به اهتمام محمدعلي قاسمي؛ ويراستار هادي ثاني مشخصال نشر: مشهد: دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مرکز پژوهش، ‎۱۳۹۷. شماره بازیابی : ن199ق55075/015م