واقفین عمده

ليست واقفين عمده كتابهای چاپی فارسی ، عربی و ساير زبانها در سال 1398 گلناز مقدم یکشنبه, ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ - ۱۰:۲۴
۱۳۹۹-۰۳-۱۱
كتب اهداء شده (نسخه) اهداءكننده/ واقف رديف زبانهاي ديگر فارسي و عربي   203 آقای رضا خوراکیان (رئیس دفتر تولیت آستان قدس رضوی) 1   1864 آقای دكتر علیرضا اسماعيل زاده (مدير اداره نذورات كل آستان قدس رضوی) 2   48