اين جستار كوششي است براي نقد و بررسي كتاب برابرنهادشاهنامه فردوسي و غررالسيّرثعالبي تاليف عباس پريش روي كه از تازه‎‍ترين پژوهش‍ها درباب شاهنامه فردوسي است. گرچه دقت مولف در بررسي واژه به واژه كتاب غررالسيّر و مقابله آن با شاهنامه فردوسي درخور تحسين است، امّا اين اثر نيز همچون هر پژوهش ديگري خالي از ابهام و ايراد نيست.كتاب حاضر دو بخش دارد: در بخش نخست سراسر شاهنامه با غرر السير ثعالبي و در مواردي با تاريخ الرسل طبري و ترجمه بنداري مقايسه گرديده و همخواني‎ها و ناهمخواني ها نشان داده شده است. در بخش دوم برگرفته‎هاي ثعالبي از آثار مولفاني چون طبري، مقدسي ابن خردادبه و حمزه اصفهاني نمايانده شده و سپس در پايان اين بخش با ذكر مثال هايي اين موضوع مطرح گرديده كه چطور مي توان در تصحيح شاهنامه از غرر السير ثعالبي نيز به عنوان يك ماخذ جانبي بهره گرفت.

در بخش نخست سراسر شاهنامه با غررالسير ثعالبي و در مواردي با تاريخ الرسل طبري و ترجمۀ پنداري مقايسه گرديده و همخواني ها و ناهمخواني ها نشان داده شده است. در بخش دوم برگرفته هاي ثعالبي از آثار مؤلفاني چون طبري، مقدسي، ابن خردادبه و حمزه اصفهاني نمايانده شده و سپس در پايان اين بخش با ذكر مثال هايي اين موضوع مطرح گرديده كه چطور مي توان در تصحيح شاهنامه از غررالسير ثعالبي نيز به عنوان يك مأخذ جانبي بهره گرفت.در پايان اين بخش، با ذكر مثال هايي نشان داده شده است كه در تصحيح متن «شاهنامه»، مي توان از كتاب «غررالسير» نيز بهره گرفت.نويسنده از پژوهش علمي خود به اين نتيجه مي رسد كه يكي از ماخذ «ثعالبي» در تاليف«غرر السير»،«شاهنامه فردوسي» بوده است و نه «شاهنامه ابومنصوري».

سازندگان:
عباس پريش روي, تهران: بنياد موقوفات دكتر محمود افشار، 1390. چاپ دوم1397
منابع:
۱۳۹۰پ‌ن/ ش‏ ۴۷۳ ف‏ ‎‎۱‎ /۲۱ ‎ فا‏‎۸
افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید