۱۳۹۳-۰۷-۱۲

کتابخانه تخصصی تاریخ و انتشارات دولتی

 دارای مجموعه ای با بیش از 7000 عنوان کتاب و 5000 نسخه انتشارات دولتی و آستان قدس رضوی و تعدادی نشریه تخصصی است.
هدف:
1ـ برطرف کردن نیازهای اطلاعاتی کارکنان مدیریت اسناد و مطبوعات.
2ـ کمک کردن به مراجعان غیر همکار در گردآوری اطلاعات موردنیاز به صورت ارائه خدمات مطالعه در کتابخانه.
3ـ فراهم آوردن خدمات اطلاع رسانی به همکاران تا قادر به پیگیری پیشرفتهای چشمگیر در زمینه موردنظر خود باشند.
وظایف:
1ـ گردآوری کتاب در زمینه تخصص کاری کارکنان مدیریت اسناد و مطبوعات.
2ـ ارائه خدمات امانت کتاب به همکاران و مطالعه کتاب به مراجعان غیرهمکار.
3ـ کوشش در همکاری با پیشرفتهای اخیر در زمینه اطلاع رسانی از جمله کتابخانه های دیجیتالی.
خدمات:
1ـ کارکنان مدیریت اسناد و مطبوعات می توانند جهت مطالعه شخصی یا شغلی طبق آیین نامه داخلی کتابخانه کتاب به امانت ببرند.
2ـ مراجعان غیرهمکار با حضور در محل کتابخانه می توانند از خدمات آن بهره مند شوند.
تبصره: کتابهای مرجع، کتابهای عطف زرد، نشریات تخصصی و انتشارات دولتی به هیچ وجه قابل امانت نیستند، اما در محل کتابخانه به استثنای کتابهای عطف زرد و انتشارات دولتی سایر مواد برای مطالعه نیاز به ارائه معرفی نامه ندارد.
مجموعه ها
مجموعه کتابخانه تخصصی شامل سه قسمت است:
ـ کتاب
موضوعات اصلی کتابها شامل: کتب تاریخی با تأکید بر کتب شرح حال، سرگذشتنامه ها، سفرنامه ها، اسناد و خاطرات، تاریخ مطبوعات و روزنامه ها و تعدادی کتب در حوزه آرشیو و نمایه سازی است که موجودی در هر بخش به شرح ذیل می باشد:
کل موجودی: 7033 نسخه
کتابهای مرجع: 524 نسخه
کتابهای غیرتاریخی: 2423 نسخه
کتابهای تاریخی: 4086 شامل:
کلیات تاریخ: 140 نسخه
جهان باستان: 20 نسخه
خاورشناسی: 180 نسخه
تاریخ کشورهای مختلف جهان: 630 نسخه
سرگذشتنامه غیر ایرانی: 65 نسخه
جنگ جهانی: 125 نسخه
کلیات تاریخ ایران: 95 نسخه
تاریخ استانها و شهرهای مختلف ایران: 490 نسخه
تاریخ ایران پیش از اسلام: 160 نسخه
تاریخ ایران پس از اسلام تا قاجاریان: 210 نسخه
تاریخ قاجاری495 نسخه
تاریخ پهلوی: 460 نسخه
تاریخ انقلاب اسلامی: 730 نسخه
متفرقه: 286
(تعدادی کتاب تازه به مجموعه وارد شده که پس از تفکیک به آمار فوق افزوده خواهد شد).
ـ نشریات تخصصی تاریخ:
این مجموعه چندان غنی نیست و ساماندهی به وضعیت این قسمت از اولویت های کاری کتابخانه تخصصی است. بی تردید هدف اصلی در این بخش گرفتن اشتراک نشریات تخصصی مورد نیاز همکاران است.
فعلاً تعداد 7 عنوان نشریه در حوزه تاریخ و اسناد در این مجموعه موجود می باشد.
ـ انتشارات دولتی و آستان قدس رضوی

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود