(ترجمه فارسي منظوم از سده ششم و هفتم هجري) به خط ابن ساوجي/ به‌کوشش: طاهره اميني؛ به‌خط ابن‌ساوجي؛ زير نظر: سيد ابراهيم ديباجی.- تهران: نگارستان انديشه، ‎۱۳۹۸. شماره دیویی: و531ح23/1فا8