طبیعت

یکی از مهمترین دستاوردهای فکری، فلسفی، هنری، صناعی و تولیدی تمدن ها و جوامع بشری "شهر" است؛ که هم از ماندگاری نسبی برخوردار می باشد، هم تجلی باورها و ارزش های فرهنگی جامعه است.شهر اسلامی به منزله ی انعکاس ارزش های اسلامی است.

این کتاب شامل هفت فصل می شود:شهر در قلمرو فرهنگ اسلامی؛دیدگاه های شهرهای اسلامی؛ طبیعت و هویت شهر اسلامی؛ بینش اسلامی و مظاهر جغرافیایی شهرهای اسلامی؛ آینده پژوهی و شهر اسلامی ؛ سیمای جغرافیایی شهرهای ایرانی – اسلامی و فصل هفتم روابط متقابل فر هنگ و تمدن شهر اسلامی و غرب.

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود

منبع
ط‏ ‎۴۲۱‎ ش‏ ۲۹۷‎ /۴۸۷