تازه های کتابخانه

مطلب تستی سمیه روزیانی دوشنبه, ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ - ۱۳:۵۴
۱۳۹۸-۰۸-۲۰
تست مطلب صفحه محتوا
خلاصه مطلب تستی قرآن کتاب هدایت و راهنمای بشر است که برنامه سعادت انسان در آن ارائه شده است. با رجوع به آیات آن و فهم مطالب و عمل به دستوراتش، می¬توان راه کمال را پیمود و به فلاح و رستگاری رسید.