستقیماً زیر نظر رئیس سازمان فعالیت می‌کنند و عبارتند از: 1. کارشناس آموزش 2. کارشناس انتشارات 3. کارشناس پژوهش 4. کارشناس سیستم اطلاعات مدیریت (MIS) 5. کارشناس نظارت و بهره‌وری 6. مدیر اجرایی فصلنامه و نشریه الکترونیکی شمسه. دفتر رئیس سازمان دفتر ریاست، بازوی اجرایی ریاست مؤسسه است که تنظیم برنامه‌ها، برنامه‌ریزی جلسات و یادآوری آنها، پی‌گیری مصوبات، پی‌گیری بعضی از امور جاری و انجام هماهنگی‌های لازم بین حوزه‌های مختلف سازمان را بر عهده دارد. در ضمن، پاسخ‌گویی به مراجعان حضوری و تلفنی و مکاتبه‌ها از طریق این دفتر انجام می‌گیرد. 1. آموزش این واحد کارشناسی در تیرماه 1381 تأسیس شده است. نمونه‌ای از فعالیتهای این واحد عبارت است از: برگزاری دوره‌های آموزشی کارکنان و مراجعان؛ تهیه بانک اطّلاعات و هماهنگی امور مربوط به آموزش کارورزان؛ برگزاری دوره‌های توجیهی قبل از شروع خدمت کارکنان؛ برنامه‌ریزی برای برگزاری کارگاههای آموزشی. 2. انتشارات عمده‌ترین وظایف انتشارات، برنامه‌ریزی، کارشناسی، نظارت، هماهنگی، پی‌گیری و انجام امور فنی و چاپ موارد زیر است: 1. فهرستهای کتب خطی، 2. فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، 3. طرحهای پژوهشی (اعم از کتاب یا مجموعه مقاله‌هایی که پس از اتمام طرح برای چاپ و نشر به انتشارات واگذار می‌شود.)، 4. نشریه داخلی دانشورز، 5. بروشورها، 6. جزوات آموزشی، 7. پوسترهای فرهنگی، آموزشی و تبلیغاتی. 3. پژوهش شورای پژوهش و انتشارات از سال 1379 شروع به کار نموده و اهم وظایف آن عبارت است از برگزاری دوره‌های آموزشی در موضوع روش تحقیق، روش تنظیم پرسش‌نامه و... ؛ تعیین اولویتهای پژوهشی سازمان در زمینه‌های مدیریتی، کتابداری و اطلاع‌رسانی، نسخ خطی، اسناد و موزه‌داری؛ حمایت ‌از پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی بر مبنای اولویتهای پژوهشی‌سازمان؛ بررسی و هدایت طرحهای پژوهشی؛ فراهم کردن بستر مناسب برای فعالیتهای پژوهشی کارکنان؛ برگزاری همایشهای تخصصی. ادامه مطلب پژوهش 4. کارشناس سیستم اطلاعات مدیریت (MIS) با ارتقای کتابخانه و موزه در سال 1382 به سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد به منظور نیازسنجی اطلاعاتی مدیران، این واحد کارشناسی با وظایف ذیل تشکیل شد: 1. نیازسنجی اطلاعاتی مدیران عالی و میانی سازمان و طراحی فرمهای مناسب برای آنها؛ 2. نظارت و پی‌گیری ارائه گزارشهای دوره‌ای توسط مدیران عالی و میانی بر اساس فرمهای طراحی شده؛ 3. تجزیه و تحلیل و جمع‌بندی گزارشهای دوره‌ای برای ارائه به مدیران عالی و میانی؛ 4. بررسی و مستندسازی سامانه‌های اطلاعاتی موجود در سازمان؛ 5. مطالعه و بررسی فناوری‌های جدید اطلاعاتی به منظور بهره‌گیری از آنها برای سازمان؛ 6. مطالعه، بررسی و ارائه پیشنهاد در زمینه گزارش‌دهی سامانه‌های اطلاعاتی به مدیران عالی و میانی سازمان؛ 7. مطالعه، بررسی و بهبود شاخصهای گزارش‌دهی سازمان. 5. نظارت و بهره‌وری طبقه‌بندی و تدوین وظایف کارکنان، متناسب با نیازهای واقعی سازمان و استانداردهای لازم به منظور رهنمون کردن فرآیند ارائه خدمات به کمال مطلوب، همچنین تعیین معیارهای کارایی و ساز و کار سنجش عملکرد کارکنان از وظایف کارشناس نظارت و بهره‌وری می‌باشد. 6. مدیر اجرایی فصلنامه و نشریه الکترونیکی شمسه نظارت و پی‌گیری کلیه مراحل تهیه و تدوین فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی و نشریه الکترونیکی شمسه، به عهده مدیر اجرایی فصلنامه و نشریه الکترونیکی شمسه می‌باشد.

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود