به کوشش جواد دهقانيان، صديقه جمالی؛ ويراستار سعيده رضازاده.- شيراز: نويد شيراز، ‎۱۳۹۸. شماره دیویی: دن/278ح85/8فا8