عنوان : رویای بیداری پدید آورنده :پرک ،نسرین مشخصات نشر:تهران : نشر ستاره ،1397. 307ص. شمارۀ راهنماي ديوئی : پ س / 169 ع 0844092 / 955