سيد حسين اسحاقي مشخصات نشر: قم: حوزه علميه قم، مرکز مديريت حوزه‌های علميه خواهران، مرکز نشر هاجر، ‎۱۳۹۸. مشخصات ظاهری: ج. شماره دیویی: ف 495 الف 973/297