بروشور

آغاز طرح خانه ـ فرهنگ ويژه روزهاي قرنطينه گلناز مقدم سه شنبه, ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ - ۱۳:۳۸
۱۳۹۹-۰۱-۱۹
پیام درج شده در تصویر را ملاحظه فرمایید:
گفتمان رضوي در پاسخ به پرسش ها در موضوع كرونا گلناز مقدم سه شنبه, ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ - ۱۳:۳۰
۱۳۹۹-۰۱-۱۹
گفتمان رضوی در پاسخگویی به پرسشهای اعتقادی، فکری، فرهنگی و اجتماعی شما درباره کرونا